Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Samråd om nya naturreservat

Ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat har föreslagits. Förslaget har reviderats något sedan remissperioden 2022 och skickas nu på samråd till berörda myndigheter och sakägare mellan den 15 juni och 11 oktober 2023.

Kartbild som visar nuvarande reservat i Långängen Elfvik samt föreslagen extra yta, samt nytt reservat i Sticklinge.

Kartbilden visar nuvarande naturreservatsyta i Långängen-Elfvik i orange samt föreslagen utökning i rött. Förslag på nytt naturreservat i Sticklinge i rött.

Vi satsar på att bevara vår rika natur på Lidingö. Beslutet att ta nästa steg i processen och skicka förslaget om nya naturreservat på samråd fattades i kommunstyrelsen den 7 juni 2023.

Genom att utöka reservatsytan på Lidingö vill vi säkra att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De föreslagna områdena har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

Samråd 15 juni–11 oktober

Förslaget har reviderats bland annat utifrån de synpunkter som kom in under remissperioden, 15 juni–12 september, 2022. Då hade även allmänheten, föreningar och organisationer möjlighet att tycka till. De justeringar som har gjorts i förslagen framgår i samrådshandlingarna och remissredogörelserna.

Förslaget skickas nu på samråd till berörda myndigheter och sakägare som till exempel. fastighetsägare, arrendatorer och servitutsinnehavare. Alla berörda kontaktas separat via brev om hur de kan lämna synpunkter. Synpunkter kan lämnas om:

  • reservatens omfattning
  • föreslagna skötselplaner
  • föreslagna ordningsföreskrifter

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan under rubriken "Aktuella samrådshandlingar" och i entréhallen, Lidingö stadshus, under tiden 15 juni-11 oktober, 2023.

Beslut 2024

För att kunna fatta ett välgrundat beslut vill vi få in synpunkter från såväl myndigheter och sakägare med olika infallsvinklar och intressen i områdena. Vi räknar med att ett slutgiltigt beslut om de föreslagna reservatsytorna fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under vintern 2024.

Utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna.

Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturskogsområde som har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökningFörstora bilden

Den streckade gröna linjen visar föreslagen totalyta för Långängen-Elfviks naturreservat, med utökning i norr och söder.

Nytt naturreservat i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Skogs- och gräsmarker med en yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv.

I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Kartbild med markerad gräns för naturrreservatFörstora bilden

Den grönstreckade linjen visar omfattningen av det föreslagna naturreservatet i Sticklinge.

Äldre dokumentation (från remissen,)

Observera att dessa dokument inte är samrådshandlingar som du kan tycka till om, de hör till remissen som pågick under 2022.

Föreslagna skötselplaner

Remiss om förslag till skötselplan Sticklinge Pdf, 6.6 MB.

Remiss om förslag till skötselplan Långängen-Elfvik Pdf, 11.1 MB.

Föreslagna föreskrifter

Remiss om beslut och föreskrifter Sticklinge naturreservat Pdf, 741.1 kB.

Remiss om beslut och föreskrifter, Långängen-Elfvik Pdf, 1.5 MB.

 

Till toppen av sidan