Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs.

Avgiften för ditt bygglov varierar beroende på flera olika faktorer. Faktorerna är till exempel om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. En liten avvikelse innebär att ett grannhörande måste skickas ut, och om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Vilka kart- och mättjänster som krävs beror på vad du ska bygga, och hur tomten ser ut. Exemplen nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Taxa för byggande 2020PDF (pdf, 618.3 kB)

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

 • Bygglov och tekniskt samråd: 36 720 kr
  (med liten avvikelse: 48 280 kr, utom plan: 51 000 kr)
 • Nybyggnadskarta A: 13 600 kr
 • Utstakning och lägeskontroll: 14 880 kr

Tillbyggnad enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 600 kr
  (med liten avvikelse: 19 720 kr, utom plan: 22 440 kr)
 • Bygglov med tekniskt samråd: 20 400 kr
  (med liten avvikelse: 26 520 kr, utom plan: 29 240 kr)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas Inmätning av befintlig byggnad:
  5 440 kr eller Nybyggnadskarta B: 9 520 kr
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 4 000 kr

Nybyggnad av garage

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 600 kr
  (med liten avvikelse: 19 720 kr, utom plan: 22 440 kr)
 • Beroende på garagets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kr
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 10 800 kr

Fasadändring enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 5 440 kr
  (med liten avvikelse: 10 200 kr)

Murar och plank

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 8 840 kr
  (liten avvikelse: 12 240 kr, utom plan: 13 600 kr)
 • Beroende på muren eller plankets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kr
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 10 800 kr

Attefallsåtgärder

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, 25 kvm byggnadsarea:
(fr o m 1 mars 2020 kan arean ökas till 30 kvm)

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 9 520 kr
 • Beroende på husets placering och tomtens topografi kan det krävas en Nybyggnadskarta B: 9 520 kr
 • I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll: 10 800 kr

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, 15 kvm bruttoarea:

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 8 160 kr
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas inmätning av befintlig byggnad: 5 440 kr
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 4 000 kr

Andra avgifter

 • Planavgift
  En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Detta förekommer sällan.
 • Avgift för avslag
  Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.
 • Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")
  Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 47 300 kr för år 2020.
Kontakt
Till toppen av sidan