Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs.

Händerna på en person som använder kalkylator

Avgiften för ditt bygglov varierar beroende på flera olika faktorer. Faktorerna är till exempel om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. En liten avvikelse innebär att ett grannhörande måste skickas ut, och om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Vilka kart- och mättjänster som krävs beror på vad du ska bygga, och hur tomten ser ut. Exemplen nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Taxa för byggande 2021PDF (pdf, 876.5 kB)

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

 • Bygglov och tekniskt samråd: 37 340 kronor
  (med liten avvikelse: 49 100 kronor, utom plan: 51 860 kronor)
 • Nybyggnadskarta A: 13 830 kronor
 • Utstakning och lägeskontroll: 18 900 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 830 kronor
  (med liten avvikelse: 20 050 kronor, utom plan: 22 820 kronor)
 • Bygglov med tekniskt samråd: 20 740 kronor
  (med liten avvikelse: 26 970 kronor, utom plan: 29 730 kronor)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas Inmätning av befintlig byggnad:
  5 530 kronor eller Nybyggnadskarta B: 9 680 kronor
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 075 kronor

Nybyggnad av garage

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 830 kronor
  (med liten avvikelse: 20 050 kronor, utom plan: 22 820 kronor)
 • Beroende på garagets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 680 kronor
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 13 712 kronor

Fasadändring enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 5 530 kronor
  (med liten avvikelse: 10 370 kronor)

Murar och plank

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 8 990 kronor
  (liten avvikelse: 12 440 kronor, utom plan: 13 830 kronor)
 • Beroende på muren eller plankets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 680 kronor
 • I vissa fall krävs gränsutvisning: 8 990 kronor

Attefallsåtgärder

(Nedanstående uppgifter uppdateras inom kort med aktuell taxa från 2021.)

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, 30 kvm byggnadsarea:
(från och med 1 mars 2020 ökades arean till 30 kvm)

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 16 590 kronor
 • Beroende på husets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 680 kronor
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 13 712 kronor

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, 15 kvm bruttoarea:

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 8 300 kronor (med tekniskt samråd: 15 210 kronor)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas inmätning av befintlig byggnad: 5 530 kronor
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 075 kronor

Andra avgifter

Planavgift

En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Detta förekommer sällan.

Avgift för avslag

Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")

Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 47 600 kronor för år 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan