Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lantmäteritjänster

När du har frågor som gäller förändringar av fastigheter eller olika rättigheter ska du oftast vända dig direkt till Lantmäteriet. Det gäller till exempel om du vill avstycka en fastighet eller kontrollera servitut.

lantmäteritjänsteman som mäter

Att ändra fastighetsgränser eller skapa rättigheter för fler fastigheter att gemensamt använda en väg är exempel på så kallade lantmäteriförrättningar. Sådana ärenden hanteras av det statliga Lantmäteriet (oftast mot en avgift). Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad kan alltså inte fatta beslut i sådana ärenden, men vi samarbetar med lantmäteriet och svarar gärna på dina frågor.

Här kan du läsa om de vanligaste sätten att ändra en fastighet genom lantmäteriförrättning.

Avstyckning: dela upp en fastighet

Avstyckning innebär att en bit mark skiljs av från en fastighet för att bilda en egen, ny fastighet.

Om och hur du får göra en avstyckning avgörs av bestämmelser i detaljplanen eller eventuell fastighetsplan. För att undersöka möjligheten att stycka av din tomt, bör du först kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad, eller själv kontrollera planerna i Lantmäteriets e-tjänst Din fastighet.

Beroende på vad planbestämmelserna säger kan du antingen ansöka om avstyckning direkt hos lantmäteriet, eller göra en förfrågan om planändring hos Lidingö stad.

Läs mer om hur du går till väga under stycka av en tomt

Stycka av en tomt

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Särskild gränsutmärkning: ny markering av fastighetsgränsen

Fastighetsgränser är normalt markerade med så kallade gränsrör. Saknas gränsmarkeringar beställer du en så kallad särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet. Då får du en juridiskt bindande markering av gränsen.

Beställ gränsutmärkning och se prisexempel på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Du behöver inte beställa en gränsutmärkning när du får din tomt avstyckad, det ingår i den tjänsten.

Servitut: rätt att använda någon annans fastighet

Ett servitut innebär att en fastighet har rätt att använda en annan fastighet på något sätt. Det kan till exempel handla om att använda en väg, ta vatten i brunn eller dra en ledning över någon annans fastighet.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Om du vill se om det finns några servitut på din tomt kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Du kan också kontakta Lantmäteriet eller miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet Länk till annan webbplats.

Information om servitut, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsreglering

En fastighetsreglering kan innebära olika saker, men ofta att en del av en fastighet förs över till en annan. Även att skapa och ändra servitut och samfälligheter räknas som fastighetsreglering.

Information och prisexempel, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Gemensamhetsanläggning: gemensamma vägar, bryggor med mera

En gemensamhetsanläggning kan bildas när flera fastigheter gemensamt behöver använda en anläggning, till exempel väg, parkeringsgarage eller brygga. Det innebär att du tillsammans med flera andra delar på en anläggning som ligger utanför din egna fastighets gränser.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en slags lantmäteriförrättning som kallas anläggningsförrättning. När förrättningen görs beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. 

Gemensamhetsanläggningar, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning kan vara aktuellt om du behöver få en utredning och beslut om

  • hur gränserna går mellan olika fastigheter
  • huruvida ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • ifall byggnader som ligger på fastigheten ingår i äganderätten till den
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Servitut och ledningsrätt kan också redas ut, och omfattningen av gemensamhetsanläggningar kan bestämmas. Lantmäteriet eller miljö- och stadsbyggnadskontoret hjälper till med dessa frågor.

Hitta information om din fastighet

Innan du beställer en lantmäteriförrättning kan det vara bra att ta reda på vilka planer och bestämmelser som gäller på din fastighet. Det gör du enklast genom att använda Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation på din dator eller mobilt bank-id. Om du inte har det kan du kontakta Lidingö stads kundcenter och be om ett utdrag ur fastighetsregistret.

Till toppen av sidan