Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bygglov – så går det till

Här kan du läsa hur ansökningsprocessen för bygglov eller anmälan går till: från det att du tar reda på vilken typ av ansökan du behöver göra, till dess att du får lov att börja använda den nya byggnaden.

Dekorationsbild: kalender och penna

Bygglovsprocessen

Du som söker bygglov eller är beställare av ett byggprojekt räknas normalt som byggherre, det vill säga ansvarig för projektet. Här beskriver vi stegen i bygglovsprocessen så som de ser ut för dig.


Förberedelser

Sätt dig in i vad som gäller

 • De flesta byggprojekt kräver antingen en ansökan om bygglov eller en anmälan om åtgärd. Ta reda på vad som behövs för det du vill bygga.

  Då behövs bygglov eller anmälan.

 • Innan du gör en bygglovsansökan eller anmälan bör du också kontrollera att det du vill göra är accepterat enligt detaljplanen för området där din fastighet ligger. Nästan all bebyggelse på Lidingö ligger inom detaljplanelagt område, vilket innebär att det finns regler för hur mycket och på vilket sätt du får bygga.

  Gällande detaljplaner för Lidingö stad
 • Bra att veta innan du sätter igång är att bygglov kostar pengar.

  Avgifter vid byggande.

Ansökan

Du gör ansökan eller anmälan

Du kan skicka in din ansökan och de handlingar som behövs via vår e-tjänst, med e-post eller med papperspost. Se till att du har allt underlag som krävs innan du sätter dig för att fylla i ansökan.

En bygglovsansökan är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan få läsa din bygglovsansökan eller anmälan när den har registrerats hos oss.

Ansök om bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Handläggning

Vi handlägger och prövar ärendet

Efter att ärendet har kommit in får du en skriftlig bekräftelse på att vi registrerat den, med information om bland annat handläggare och diarienummer.

Om någonting saknas i ansökan eller anmälan kommer bygglovsenheten begära att du kompletterar den. Du får då ett brev från din handläggare, där det framgår vilka uppgifter som saknas. Du får också en preliminär bedömning av dina föreslagna åtgärder.

När ansökan är komplett påbörjar vi prövningen av ditt ärende. I vissa fall fattar handläggaren själv beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Ibland går ansökan vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde för beslut.

Vad avgör om du får bygglov?

När handläggaren granskar ärendet prövas ditt förslag dels mot bestämmelserna i detaljplanen för området, dels mot de allmänna kraven på utformning och tekniska egenskaper i plan- och bygglagstiftningen. 

Det som bedöms är bland annat

 • vad du tänkt använda byggnaden till och hur lämplig den är för det ändamålet
 • byggnadens placering på tomten
 • byggnadens yttre utformning och den sammantagna verkan av byggnadens form, färg och material
 • om förslaget kan innebära en betydande olägenhet för grannar.

Alla byggnader ska dessutom vara anpassade till sin omgivning.

För tillbyggnader och andra ändringar av befintliga byggnader finns även ett så kallat varsamhetskrav som vägs in i bedömningen. Det innebär att du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Beslut

Vi fattar beslut inom 10 veckor

I bygglovsärenden ska kommunen fatta beslut inom 10 veckor, räknat från att din ansökan kom in till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Om ditt ärende är en anmälan om anmälningspliktig åtgärd ska beslutet fattas om inom 4 veckor.

Om ansökan inte är komplett när den kommer in räknas handläggningstiden istället från det att du har kompletterat ansökan. (I undantagsfall kan tidsperioden förlängas till sammanlagt 20 veckor, till exempel om det behövs en byggnadsantikvarisk utredning.) Om staden inte klarar att hålla handläggningstiden reduceras avgiften för bygglovet. 

När beslutet är fattat skickas det till dig. Om du får bygglov informeras även dina berörda grannar via brev, och beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter följer en tid då beslutet kan överklagas – en så kallad besvärstid. Normalt är den 4 veckor. Om ingen överklagat inom besvärstiden och du fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Inom en månad från beslutet får du också en faktura med de avgifter som ska betalas för bygglovet.

Tänk på att ett beslut om bygglov inte betyder att du kan börja bygga direkt. Först måste du få ett startbesked.

Vad händer om någon överklagar?

Om någon överklagar beslutet inom rätt tid kan beslutet inte "träda i laga kraft" och är därmed inte definitivt; en överprövande myndighet kan upphäva bygglovet. Du kan börja bygga ändå, förutsatt att det gått 4 veckor sedan kungörelsen. Men du riskerar att behöva riva om överklagandet går igenom.


Startbesked

Startbesked och eventuellt samråd

Om ditt byggprojekt är tekniskt okomplicerat får du ditt startbesked ihop med bygglovet. Vid större eller mer komplicerade projekt behöver man ha ett tekniskt samråd innan du kan få startbesked. Då blir du kallad till ett samråd hos Miljö- och stadsbyggnadskontoret där ni går igenom arbetets planering, beskrivningar och ritningar samt vilka besiktningar och kontroller som ska göras. Vid samrådet avgörs också om det kommer att behövas ett eller flera arbetsplatsbesök, där en byggnadsinspektör kommer ut till byggarbetsplatsen.

Bra att veta innan ni börjar bygga är att du som byggherre är ansvarig för säkerheten på byggplatsen. Om du anlitar entreprenörer för bygget kan det dock genom konsumenttjänstlagen bli så att de ansvarar för arbetsmiljön i stället. Se till att du vet vad som gäller.

Slutbesked

Ansök om slutbesked

Innan du får använda den nya byggnaden krävs ett slutbesked. För att få slutbesked ska du skicka in de handlingar som krävdes i startbeskedet tillsammans med en ifylld och underskriven kontrollplan. Det kan du göra via vår e-tjänst Ansökan om slutbesked.

Ansökan om slutbesked genom e-tjänsten kan bara göras för ärenden som kommit in tidigast 2019. För äldre ärenden (diarienummer 2018 eller tidigare) mejlar du in handlingarna till oss.

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

I större projekt hålls även ett så kallat slutsamråd innan slutbeskedet kan ges.

Ansök om slutbesked (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Avgift och giltighetstid

Som byggherre är du ansvarig för att bygglovsavgiften betalas. I vissa fall tillkommer även en planavgift. Om ärendet avslås betalar du endast en handläggningsavgift. Avgiften är beräknad enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifter vid byggande

Bygglovet har begränsad giltighetstid: Du måste börja bygga inom två år efter att du har fått det, och du måste vara klar inom fem år. Annars upphör bygglovet att gälla och du måste ansöka på nytt. 

Till toppen av sidan