Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt och utökad naturreservat

Ett nytt naturreservat har bildats i Sticklinge och naturreservatet i Långängen-Elfvik utökas. Det beslutade kommunstyrelsen den 18 december 2023.

Kartbild över Lidingö där aktuella områden markerats med orange och röd färg.

Den tidigare reservatsytan i Långängen-Elfviks naturreservat är markerad i orange, den yta som tillkommit och det nya naturreservatet i Sticklinge i rött.

På Lidingö satsar vi på att bevara vår rika natur, bland annat genom att öka den yta som är skyddad natur. Vi vill säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De områden i Sticklinge och Långängen- Elfvik som nu blir naturreservat, har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör skyddas.

Sticklinge får naturreservat

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv. I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar. En yta på 108 hektar blir nu naturreservat.

Utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservatet utökas med 262 hektar och blir totalt 702 hektar stort. Det utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Detta tätortsnära naturreservat som har en rik biologisk mångfald och kulturhistoriska miljöer ska vårdas och bevaras.

Bakgrund och beredning

I december 2020 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya naturreservat och/eller en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Under 2020-2021 utreddes möjliga platser, vilket ledde fram till de nu beslutade områdena. Staden har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för uppdraget och Ekologigruppen har varit behjälplig i att ta fram förslag på reservatsområden och skötselplaner.

Förslag till beslut om de nya naturreservaten var ute på bred remiss 15 juni-12 september 2022. Då kunde privatpersoner, föreningar och organisationer lämna synpunkter om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och föreskrifter. Ett något reviderat förslag var på samråd hos sakägare och berörda myndigheter, 15 juni -11 oktober 2023. Sammanställningar av yttranden och ändringar i förslag till beslut och skötselplan har skett under 2023.

Besluten vann laga kraft i mitten av januari 2024 och de nya reservatsytorna, skötselplaner och föreskrifter gäller.

Äldre dokumentation (från remissen och samrådet)

Till toppen av sidan