Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Miljöprogram 2021–2030

Detta är Lidingö stads tredje miljöprogram. Förutom att fokusera på Lidingö stads främsta utmaningar inom miljöområdet har miljöprogrammets målbilder och prioriterade områden valts utifrån var staden har stor rådighet och där vi som kommun kan bidra till störst miljönytta.

Illustration i grönt som visar jorden, vindkraft, stad och elkontakt.

Miljöprogrammet syftar till att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö. Programmet är indelat i tre målbilder som beskriver var Lidingö stad ska vara år 2030. Under varje målbild finns prioriterade områden att arbeta med fram till 2025. Miljöprogrammet har koppling till sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och till åtta av de 16 nationella miljömålen.

Begränsad klimatpåverkan

Hand tankar elbil.

Lidingö stads målbild till 2030 är att minska den globala klimatpåverkan, minska våra utsläpp av växthusgaser och anpassa staden till ett föränderligt klimat. Staden ska föregå med gott exempel och ge lidingöborna förutsätt­ningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Hur når vi dit?

Lidingö stad ska bidra till nationella och globala mål och minska utsläppen av växthusgaser. Detta ska ske genom att staden fortsätter med ambitionen att nybyggnation och ombyggnation ska vara långsiktigt hållbar och ha miljömässigt god kvalité. Staden som organisation ska bli fossilfri och energianvändningen i våra verksamheter ska minska. Maten som serveras i stadens verksamheter ska vara god, näringsrik och ha en låg klimatpåverkan samtidigt som matsvinnet ska minska. Det matavfall som ändå uppstår ska samlas in och användas som en resurs. Vi ska verka för att utsläppen av växthusgaser på hela Lidingö är låga, exempelvis genom etablering av laddplatser för elfordon.

Den globala uppvärmningen pågår och klimatförändringarna innebär redan nu varmare och blötare väder. Det riskerar på sikt att leda till allvarliga konsekvenser för växt- och djurliv, matproduktion, vattentillgång och vår hälsa. Staden behöver därför kunskap för att förstå konsekvenserna och för att kunna vidta rätt klimatanpassningsåtgärder.

Prioriterade områden till 2025

 • Fossilfria verksamheter
  Fossilfira verksamheter innefattar stadens fordonsflotta, upphandlade transporttjänster och energiinstallationer, inköpt el och fjärrvärme samt stadens kapitalinvesteringar.
 • Minska energianvändningen
  Målet innebär ett fortsatt arbete med energieffektivisering i stadens byggnader samtidigt som man utökar effektiviseringen till att gälla fler energiförbrukare, som exempelvis gatubelysningen.
 • Klimatanpassa staden
  För att kunna anpassa staden till ett föränderligt klimat behöver risker och åtgärder identifieras, exempelvis vid stora skyfall, värmeböljor, översvämningar, ras och skred.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Rikt växt- och djurliv

Skalbagge på blomma.

Lidingös målbild till 2030 är att ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. De växt- och djurarter som finns naturligt på och runt Lidingö ska ges goda möjligheter att fortleva i livskraftiga bestånd. Lidingöborna ska ha god tillgång till värdefulla grönområden för rekreation och naturupplevelser.

Hur når vi dit?

Lidingö stad ska främja den biologiska mångfalden. Det gör vi bäst genom god planering, skydd och skötsel samt kunskapsspridning. Genom att göra insatser mot invasiva arter och förverkliga stadens Grön- och Blåplan kan detta bli verklighet. Naturens ekosystem ger människan naturupplevelser och livskvalitet, livsviktig pollinering och naturlig vattenreglering. Dessa ekossystemtjänster ska vi förvalta. Därför är naturens ekosystemtjänster en så viktig faktor vid all fysisk planering samt vid planering, drift och underhåll av stadens markinnehav. Staden ska arbeta med att minska nedskräpningen för att förebygga föroreningar, undvika skador för människor och djurliv och därmed bidra till en renare ö.

Prioriterade områden till 2025

 • Främja biologisk mångfald
  Naturskyddet ska utökas med sikte på sammanhängande och variationsrik natur och staden ska göra insatser mot invasiva arter.
 • Visualisera och värdera ekosystemtjänster
  Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturens ekosystem producerar och som är viktiga för människors överlevnad och livskvalitet. Naturen tillhandahåller exempelvis rening av dricksvatten, matproduktion, luftrening och bullerdämpning. Därför är det viktigt att synliggöra ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 11. Hållbara städer, 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Rika och livskraftiga vattenmiljöer

Vy över sjö med klippa och vass i förgrunden.

Lidingö stads målbild till 2030 är att minska den negativa påverkan på vattenområden på och runt Lidingö. De vattenmiljöer som Lidingö omges av ska vara rika och livskraftiga. Lidingöborna ska ha tillgång till rekreation och naturupplevelser i värdefulla vattenmiljöer.

Hur når vi dit?

Lidingö stad ska förbättra vattenkvalitén på och runt om Lidingö så att dessa vattenmiljöer får bättre förutsättningar att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Runt om Lidingö har staden inte ensam rådighet över vattenförekomsterna men i framför allt inre Kyrkviken har vi stora möjligheter att själva vidta förbättrande åtgärder för att återskapa goda miljöer för fisk och andra vattenlevande organismer samt för att minska algblomningen.

Ett sätt för Lidingö att förbättra vattenkvalitén runt ön är att rena det dagvatten som kommer från vägar och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer, som för med sig föroreningar till vårt dagvattennät. I dag släpps vattnet som hamnar i öns dagvattennät orenat ut i vattendrag, sjöar och kustvatten. Vi ska arbeta för att detta vatten ska bli renare. Stadens arbete med kunskapsspridning och att minska nedskräpningen leder också till färre föroreningar av exempelvis plast i hav och sjöar.

Prioriterade områden till 2025

 • Förbättra vattenkvalitén i Kyrkviken
  Att förbättra vattenkvalitén i Kyrkviken är viktigt för att kunna bidra till minskad algblomning och återskapande av livskraftiga vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.
 • Rena dagvattnet
  För att vattenkvalitén på och runt om Lidingö ska förbättras och miljökvalitetsnormerna uppnås är det viktigt att dagvattnet omhändertas så nära källan som möjligt, exempelvis genom infiltration i närliggande gräsytor eller öppna dagvattendammar.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Hav i balans och en levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 14. Hav och marina resurser.
Till toppen av sidan