Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Naturreservat och skyddad natur

På Lidingö finns tre naturreservat, Långängen–Elfvik, Sticklinge och Kappsta. Men det finns också annan skyddad natur, nyckelbiotoper, naturminnen och alléer.

Kappsta naturreervat.

Kappsta naturreservat. Foto: Jerker Idestam Almquist

På Lidingö har vi tre olika naturreservat. Långängen-Elfviks naturreservat, Sticklinge naturreservat och Kappsta naturreservat. Besök gärna våra fina naturreservat! Var rädd om naturen och visa hänsyn mot andra besökare.

Ett naturreservat är ett skyddat naturområde där det finns regler om vad du får och inte får göra. Reglerna finns för att skydda olika naturmiljöer och för att långsiktigt bevara områden för friluftsliv. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, beroende på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden man vill skydda.

Nya reservatsytor

Ett nytt naturreservat i Sticklinge har bildats och Långängen-Elfviks naturreservat har utökats. Det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023 och de nya naturreservaten började så gott som direkt att gälla.

Nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat


Långängen–Elfviks naturreservat

Karta med grön område markerat


Långängen-Elfviks naturreservat är beläget på östra delen av Lidingö och sträcker sig från Mölna på södra halvan av ön till Södergarn och Elfviks udde på den norra halvan av ön. Reservatet omfattar ett varierat landskap med skogar, sjöar, kuststräckor, gräsmarker och odlingsmarker med stor betydelse för både upplevelsevärden och för den biologiska mångfalden.

Här finns höga naturvärden som till exempel utgörs av partier med gamla ädellövträd, betesmarker, slåtterängar, våtmarker och äldre barrskog. Bland de högsta värdena i reservatet har områdets gamla, grova ekar. I området finns även fornlämningar och kulturhistoriska miljöer, bland annat välbevarade gårdar och bebyggelse från främst 1800-talet. Reservatet omfattar flera viktiga områden för rekreation och friluftsliv med centrala lägen och en mångfald av upplevelsevärden. Här finns populära friluftsbad, grillplatser, vindskydd och motionsspår.

Hela Kottlasjön, Stockbysjön och det öppna jordbrukslandskapet och Elfviks gård på Elfvikslandet på nordöstra ön ingår i Långängen–Elfviks naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgången till området för friluftsliv samt att vårda, bevara och vid behov återställa och utveckla värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljöer. Reservatet har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det är ett av de viktigaste områdena för friluftsliv på Lidingö.

Beslut, föreskrifter och skötselplan för Långängen-Elfviks naturreservat Pdf, 18.2 MB.

Sticklinge naturreservat

Karta med grön område markerat


Reservatet omfattar ett varierat landskap med skogar, kuststräckor och gräsmarker. Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Områdets höga värden har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Inte minst de gamla ekmiljöerna med jätteträd, liksom barr- och blandskogar med gott om gamla tallar utgör viktiga naturtyper och substrat för flora och fauna.

Naturreservatet erbjuder också ett rikt och omväxlande friluftsliv med strövvänliga bär- och svampskogar, stränder och oexploaterade strandavsnitt. Här finns också kulturpräglade marker och Lidingös äldsta gravfält. Lidingöloppsspåret och flera stigar går genom området, och det finns flera grillplatser och vindskydd.

Beslut, föreskrifter och skötselplan för Sticklinge naturreservat Pdf, 11.2 MB.

Kappsta naturreservat

Kappsta naturreervat.

Kappsta naturreservat. Foto: Jerker Idestam Almquist

I Kappsta på södra Lidingö finner du ett rikt och värdefullt växt- och djurliv. Du promenerar genom området på en enkel stig och här finns också rastplats och soliga klippor med vacker utsikt mot havet.

Kappsta har en historisk anknytning till Raoul Wallenberg och hans familj. Informationstavla finns på platsen över hans barndoms somrar.

Det är Länsstyrelsen som beslutat att Kappsta ska vara naturreservat, syftet är att bevara biologisk mångfald framför allt i landmiljön och för att skydda värden för friluftslivet. Reservatet har ett kulturhistoriskt värde.

