Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Företag och verksamheter

För dig som driver en verksamhet eller ett företag gäller särskilda bestämmelser för avfallshanteringen.

Abonnemang och taxa

Vad reglerar avfallstaxan?

Den juridiska grunden för stadens utformning och tillämpning av avfallstaxor utgörs av 27 kapitel i miljöbalken och kommunallagen.

Kommunallagens självkostnads-och likställighetsprincip är tillämpliga och innebär att de samlade avgifterna inte får överskrida kommunens kostnader för verksamheten och att alla invånare ska behandlas lika.

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning med föreskrifter och en styrande avfallsplan. I föreskrifterna kan du läsa om förutsättningarna för en sund avfallshantering utifrån våra lokala villkor.

Lidingö har en gemensam avfallsplan tillsammans med åtta andra norrortskommuner.

Avfallstaxan består av följande avgifter:

Fast avgift – Den fasta avgiften för verksamheter täcker kostnader för administration, information och kundcenter samt kommunal avfallsplanering och utveckling. Avgiften täcker även kärltvätt en gång per år samt subventionerad insamling av matavfall från verksamheter.

Rörlig avgift – Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall.

Olika betalsätt

Autogiro – beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto (anmäl till kundcenter)
E-faktura – Fakturan kommer till dig elektroniskt via din bank (Anmäl till din internetbank att du vill ha e-faktura)

Taxa

Den fasta avgiften är 441 kronor per verksamhet och år inklusive moms.

Siffrorna visar kostnad per år och kärl

Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

190-literskärl

2 203 kronor

6 030 kronor

240-literskärl

2 402 kronor

6 056 kronor

370-literskärl

3 341 kronor

8 055 kronor

660-literskärl

4 918 kronor

11 977 kronor

Gröna linjen, matavfall

0 kronor

410 kronor

Hushållsavfall

Uppstår hushållsavfall i ditt företag eller verksamhet ska ett abonnemang för hushållssavfall tecknas. Till hushållsavfall räknas de sopor som till exempel alstras i fikarummet, köket, på toaletten och vid städning av lokaler.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Extra säckar

Har du tillfälligtvis mer sopor än vanligt går det att köpa extra säckar, som säljs per styck och som rullar om tio stycken för 825 kronor. Beställ säckarna hos kundcenter för leverans veckan efter.

Säckarna ställs ut inför nästa ordinarie hämtning. Om ditt avfall redan har hämtats vid tillfället kan du beställa en extra hämtning mot avgift. Beställningen sker via kundcenter och hämtningen sker inom tre dagar.

Matavfall

Att sortera ut sitt matavall är enkelt! Gör miljön en tjänst och teckna abonnemang för matavfallsinsamling via Gröna linjen.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall bidrar till en effektiv användning av våra gemensamma naturresurser. Matavfallet är både energi- och näringsrikt och används för att producera biogas och biogödsel.

Biogas har sina givna användningsområden som bränsle i fordon och till att framställa el och värme, medan biogödseln kommer till nytta som ett klimat- och miljövänligare alternativ till konstgödsel, för att förbättra markens bördighet.

Källsortering

Du ansvarar som verksamhetsutövare för att farligt avfall, grovavfall, elavfall, förpackningar och tidningar samt eventuellt trädgårdsavfall tas om hand på godkänt sätt. Du kan själv välja vilken entreprenör som ska hämta de här typerna av avfall. Verksamheter kan lämna mindre mängder avfall på Stockby returpark och större mängder på Hagbytippen i Täby. Enklaste betalningssättet är att köpa ett företagskort.

Observera att företagets förpackningar inte kan lämnas vid en återvinningsstation.

Kontakta Sörab

Vid frågor om regler, avgifter och vad som är tillåtet att lämna på Stockby kontaktar du Sörab. Alla företag måste betala för att lämna sitt avfall, enklast genom att köpa Sörabs företagskort.

Betalning och priser, Sörabs webbplatslänk till annan webbplats

Sörab, tel: 08–505 804 00

Grovavfall, grovsopor

Du kan lämna grovavfall på Sörabs återvinningscentraler mot en avgift. Avgiften betalar du per gång eller med ett förköpt klippkort.

Lämna 1–2 kubikmeter grovavfall på Stockby returpark.
Lämna större mängder grovavfall på Hagby återvinningscentral i Täby.

Farligt avfall

Lämna ditt farliga avfall mot avgift på Hagby återvinningscentral i Täby.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. För vissa transporter räcker det dock med en anmälan. Information om vad som kräver ett tillstånd respektive anmälan finns på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Elavfall

Elavfall så som IT-produkter, telekom- och kontorsutrustning, liksom ljuskällor och armaturer kan kostnadsfritt lämnas på Hagby återvinningscentral i Täby. Mindre mängder kan även lämnas på Stockby returpark.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnar du på Södergarns kompostanläggning mot avgift.

