Lidingös luftkvalitet

Genom att mäta halten av kvävedioxid samt medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund har vi en god uppfattning om luftkvalitén på Lidingö.

Kläder på torklina.


I Luftvårdsförbundets utsläppsdatabas finns data om vilka föroreningar som släpps ut i atmosfären samt när och var utsläppen sker.

Varifrån kommer föroreningar?

Den största källan till luftföroreningar är vägtrafiken. Andra utsläppskällor är industrier, värmeverk och vedeldning.

Kväveoxid

Kvävedioxid uppstår vid förbränning av bränslen. Vägtrafik, sjöfart och energiproduktion orsakar kvävedioxidutsläpp. Staden mäter halten av kvävedioxid på ön via provtagare på stadshusets tak. Kvävedioxid är mycket irriterande för luftvägarna samtidigt som det bidrar till bildandet av marknära ozon. Den senaste tioårsperioden har kvävedioxidvärdena på Lidingö legat relativt stabilt mellan 11 och 14 µg/m3, vilket är under både miljökvalitetsnormerna för luft och under miljömålen.

Partiklar

Partiklar i utomhusluften uppkommer på naturlig väg från till exempel vulkanisk aktivitet och skogsbränder. Andra vanliga källor till partiklar är slitage av vägbanor, däck och bromsar. Även förbränning i exempelvis motorer, värmeverk och villapannor bidrar till partikelhalten i luften.

Svaveloxid

Svaveldioxid bildas vid förbränning av svavelhaltiga fossila bränslen. Svaveldioxid var den främsta orsaken till den omfattande försurningen av mark och vatten under 1900-talet. I dagsläget är halten svaveldioxid i luften låg.

Kemiska reaktioner

I luften sker olika kemiska reaktioner som ger upphov till nya ämnen som vi betraktar som luftföroreningar, till exempel marknära ozon som bildas av kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus.

Luftvård och övervakning består av tre delar:

  • inventera och registrera utsläppskällor
  • mäta luftkvalitet samt meteorologi
  • beräkningsmodeller för spridning och nedfall av luftföroreningar
Till toppen av sidan