I Kappsta måste du ha hunden kopplad och du får inte ankra med båt under en längre tid än två dygn.

Kappsta naturreservat Pdf, 256.6 kB.

Regler i Långängen-Elfviks och Sticklinge naturreservat

Karta med grön område markerat

I områdena inringade med rött ska hund vara kopplad året om.


Hundar i reservatet

Låt gärna hunden följa med ut i naturreservaten, men visa hänsyn mot andra människor och djur.

Hunden måste vara kopplad i beteshagar, motionsspår, ridspår, leder och mountainbikespår. Dessutom måste hunden vara kopplad i området runt Kottlasjön, Stockby, Långängen, Ekholmsnäs, Hustegaholm och södra Yttringe (se karta). Kopplingstvånget gäller oavsett hur bra lydnad du har på hunden och hela året.

Under tiden 1 mars–20 augusti får hundar inte springa lösa i naturen. Har du en mycket väldresserad hund kan den få gå lös men högst någon meter ifrån dig under denna period. Övriga hundar ska hållas kopplade.

På badplatserna får du inte ha med hunden ens i koppel perioden 1 juni–31 augusti.

Friluftsliv

Övernatta gärna i tält, vindskydd eller hängmatta. För att minska risken för slitage får man övernatta i högst två dygn i följd.

Elda och grilla på anvisade grillplatser eller i medhavd grill. Friluftskök får också användas. Tänk på att ta med egen ved eller kol om du tänker grilla. Lidingö stad lägger ut ved vid vissa grillplatser, men det finns ingen garanti för att det alltid finns. Både levande träd och ”död ved” har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. Du får därför inte ta ved från naturen i reservaten.

Hänsyn till djur- och växtliv

Växter, svampar och lavar
I Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat får du plocka bär, blommor och svampar på marken, om de inte är fridlysta, ovanliga eller rödlistade. Tänk på att plocka blommor med varsamhet och ta inte för många av samma sort på en plats. Växter, svampar och lavar och de arter som lever på och av dessa ska få fortsätta leva i livskraftiga bestånd. Därför får du inte skada levande eller döda träd eller buskar till exempel genom att bryta kvistar eller gräva upp växter, mossor och lavar.

Djurlivet
Tänk på att många djur är känsliga för störning, speciellt under våren då många djur har ungar. Av hänsyn till djuren får man inte störa dem. Du får till exempel inte vistas nära ett fågelbo. Ett tips är att lyssna efter varningsläten (fåglar ger ofta ifrån sig varningsläten om de stressas). Enstaka ryggradslösa djur som insekter, spindlar och snäckor får fångas in om de inte är fridlysta, ovanliga eller rödlistade.

Övriga naturföremål
Visa hänsyn till naturen genom att inte skada klippor, berg, sten eller jord. Det betyder att du till exempel inte får gräva i jorden, hacka i klippor eller måla och klottra på berg och sten.

Cykel, motorfordon, båtar och parkering

Cykla gärna på cykelvägar och i mountainbikespåren. Cykling är också tillåten i skyltade motionsspår och leder, men visa extra hänsyn mot de som går och springer. Av hänsyn till växt- och djurlivet får du inte cykla i terrängen. Hästar skräms lätt av cyklar och därför får du inte heller cykla i ridspår. (Motorsvaga elcyklar som måste trampas räknas som cykel).

Du får köra enast köra bil, motorcykel, a-traktor och moped (klass I) på bilvägar. Mopeder (klass II) och elcyklar som har en maxhastighet på 25 km/h får köras både på bilvägar och skyltade cykelvägar.

I naturreservaten får du bara parkera på anvisade parkeringsplatser, och inte i mer än ett dygn.

I Kottlasjön, Stockbysjön, Stockbyån, Gråviken eller Ekholmsnässjön får du inte köra motorbåt (med undantag för elmotorer med mindre motorstyrka än 1 hk). Du får inte lägga till eller dra upp båt eller liknade i mer än två dygn. Vattenskoter är förbjudet i Långängen-Elfviks naturreservat

Bad och fiske

Simma och bada gärna i naturreservatens sjöar och hav, men inte i Gråviken som är fågelskyddsområde.

