Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kriget i Ukraina (України)

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är omvärldsläget oroligt. Det väcker många frågor och många kan behöva hantera både sin egen och andras oro. Vi får också många frågor just nu bland annat om skyddsrum och flyktingmottagande och hur man kan hjälpa till.

Jordglob

Utvecklingen sker snabbt och det finns inte alltid svar på alla frågor. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och vända sig till etablerade myndigheters kanaler då det förekommer mycket desinformation.

Läget i Sverige

Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen vi har befunnit oss i en längre tid har nu dessvärre förvärrats ytterligare. Just nu ser Försvarsmakten inga oroväckande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. De samlade åtgärderna från EU och Nato mot det ryska agerandet kommer att leda till motreaktioner och vi behöver vara beredda på olika händelseutvecklingar.

Försvarsmakten vidtar de åtgärder som krävs för att hålla Sverige tryggt och säkert. Det är viktigt att man fortsätter att leva sitt liv som vanligt.

Samhället fungerar, ansvariga myndigheter har beredskap för att hantera eventuella störningar. Ansvariga aktörer arbetar förberedande och samverkar kring de eventuella konsekvenser som kan påverka länet.

Sveriges och din beredskap

Din beredskap

Det är extra viktigt att hålla sig informerad om läget via myndigheter och etablerade medier. Det cirkulerar mycket desinformation på bland annat sociala medier som man bör vara källkritisk till. Man bör man vara på sin vakt gentemot vilken information man tar del av och delar vidare. Risken för desinformation och påverkansoperationer av olika slag är stor.

Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

På Krisinformation.se samlas information om det aktuella läget och information och råd till privatpersoner. Även MSB:s webbplats innehåller information om vad privatpersoner kan göra.

Svensk beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Hantera oro

Det sprids bilder och innehåll i sociala medier bland annat på TikTok. Information som kan vara svår att förstå och sortera – inte minst för barn.

Det finns hjälp och handledning att få i hur man kan hantera både sin egen och andras oro, inte minst barns oro. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram information till barn.

Tänk källkritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och att man också pratar med barn och unga om källkritik och hur man ska hantera information i sociala medier. Det är viktigt att söka information från olika källor för att få en bild av läget och att inte sprida vidare obekräftade rykten.

Vad gör myndigheter i Sverige?

Med anledning av det omvärldsläget följer berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga, genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län. Samverkan mellan myndigheter sker kontinuerligt.

Försvarsmakten har ett lugnt och tydligt fokus på det aktuella läget och vidtar de åtgärder som krävs för att hålla Sverige tryggt och säkert. Samhället fungerar som vanligt.

Samhället fungerar, ansvariga myndigheter har beredskap för att hantera eventuella störningar. Ansvariga aktörer arbetar förberedande och samverkar kring de eventuella konsekvenser som kan påverka länet.

Det här gör Lidingö stad

Lidingö stads grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är pandemi eller krig. Staden arbetar också med flyktingmottagande och stöd till de som kommer till Lidingö.

Staden bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan, analyserar möjliga konsekvenser för vår organisation och organiserar oss internt, inte minst för att kunna ta emot flyktingar. Exempel på möjliga konsekvenser är informationspåverkan, cyberattacker, störningar i försörjning av varor och tjänster och en ökad migration till Sverige.

Skola och förskola

Skola och förskola

Lidingö stad arbetar intensivt för att ta emot barn och elever i förskola och skola för att ge de nyanlända eleverna bästa möjliga förutsättningar i Lidingös skolor. Ukrainsktalande personal, såväl lärare som annan personal, har rekryterats. Elever kartläggs och introduktion genomförs för att kunna placera barn i skolan. Särskilda klasser har också startats med ukrainsktalande lärare och lärare i svenska som andra språk.

Kartläggning och introduktion

På Passagen kommer fortfarande introduktions- och hälsosamtal att göras. För de äldre eleverna kommer också en del av de ukrainska eleverna få en skolintroduktion som pågår i 6 till 8 veckor. Från Passagen placeras elever ut på öns skolor, såväl kommunala som fristående. För placering i skola på Lidingö ska man kontakta passagen.

Placering i skolor

Källängens skola

För äldre elever i årskurserna 4–9 tar Källängens skola emot elever från Ukraina. Källängens skola använder egen personal som har ukrainska som modersmål. Skolans lärare i svenska som andra språk knyts till verksamheten. Eleverna integreras i skolans andra klasser.

Bodals skola

Till Bodals skola har man rekryterat en ukrainsktalande lärare. Förutom den nya läraren stärker skolan upp med ytterligare personal för att ta emot elever. Eleverna integreras i skolans andra klasser.

Även Torsviks, Sticklinge, Rudboda, Ljungbacken skolor har tagit emot elever.

Förskola

Idag är det kö till förskoleplatser i de kommunala och fristående förskolorna på Lidingö, väntetiden är som längst fyra månader från komplett ansökan. Staden och de enskilda huvudmännen arbetar tillsammans för att hitta förskoleplatser så snart som möjligt från att komplett ansökan inkommit. Öppna förskolan som drivs av kommunen har utökat sin verksamhet så att nyanlända förskolebarn har möjlighet att medverka i sammanhang med andra barn under tiden de väntar på en förskoleplats. Även kyrkan har en öppen förskola som barnen kan besöka.  

Vill du hjälpa till?

Många vill engagera sig för att hjälpa drabbade. Lidingö stad kan tyvärr inte vara behjälplig i att koordinera eller samordna frivilliga, utan hänvisar till civilsamhällesaktörer och frivilligorganisationer. De flesta uppdaterar behov av hjälp i sina egna kanaler och i Facebookgrupper.

Lidingö Rödakorskrets stöttar i det lokala flyktingmottagandet på Lidingö tillsammans med andra aktörer på Lidingö. Även Svenska kyrkan erbjuder hjälp och stöd.

Just nu är behovet av ekonomiskt bidrag störst. Det finns många organisationer som också samlar in pengar som de använder där behovet är som störst.

Insamlingar av kläder och förnödenheter

Lidingö stad har ingen samordning för insamling av kläder eller saker. Vänd dig gärna till frivilligorganisationer för att höra med dem om de är i behov av något. Många butiker och företag samlar in både saker och pengar.

Boende för flyktingar

Lidingö stad är väl förberett att kunna ta emot fler flyktingar och erbjuda boende, både kortsiktigt långsiktigt.

Just nu finns det inget behov från staden eller Migrationsverkets sida att samordna boende hos privatpersoner. Detta kan ändras och då uppdaterar vi informationen.

Bidra ekonomiskt

Just nu är behovet störst av ekonomiskt bidrag.

Röda Korset Lidingö

Du kan hjälpa de drabbade från Ukraina genom att swisha valfritt belopp till Röda Korset Lidingö. Om du har frågor till Lidingö Rödakorset kring insamling och hjälp till de drabbade från Ukraina kan du kontakta dem via e-post: lidingo.redcross@telia.com

Röda Korsets swish: 123 362 91 44

QR-kod till Röda korset

Svenska kyrkan

ACT Svenska kyrkan arbetar internationellt. Kyrkans lokala parter finns på plats i Ukraina och i länderna runt Ukraina. I grannländerna tar ACT- alliansens nätverk emot människor på flykt.

De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. Svenska kyrkan skickar inte material från Sverige, men är i behov av pengagåvor.

Du kan stödja ACT Svenska kyrkans arbete genom att lämna ett ekonomiskt bidrag. Glöm inte att ange ”Ukraina” när du gör en Swish betalning.

Svenska kyrkans swish: 123 430 31 60

Om du har frågor till ACT Svenska kyrkan kring insamling och hjälp till de drabbade från Ukraina kontakta samordnare i Lidingö församling via e-post magoria.edler@svenskakyrkan.se

QR-kod till Röda korset

Skyddsrum och Viktigt meddelande till allmänheten

Det är inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Skyddsrum finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De ska kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas i händelse av krig. De finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Man tillhör inte något specifikt skyddsrum. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Ytan per kvm i ett skyddsrum är beräknad på 0.75 kvm per person.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar, inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering. MSB kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum bevaras och utför besiktningar på skyddsrummen var tionde år. Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. När skyddsrummet är klart att användas ska det finnas upptappat vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Mat och hygienprodukter får man ta med själv.

Skyddsrum på Lidingö

Staden ansvarar för skyddsrummen i stadens fastigheter. I övriga fastigheter är det respektive fastighetsägare som ansvarar för skyddsrum. Skyddsrum ska kunna tas i drift inom två dygn och just nu inventerar vi status på skyddsrummen i våra fastigheter.

På webbkartan på Lidingö stads webbplats finns en karta över alla skyddsrum på Lidingö. På Lidingö finns 417 aktiva skyddsrum med plats för 40 670 personer (källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB).

Kan staden eller fastighetsägare bygga nya skyddsrum?

Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går och i dagsläget inte bygga nya. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

En fastighetsägare kan alltid, på egen bekostnad, bygga nya skyddsrum.

Viktigt meddelande till allmänheten VMA eller Hesa Fredrik

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort. Det kan till exempel handla om ett gasutsläpp eller en stor brand. VMA, som även brukar kallas Hesa Fredrik, kan också användas som beredskapslarm och flyglarm om landet skulle hamna i krig.

Utomhussignalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas sedan under minst två minuter.

Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig.

Om du misstänker att VMA tutan i ditt område inte fungerar, ska du kontakta Storstockholms Brandförsvar.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkterna är platser dit du kan gå för att få värme, vatten, enkel förtäring, information, möjlighet att ladda mobiltelefoner och dator, ringa närstående, få enklare sjukvård, eller stöd.

Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens digitala kanaler och på stadens anslagstavlor.

 • Lidingö stadshus, Lejonvägen 15
 • Gångsätrahallen, Läroverksvägen 54
 • Rudboda skola, Nilstorpsvägen 3

Flyktingmottagande

Lidingö stad har rutiner för att hantera flyktingmottagande. Om de personer som kommer har behov av stödinsatser som omsorg, skola, bostad eller ekonomiskt stöd har staden ett ansvar att utreda och göra de insatser som behövs.

Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar. Även bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag ska lämnas till flyktingar som omfattas av massflyktingdirektivet.

Ukrainska medbor­gare kan vistas i Sverige utan till­stånd i 90 dagar. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna.

Boende för flyktingar

Migrationsverket ansvarar för att ta hand om personer som behöver evakueringsboenden. Det är Migrationsverket som placerar personer i evakueringsboenden.

Varken Migrationsverket eller Lidingö stad har möjlighet att placera flyktingar från Ukraina i privatpersoners bostäder. Däremot kan Lidingös socialtjänst placera ensamkommande flyktingbarn i familjer.

Staden kan inte heller ersätta privatpersoner som upplåter sin bostad eller stå för hyreskostnader. Flyktingar som ordnar eget boende får inte heller bistånd till hyra.

Har man som flykting från Ukraina behov av boende vänder man sig till Migrationsverket. Man måste anmäla sig hos Migrationsverket för att få plats på ett evakueringsboende.

Boendemöjligheter i en viss kommun

I dagsläget hör många flyktingar av sig som har bott i eget ordnat boende (EBOS) men som av olika skäl inte längre fungerar. De önskar då kunna bo kvar i kommunen och hänvisar då till att Migrationsverket säger att man måste ha ett intyg från kommunen för att kunna få stanna i kommunen. Det stämmer inte. Det är Migrationsverket som fattar beslut om till vilken kommun personer ska anvisas. Lidingö stads möjligheter att påverka att personer ska kunna bo kvar på just Lidingö i är oerhört begränsade. Staden kan heller inte utfärda några intyg.

Det Migrationsverket kräver är underlag för att kunna fatta beslut om det finns särskilda skäl som gör att en person ska erbjudas fortsatt boende i kommunen. Särskilda skäl kan vara påbörjad särskola, om vuxen har arbete i kommunen eller behov av särskild sjukvård. Att ett barn går i skola i en kommun räknas inte som särskilt skäl.

Processen är följande:

 • Personer som behöver bostad ska kontakta Migrationsverket och inte kommunen.
 • Migrationsverket anvisar bostäder i kommuner utifrån fördelningsprincip, oavsett var man bo eller har bott tidigare.

Vill du hjälpa till med boende till flyktingar från Ukraina?

Just nu finns det inget behov från staden eller Migrationsverkets sida att samordna boende hos privatpersoner. Detta kan ändras och då uppdaterar vi informationen.

Skola och förskola

Lidingö stad arbetar intensivt för att ta emot barn och elever i förskola och skola för att ge de nyanlända eleverna bästa möjliga förutsättningar i Lidingös skolor. Ukrainsktalande personal, såväl lärare som annan personal, har rekryterats. Elever kartläggs och introduktion genomförs för att kunna placera barn i skolan. Särskilda klasser har också startats med ukrainsktalande lärare och lärare i svenska som andra språk. Närmare 90 elever har hittills placerats i skolor på Lidingö.

Idag är det kö till förskoleplatser på Lidingö och för att möjliggöra för nyanlända att medverka i sammanhang med andra barn har verksamheten i öppna förskolan utökats.

Arriving to Sweden from Ukraine

Ukrainian citizens can enter Sweden without a visa for a maximum of 90 days, if they have a biometric passport. However, there is no passport requirement for those applying for asylum upon arrival in Sweden.

Register at the Swedish Population Register

You might be able to be listed in the Swedish Population Register, provided that you fulfil all the following criteria:

 • You have a residence permit with temporary protection.
 • You have been in Sweden for at least two years and have a residence permit.
 • You are likely to stay in Sweden on a residence permit for at least three years from the date on which you were granted a residence permit with temporary protection.

The Swedish Tax Agency decides whether or not you meet our population registration requirements. A personal identity number is assigned to each person who is listed in the Swedish Population Register.

Information on how to register at the population register (Swedish Tax Agency website, information in Ukrainian) Länk till annan webbplats.

General information on the war in Ukraine

Information on arriving to Sweden from Ukraine


Information on healthcare

Travelling with public transport in Stockholm

Arriving to Lidingö - information and support

Lidingö city's responsibility is to:

 • arrange school for all children and general preschool for 3-5-year-olds.
 • arrange accommodation for unaccompanied children.
 • arrange accommodation for those who have been assigned to Lidingö via the Swedish Migration Board
 • arrange Swedish for immigrants (sfi) and social orientation for those who have received a permanent residence permit.

Information and support on arriving to Lidingö

Preschools and schools in Lidingö

Information in Swedish, English, Ukrainian, Russian about the Swedish school system Länk till annan webbplats.

Open preschool

The open preschool is free-of-charge that you can attend with your child and where you can meet other children and guardians. No application is required.

There are two open preschools on Lidingö. You stay with your child at the open preschool and participate in the different activities.

Lidingö open preschool

Website: Lidingö öppna förskola
Address: Högsätravägen 6
Tel: 08-731 39 88

The church's open preschool

Website: The curch’s open preschool at Lidingö Länk till annan webbplats.
Address: Kapellbacken 1
Tel: 08-410 847 51

Preschool
If you have a child aged one to five and want a place in a preschool you must fill in an application and attach a document from the Swedish Migration Agency showing that the child is covered by the Mass Refugee Directive.

You receive the application by sending an email to forskola@lidingo.se or visit Lidingö city hall.

As you and the child do not have a Swedish social security number, fill in the date of birth (year-month-day) in the field for social security number. The waiting time for a place in preschool is a maximum of four months from the application.

Elementary school and high school

Via Passagen, you can get help with placement in elementary or high school.

You need to attach documentation from the Swedish Migration Agency that shows that the student is covered by the Mass Refugee Directive.

Contact towe.loso@lidingo.se or gabriella.edlund@lidingo.se and they will help you mapping the student's knowledge and finding a place in a school.

Studying Swedish

If you live on Lidingö and have been granted a residence permit for temporary protection in accordance with the mass displacement directive have the opportunity to study Swedish at SFI (Swedish for immigrants). To study at SFI, you need a coordination number from the Tax Agency and a valid UT card.

Application

To apply to SFI to study Swedish:

 • Lidingö adult education reception in the town hall, visiting address: Stockholmsvägen 50.

Our reception is open Monday–Friday from 9:00 a.m.–12:00 p.m. and from 1:00 p.m.–2:00 p.m.

If you have questions about your studies or your application, please contact our office

E-mail: vuxenutbildning@lidingo.se

Phone: 08-731 39 15

Accomodation

The Swedish Migration Agency is responsible for taking care of people who need a temporary accommodation.

Neither the Swedish Migration Agency nor the City of Lidingö can accommodate refugees from Ukraine in private homes. However, the Social Services of the City of Lidingö can place unaccompanied refugee children in families.

The City of Lidingö cannot reimburse private individuals who sublet their home. Refugees who arrange their own accommodation cannot receive rent allowance.

Refugees from Ukraine who need housing should contact the Swedish Migration Agency.

Urgent need for accommodation

For those who urgently need accommodation and cannot arrange it, can contact the Swedish Migration Agency Centria, emergency telephone number 010 48 58 099.

Working in Sweden

Have you fled to Sweden due to Russia’s invasion of Ukraine? You will find information about what applies when looking for work in Sweden at the Swedish Public Employment Service website.

Information in other languages

Information on the conflict in Ukraine in different languages is available on the website Krisinformation.se

The Swedish Civil Contingencies Agency, (MSB) brochure "If Crisis or War Comes" describes how those of us who live in Sweden can become better prepared for the consequences of serious accidents, extreme weather, IT attacks or military conflicts.

Till toppen av sidan