Riskavfall

Alla kanyler, skalpeller, lancetter, knivblad med mera som har varit i kontakt med kroppsvätskor är enligt Socialstyrelsen smittförande avfall. Detta avfall är farligt avfall.

För att minimera risker i samband med hantering ska allt skärande och stickande hanteras på samma sätt, oavsett om det varit i kontakt med kroppsvätskor eller inte.

Smittförande avfall är allt som är eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer inom skyddsklass 3–4.

Exempel på smittförande avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Detta avfall läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger märkta "smittförande". Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Fettavskiljare

Bedriver du en restaurangverksamhet måste du även ha en fettavskiljare. Tömning av fettavskiljare sker en gång var tredje månad. Tömningen sköts av LS Tankservice AB.

Fettavskiljare

Insamlingssystem

Vi samlar in hushållens avfall på olika sätt. Historiskt var säcken det vanliga, men i dag strävar vi mot en minskad manuell hantering för att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

De system som finns för verksamheter är:

 • Kärl i olika storlekar.
 • Container för hushållsavfall och grovavfall i större verksamheter.
 • Underjordsbehållare i storlek 3-5 kubikmeter. Avfallet samlas i säck under jord och hämtas med en kranbil. Passar grupper av hushåll eller större verksamheter.
 • Tank för kvarnat matavfall.
 • Sopsug.

Matavfall i storkök – Gröna linjen

Få snurr på ditt matavfall och hoppa på Gröna linjen du med! Du gör miljön en tjänst och blir utnämnd till Biogastronom på köpet!

Gröna linjen

Gröna linjen erbjuder storkök, restauranger och livmedelshandeln ett smidigt system för utsortering och hämtning av matavfall.

Varför sortera matavfall?

Matavfall är både energi- och näringsrikt. Genom att sortera ut matavfallet i separat kärl kan vi ta tillvara på alla nyttigheterna. Vi ser till att matavfallet omvandlas till biogas, som används för att framställa miljösmart fordonsgas.

Materialet som blir kvar efter rötningen blir till mull- och näringsrik biogödsel, som ersätter den mer miljöbelastande konstgödseln i jordbruket. På så sätt används ditt matavfall för att odla ny mat – och voilà, så har vi med gemensamma krafter sett till att sluta matens kretslopp!

Så här fungerar Gröna linjen

Matavfallet sorteras ut i ett separat 140-liters kärl med en innersäck av papper. Efter hämtningen transporteras avfallet till en rötningsanläggning i Uppsala där omvandlingen till biogas och biogödsel utförs.

Ditt företag kan abonnera på ett eller flera kärl. Välkommen att bli en Biogastronom genom att beställa ditt Gröna linjen-abonnemang hos kundcenter.

Gröna linjen, Sörabs webbplatslänk till annan webbplats

Projektörer

Här hittar du information om sådant som är viktigt att tänka på vid nybyggnation och vid ombyggnation av bostadshus eller andra byggnader där hushållsavfall kommer att genereras.

När du bygger och restaurerar avfallsutrymmen ska du ta hänsyn till följande:

 • Kontakta staden innan bygglovet är klart. Vi kan då hjälpa er med dimensionering och lämpliga system.
 • ​Ha god tillgänglighet för både hämtpersonal och avfallslämnare.
 • Ha god plats för en utbyggd källsortering.
 • Hygienaspekten- undvik olägenhet för människors hälsa och miljö.
 • Avfall Sverige har gett ut en handbok med riktlinjer för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.

Material för förskolor och skolor

Miljö och hållbarhetsperspektiv blir en allt större del av vår vardag och läroplanen säger att skolorna ska bidra med detta till sina elever. Här kan du som pedagog hitta inspiration att ta med dig in i klassrummet.

 • På Sörabs webbplats kan du lära dig mer om betydelsen av avfallsminimering.
  Minska avfallsmängden, Sörabs webbplatslänk till annan webbplats
 • På One Planet finns inspiration för både elever och lärare. På sidan hittar du information om avfallshantering med fokus på kretslopp och system.
  One Planets webbplatslänk till annan webbplats
 • Sophias sopskola erbjuder soplektioner framförallt för årskurs 2-5 men fråga gärna även om du är lärare för annan årskurs.
  Sophias sopskola, Sörens webbplatslänk till annan webbplats
 • Förpacknings- och tidningsinsamlingen har tillsammans med Bamse tagit fram en tidning om avfallshantering för förskoleklasser. Den innehåller pyssel samt en återvinningsskola.
  Bamse och skräptjuven, FTI:s webbplatslänk till annan webbplats
Kontakt
Till toppen av sidan