Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Simhall i Dalénum

Bygget av vår nya simhall i Dalénum är i full igång. Simhallen blir granne med den nya fotbollsplanen och utformas för att passa alla. Första spadtaget togs i slutet av augusti 2022 och hösten 2025 ska du kunna ta premiärdoppet.

Modernt och centralt

Lidingö ska få en ny, modern simhall som ska möta de behov och verksamheter som finns idag. Inomhusbassängen i Gångsätrahallen byggdes 1965 och en ny simhall har länge stått överst på Lidingöbornas önskelista. Det visade bland annat ett hälsoarbete som staden genomförde 2011 och undersökningen ”Ung Livsstil” 2015.

Simhallen byggs i Dalénum, på den plats där det funnits en stor företagsparkering och över den tidigare Brostugevägen. Den blir granne med den nya konstgräsplanen. Platsen är central på ön och nås både med Lidingöbanan, bussar och båtpendel.

Utformning och innehåll

Den yttre miljön anpassas till området och fasaden kommer vara i klassisk stil. Byggnadens form och volym utgår från simhallens funktioner.

Simhallen byggs med höga krav på tillgänglighet. Moderna och miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan blir låg. Flexibla lösningar ska göra de möjligt att använda bassängerna effektivt för olika verksamheter.

Planerade funktioner

 • 25 x 25 meters bassäng med 10 banor för simträning, tävling och aktiviteter
 • Multibassäng/undervisningsbassäng med ställbart vattendjup
 • Mindre familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta
 • Friskvårdslokal
 • Omklädningsrum för badgäster, friskvårdsbesökare och fotboll
 • Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu
 • Servering/café
 • Föreningslokal, kansli
 • Personalutrymmen (kontor, omklädning, pausrum)
 • Teknikutrymmen för installationer för husets fulla funktion och drift

Följ simhallsbygget live

Här kan du följa hur simhallen växer fram i realtid. Kameran finns på plats dygnet runt fram till hösten 2025 då simhallen öppnas.
Här kan du se vad som händer på plats just nu, webbkamera Länk till annan webbplats.

Plattsättning pågår i rummet med 25-metersbassängen, juni 2024.

Målbild/vision

Simhallen ska vara en tillgänglig mötesplats som tillgodoser Lidingöbornas behov av motion, simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Barn, unga och vuxna ska ha möjlighet att lära sig simma och livrädda och kunna ha en meningsfull fritid. Simhallen ska ha något att erbjuda alla målgrupper och åldrar.

Simhallen får tre olika bassänger

 • motionsbassäng
 • mindre familjebad med attraktioner för yngre barn
 • multibassäng med höj- och sänkbart golv, lämplig för exempelvis simundervisning och vattengymnastik

En simhall som är ändamålsenlig, attraktiv och med en verksamhet som är ekonomiskt möjlig att bedriva.

Beslut

 • Den 4 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att utreda innehåll, placering och kostnader för en ny simhall i Dalénum.
 • Den 27 november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om inriktning och utformning av simhallen.
 • Den 13 september 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att inleda upphandlingsprocessen av entreprenör. Projektet har tagit fram byggnadsprogram, kalkyl, entreprenadform och exakt placering inom detaljplanen.
 • Den 8 mars 2022 tecknades avtal med Cobab Sverige AB som efter anbudstävlingen tilldelades uppdraget att bygga simhallen.
 • Beslut att bevilja bygglov för simhallen fattades den 21 juni 2022.

Processen framåt och förändringar på plats

 • Detaljprojektering startade hösten 2022.
 • Entreprenören etablerade sig på plats i mitten av augusti 2022. Parkeringsanläggningen som fanns på platsen upphörde att gälla och trafiken flyttade från den gamla till den nya Brostugevägen.
 • Första spadtaget togs den 31 augusti 2022.
 • Dalénparken övertogs av staden i oktober 2022. Utöver simhallstomten används den som materialupplag för att säkra materialleveranser och undvika förseningar.
 • Markarbeten med rivning, grovschakt, installation av spont, vatten och avlopp, dränering, pålning och gjutning av fundament pågick under hösten 2022.
 • Under 2023 fortsatte grundläggningen och stommen med yttre väggar, bärande delar och tak började resas.
 • Under 2024 kompletteras stommen invändigt och installationer utförs.
 • Hösten 2025 är det tänkt att simhallen ska slå upp portarna för allmänheten. Runt simhallen finns då även grönytor och torg, samt cykel- och parkeringsplatser.

Utredningar/bakgrund

Behovet av en ny simhall på Lidingö har utretts vid flera tillfällen. Möjligheterna att bygga en ny modern anläggning har undersökts liksom förutsättningarna för en om- och tillbyggnad av den befintliga simhallen i Gångsätra.

Ny anläggning ger lägst kostnader

År 2008 konstaterades att en helt nybyggd anläggning ger den lägsta kostnaden per besökare och att det attraherar flest besökare.

Ny simhall högst på Lidingöbornas lista för att främja hälsa

År 2011 genomförde staden ett hälsoarbete, där det mest populära önskemålet från Lidingöborna var en ny simhall. Undersökningen Ung Livsstil 2015, visade samma resultat.

Badets placering

Alternativa placeringar för ett nytt bad utreddes. Dalénumtomten (med en färdig detaljplan) konstaterades vara mest lämplig för en nybyggnation.

Gångsätrahallens brister

Utredningar har visat att Gångsätrahallens bad är för litet för kommunens storlek och har brister i tillgängligheten. Badet är dyrt i drift. En ombyggnad av Gångsätrahallen skulle innebära flera kompromisser och samlat större risktagande än ett nybygge.

 • Målgrupps- och besöksanalys för Gångsätrabadet har genomförts.
 • En utredning ska tillsättas för att undersöka både behov och förutsättningar för hur simhallsdelen i Gångsätrahallen kan byggas om för ny användning.

Erfarenheter från andra kommuner

Som en del i en drift- och ägarutredning från 2018 har omvärldsbevakning skett. Utredningen tog del av erfarenheter som gjorts av andra kommuner runt om i Sverige, som nyligen byggt nya simhallar.

Nyheter kring simhallen i Dalénum

Här byggs nya simhallen - översiktsplan under byggtiden

Karta över byggområde.
Kontakt
Till toppen av sidan