Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Simhall i Dalénum

Vi bygger en modern badanläggning för alla målgrupper. Anläggningen ska ligga i Dalénum, där det finns bra kommunikationer. Första spadtaget beräknas till hösten 2022 och under 2024 kan den nya simhallen vara klar.

Modernt bad

Lidingö behöver ett nytt modernt bad som motsvarar dagens förväntningar, krav och verksamheter. Gångsätrabadet har funnits i 55 år. Ett hälsoarbete som Lidingö stad genomförde 2011 visade att Lidingöbornas främsta önskemål var ett nytt badhus. Undersökningen ”Ung Livsstil” 2015 pekade på ett likande resultat.

Simhallens placering på ön

Simhallen ska byggas i Dalénum på den plats där det idag finns en stor företagsparkering. Anläggningen ryms inom befintlig detaljplan. Platsen är central med goda kommunikationer.

Utformning och innehåll

Badet ska byggas med höga mål för tillgänglighet. Moderna, miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan blir mindre. Anläggningen utvecklas med flexibla lösningar så att bassänger kan användas effektivt för olika verksamheter.

Arkitektur

Byggnadens form och volym ska utgå från simhallens funktion och en ändamålsenlig inre logistik. Den yttre miljön och fasaden ska smälta in i omgivande arkitektur och återspegla områdets industriella historik.

Planerade funktioner

 • 25 x 25 meters bassäng för simträning/tävling/aktiviteter som går att dela av för olika aktiviteter
 • Multibassäng/undervisningsbassäng
 • Mindre familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta

Målbild/vision

Simanläggningen ska vara en tillgänglig mötesplats som tillgodoser Lidingöbornas behov av motion, simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Barn, unga och vuxna ska ha möjlighet att lära sig simma och livrädda och kunna ha en meningsfull fritid. Badet ska ha något att erbjuda alla målgrupper, från bebisar till pensionärer.

Simhallen ska ha tre olika bassänger

 • motionsbassäng
 • mindre familjebad med attraktioner för yngre barn
 • multibassäng med höj- och sänkbart golv, lämplig för exempelvis simundervisning och vattengymnastik

En simhall som är ändamålsenlig, attraktiv och med en verksamhet som är ekonomiskt möjlig att bedriva.

Beslut

 • Den 4 december 2017 beslutade Kommunstyrelsen att utreda innehåll, placering och kostnader för ny simhall i Dalénum.
 • Den 27 november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om inriktning och utformning av simhallen.

Processen framåt

 • Projektet tar fram byggnadsprogram, kalkyl, entreprenadform och exakt placering inom detaljplanen. Beslut i kommunustyrelsen planeras hösten 2021.
 • Upphandling av entreprenör under hösten 2021
 • Förprojektering
 • Bygglovsprocess (ansökan och beslut om bygglov)
 • Kommunstyrelen beslutar om investering
 • Tilldelningsbeslut av entrepenör våren 2022
 • Detaljprojektering
 • Första spadtaget planeras till augusti 2022
 • Simhallen beräknas att öppna under 2024

Utredningar/bakgrund

Behovet av simhall på Lidingö har utretts vid flera tillfällen. Möjligheterna att bygga en ny modern anläggning har undersökts liksom förutsättningarna för en om- och tillbyggnad av den befintliga simhallen i Gångsätra.

Ny anläggning ger lägst kostnader

År 2008 konstaterades att en helt nybyggd anläggning ger den lägsta kostnaden per besökare och att en sådan kommer att attrahera flest besökare.

Ny simhall högst på Lidingöbornas lista för att främja hälsa

År 2011 genomförde kommunen ett hälsoarbete, där det mest populära önskemålet från Lidingöborna var ett nytt badhus. Undersökningen Ung Livsstil 2015, visade samma resultat.

Badets placering

Alternativa placeringar för ett nytt bad utreddes. Dalénumtomten (med en färdig detaljplan) konstaterades vara mest lämplig för en nybyggnation.

Gångsätrahallens brister

Utredningar har visat att Gångsätrahallens bad är för litet för kommunens storlek och har brister i tillgängligheten. Badet är dyrt i drift. En ombyggnad av Gångsätrahallen skulle innebära flera kompromisser och samlat större risktagande än ett nybygge.

 • Målgrupps- och besöksanalys för Gångsätrabadet har genomförts.
 • En utredning ska tillsättas för att undersöka både behov och förutsättningar för hur simhallsdelen i Gångsätrahallen kan byggas om för ny användning.

Erfarenheter från andra kommuner

Som en del i en drift- och ägarutredning från 2018 har omvärldsbevakning skett. Utredningen tog del av erfarenheter som gjorts av andra kommuner runt om i Sverige som nyligen byggt nya badhus.

Här byggs nya simhallen

Kartbild med nya simhallen i Dalénums placering,  markerad med röd punkt.
Till toppen av sidan