Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs. För att du ska få en uppfattning om vad det kostar har vi samlat exempel på avgifter för några vanliga typer av byggärenden.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Avgifterna nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

Beräknat på ett hus med 130–199 kvm, bruttoarea + öppenarea:

 • Bygglov och teknisk handläggning: 25 201 kr
 • Nybyggnadskarta A: 8 928 kr
 • Utsättning och lägeskontroll: 13 127 kr

En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Hör med bygglovsenheten.

Tillbyggnad enbostadshus

Beräknat på en tillbyggnad på 40 kvm bruttoarea + öppenarea:

 • Bygglov och teknisk handläggning: 7 754 kr
 • Inmätning av befintlig byggnad: 2 790 kr
 • Lägeskontroll: 2 756 kr

Nybyggnad av garage/carport

Beräknat på 40 kvm bruttoarea + öppenarea

 • Bygglov och teknisk handläggning: 5 452 kr
 • Nybyggnadskarta B: 5 580 kr
 • Utsättning och lägeskontroll: 7 220 kr

Mindre fasadändring enbostadshus

 • Bygglov och teknisk handläggning: 2 544 kr

Attefallshus

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, 25 kvm byggnadsarea:

 • Anmälan och teknisk handläggning: 10 177 kr
 • Nybyggnadskarta B: 5 580 kr
 • Utsättning och lägeskontroll: 7 220 kr

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus,15 kvm bruttoarea:

 • Anmälan och teknisk handläggning: 3 635 kr
 • Inmätning av befintlig byggnad: 2 790 kr

Förklaring av begreppen bruttoarea, öppenarea och byggnadsarea.

Andra avgifter som kan tillkomma

 • Grannhörande
  I vissa fall behöver byggnadsnämnden informera grannar och andra berörda och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på din ansökan. (Det kan handla om att ditt projekt avviker något från detaljplanen.) I dessa fall tillkommer en avgift för det så kallade grannhörandet.

 • Avgift för avslag
  Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

 • Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")
  Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 46 500 kr för år 2019.

Förklaring av begrepp

Byggnadsarea: Den yta en byggnad tar upp på marken, inklusive alla utskjutande delar. I byggnadsarean ingår även ytan av balkonger, verandatak, carport etcetera (så kallad öppenarea).

Bruttoarea: Arean av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. Här ingår även hål för trappa och helt inglasat uterum.

Öppenarea: En area som har tak men helt eller delvis saknar väggar, exempelvis en carport eller en altan under tak. Öppenarean ingår i byggnadsarean.


Kontakt
Till toppen av sidan