Fiske är inte tillåtet i sjöar, vattendrag, Gråviken och utanför Gråvikens mynning. Fiske är också förbjudet i Ekholmsnässjön mellan 1 april – 15 juni. I övriga kustvatten är fiske med handredskap tillåtet året om.

Störande ljud

För att inte störa djurlivet och andra besökare får du inte spela hög musik, använda visselpipa eller annat som avger störande ljud.

Undantag

Det finns vissa undantag från föreskrifterna för bland annat skolverksamhet, ideella föreningars ungdomsverksamhet.

Tävlingar och arrangemang

Det finns också föreskrifter som reglerar tävlingar och andra arrangemang i reservaten.

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbesluten.
Beslut, föreskrifter och skötselplan för Långängen-Elfviks naturreservat Pdf, 18.2 MB.
Beslut, föreskrifter och skötselplan för Sticklinge naturreservat Pdf, 11.2 MB.

 

Regler i Kappsta naturreservat

Hundar i reservatet

Låt gärna hunden följa med, men håll hunden kopplad året om. Koppeltvång i naturreservatet gäller oavsett hur bra lydnad du har på den.

Friluftsliv

I Kappsta naturreservat får du elda på anvisade grillplatser. Tänk på att ta med egen ved eller kol om du tänker grilla. Lämna kvar den ved du hittar i skogen. Både levande träd och ”död ved” har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

I Kappsta naturreservat får du inte tälta.

Hänsyn till djur- och växtlivet

Växter, svampar och lavar
Du får inte plocka blommor i Kappsta naturreservat, eftersom floran är extra skyddvärd. Bär och marklevande svampar får du dock plocka. Du får inte skada levande eller döda träd eller annan växtlighet till exempel genom att bryta kvistar eller plocka eller gräva upp växter, mossor, lavar och vedlevande svampar.

Djurlivet
Tänk på att många djur är känsliga för störning, speciellt under våren då många djur har ungar. Av hänsyn till djuren får man inte störa dem. Du får till exempel inte befinna dig nära ett fågelbo. Ett tips är att lyssna efter varningsläten.

Övriga naturföremål
Visa hänsyn till naturen genom att inte skada klippor, berg, sten eller jord. Det betyder att du till exempel inte får gräva i jorden, hacka i klippor eller måla och klottra.

Fordon

Besök Kappsta naturreservat till fots. Du får inte cykla eller köra motordrivna fordon i reservatet.

Du får inte lägga upp båt på land och inte förtöja eller ankra längre än två dygn.

Störande ljud

För att inte störa djurlivet och andra besökare får du inte spela hög musik, använda visselpipa eller annat som avger störande ljud.

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet Kappsta naturreservat Pdf, 256.6 kB.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är en enligt Skogsstyrelsen ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Flera av Lidingös nyckelbiotoper har kopplingar till och stärker den biologiska mångfalden i anslutning till vattenmiljöerna, till exempel södra delen av Ekholmsnässjön, delar av Kottlasjön och Stockbyåns och Mölnaåns stränder.

På Lidingö finns knappt 20 nyckelbiotoper.

Skogens pärlor, Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturminnen

På Lidingö finns två ekar som klassas som naturminnen. Båda står invid strandpromenaden längs Kyrkviken. De står alldeles efter skylten som visar att det är 22 kilometer kvar till mål i Lidingöloppet. 

Alléer

Vid Lidingö Kyrka finns en av Lidingös gamla alléer. Foto: Isabel Hygstedt

Vid Lidingö Kyrka finns en av Lidingös gamla alléer. Foto: Isabel Hygstedt

Det har funnits många stora gårdar på Lidingö och därför finns flera fina alléer bevarade som ger ön karaktär. Alléer skyddas genom Miljöbalken.

Exempel på alléer:

  • Västra allén i Brevik. Hamlas var tredje år.
  • Lindalléer, Hustegaholm och vid Lidingö kyrka.
  • Rester av en gammal allé vid Ekholmsnäs.
  • Gammal allé mot Ekholmsnäs gård.
  • Lönnallé, Tyktorpsvägen.
Till toppen av sidan