Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs.

Händerna på en person som använder kalkylator

Avgiften för ditt bygglov varierar beroende på flera olika faktorer. Faktorerna är till exempel om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. En liten avvikelse innebär att ett grannhörande måste skickas ut, och om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Vilka kart- och mättjänster som krävs beror på vad du ska bygga, och hur tomten ser ut. Exemplen nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Taxa för byggande 2020PDF (pdf, 618.3 kB)

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

 • Bygglov och tekniskt samråd: 36 720 kronor
  (med liten avvikelse: 48 280 kronor, utom plan: 51 000 kronor)
 • Nybyggnadskarta A: 13 600 kronor
 • Utstakning och lägeskontroll: 18 600 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 600 kronor
  (med liten avvikelse: 19 720 kronor, utom plan: 22 440 kronor)
 • Bygglov med tekniskt samråd: 20 400 kronor
  (med liten avvikelse: 26 520 kronor, utom plan: 29 240 kronor)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas Inmätning av befintlig byggnad:
  5 440 kronor eller Nybyggnadskarta B: 9 520 kronor
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 000 kronor

Nybyggnad av garage

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 600 kronor
  (med liten avvikelse: 19 720 kronor, utom plan: 22 440 kronor)
 • Beroende på garagets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kronor
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 13 500 kronor

Fasadändring enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 5 440 kronor
  (med liten avvikelse: 10 200 kronor)

Murar och plank

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 8 840 kronor
  (liten avvikelse: 12 240 kronor, utom plan: 13 600 kronor)
 • Beroende på muren eller plankets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kronor
 • I vissa fall krävs gränsutvisning: 8 840 kronor

Attefallsåtgärder

(Nedanstående uppgifter uppdateras inom kort med aktuell taxa från 2020.)

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, 25 kvm byggnadsarea:
(från och med 1 mars 2020 kan arean ökas till 30 kvm)

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 9 520 kronor
 • Beroende på husets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kronor
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 13 500 kronor

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, 15 kvm bruttoarea:

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 8 160 kronor
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas inmätning av befintlig byggnad: 5 440 kronor
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 000 kronor

Andra avgifter

Planavgift

En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Detta förekommer sällan.

Avgift för avslag

Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")

Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 47 300 kronor för år 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan