Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Nya belysningsstolpar

Vad

Vi byter ut belysningsstolpar på flera gator.

Var

 • Östervägen
 • Klövervägen
 • Trädgårdsvägen
 • Jupitervägen
 • Gåshagavägen
 • Jaktstigen
 • Fågelsträcket
 • Skyttevägen
 • Stockholmsvägen
 • Snickarvägen
 • Planetstigen
 • Herserudsvägen
 • Drottvägen

När

Arbetet görs löpande. Asfaltering för att återställa marken runt vissa stolpar sker först under 2022

Hur

Vi byter ut gamla stolpar mot nya. Vid vissa stolpar behöver vi schakta vilket innebär att vi behöver lägga ny asfalt på ungefär en kvadratmeter på dessa platser. Asfalteringen kan dock dröja till nästa år eftersom det behöver vara varmt när det görs. Stolpar däremot går att byta ut året om. Det är vår entreprenör Bogfelts som utför jobbet.

Stora allén i Brevik återställs

Bild från platsen där en ny allé ska planteras.

Vad

Vi återställer Stora allén i Brevik.

Var

Mellan Trädgårdsvägen och Breviks strandpark.

När

Arbetet påbörjas vecka 40 och beräknas vara klart under oktober.

Hur

Allén anlades av Breviks gård under 1800-talet och var från början en blandallé med alm, grå- och silverpoppel samt asp och gick från gården ner till ångbåtsbryggan. Det som återstår av den ursprungliga allén är några få silverpopplar söder om Trädgårdsvägen.

Även den nya allén blir en blandallé. Totalt planteras ett 50-tal träd, två sorters avenbok, bland annat en pyramidformad samt smalkronig silverlönn. De gamla silverpopplarna blir kvar som en del av allén.

Träden som ska planteras är ytterst robusta och har stor anpassningsförmåga. Avenboken förekommer naturligt i södra Sverige medan silverlönnen kommer från Nordamerika där den växer i fuktig ängs- och sumpmark. Den har på senare år blivit ett allt vanligare inslag i svenska parker och alléer.

Vi börjar med att fälla två popplar, två döda almar, två högstubbar och en del sly. Vissa beskärningar av träd och buskage görs också.

Material till planteringsbäddarna för de nya träden läggs under en kort period på bollplanernas parkering. Materialupplaget kommer successivt att minska i omfattning allt eftersom växtbäddarna färdigställs och kommer inom några veckor att vara helt borta och parkeringen återställd.

Så återställer vi Stora allén

Sturevägen byggs om, avstängd för biltrafik

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

En del av Sturevägen stängs för fordonstrafik under tiden som sättingar en repareras.

Var

Sturevägens södra del, strax efter Thairestaurangen och korttidsparkeringen vid Stadshuset fram till korsningen med Lejonvägen.

När

Vägen stängs av helt måndagen den 30 augusti och arbetet beräknas var klart i början av november 2021.

Trafikpåverkan

Sturevägen stängs av helt för fordonstrafik strax efter korsningen med Stockholmsvägen fram till korsningen med Lejonvägen. Access med bil från Stockholmsvägen till kortidsparkeringen vid Stadshuset och Thairestaurangen är fortsatt möjlig.

 • Fordonstrafik från Södra Kungsvägen-Lejonvägen mot Stockholmsvägen får använda Bussgatan. Observera att Bussgatan är enkelriktad för all trafik utom buss i linjetrafik. Bussar har företräde och får inte köras om.
 • Trafik från Stockholmsvägen mot Lejonvägen hänvisas via Odenvägen. Observera att en del av Odenvägen fortsatt är enkelriktad.
 • Trafik från Odenvägen i riktning mot Stockholmsvägen och från Stockholmsvägen i riktning mot Odenvägen har väjningsplikt för trafik från Bussgatan. 
 • Gång- och cykelbanan vid Sturevägen kan användas som tidigare
 • Busstrafiken påverkas inte, alla busshållplatser angörs och i rätt ordning. Servicelinjen, som normalt trafikerar Sturevägen, kommer i stället att använda Bussgatan.

För att underlätta rekommenderar vi att parkera på något av de större parkeringsområdena i centrum. Parkeringar finns fortsatt på Odenvägen.

Hur

En 110 meter lång sträcka av vägbanan och gångbanan ska grävas upp och tas bort. Schaktning görs ner till 2-2,5 meter under dagens nivå. Området stabililseras sedan med fyllnadsmassor. När vägen byggs upp igen höjs den med cirka 40 centimeter för att återställa dess ursprungliga status, innan sättningarna uppstod.
Arbetet utförs av SET, Svensk Entreprenadteknik.

Träd fälls och ersätts

I samband med schaktarbetet behöver tre träd, som inte mår bra, tas ned. De kommer att ersättas med flera nya träd av liknande art i ett senare skede.

Bakgrund

På grund av sättningar i vägen har ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen varit avstängda en längre tid. Orsaken till sättningarna har utretts via olika mätingar. Det finns inga håligheter under vägen men den behöver förstärkas så att liknande sättningar inte uppstår.

Detaljprojektering pågick hösten 2020 och våren 2021. Då utförders inget arbete på platsen. Detaljprojekteringen visade vilka åtgärder som behövde göras, hur lång sträcka som omfattades och hur arbetet behövde utföras.

På denna plats, strax intill cirkulationsplatsen, togs tre pilträd ned hösten 2019 eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras när ombyggnationen av vägen är klar.

Kottlavägen repareras, trafiksäkerheten stärks

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar i vägen behöver vi bygga om och förstärka en cirka 100 meter lång sträcka mellan Kottla station och Skärsätra skola. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska också utföras längs Kottlavägen.

Var

Kottlavägens södra sida, strax efter Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker vid två övergångsställen, vid korsningen med Sommarhemsvägen och närmast Kottla station.

När

Arbetet beräknas starta i början av oktober och pågå till och med november 2021.

Trafikpåverkan

Ett körfält stängs av etappvis under reparationen av sättningarna. Trafiken regleras med trafiksignaler från båda hållen. Även gång- och cykelbanan mellan Skärsätra skola och Kottla station påverkas, skyltar kommer visa hur gående och cyklister passerar på lämpligaste sätt.

Hur

De säkerhetshöjande åtgärderna innefattar två upphöjda övergånsställen . Övergångsstället vid Sommarhemsvägen höjs, markeras tydligare och asfalteras. Vid övergångstället strax innan Kottlastation blir det en så kallad busskudde. En vägbana i taget tas under en kortare tid i anspråk i samband med arbetet vid övergångsställena. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet.

Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (Jemark). Arbetstiden är vardagar mellan klockan 06.30 och 16.00. Entrprenören kommer i möjligaste mån att undvika större arbeten där och när det är som mest trafik till och från skolan.


Väg med trottoar och vägskylt

Lojovägen, ombyggnation och VA-arbeten

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

Vi bygger om Lojovägen inför Peabs nybyggnation av flerfamiljshus i området.
En ny gångbana, vändplan och busshållplats ska också byggas. Dessutom kommer arbeten med vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar att utföras.

När

Etablering på plats beräknas ske den 7 oktober 2021. Någon vecka senare startar själva arbetet i vägen. Arbetena beräknas att pågå till och med februari 2022.

Hur

De två första veckorna kommer en tillfällig omledningsväg att byggas och gång- och cykeltrafik leds om. Motorfordonstrafiken påverkas inte till att börja med. Besöksparkeringarna längs Lojovägen behöver tas i anspråk.

Ombyggnationen av Lojovägen sker sedan etappvis, vilket innebär att hela vägbanan kommer att vara avstängd i etapper. Motortrafiken får passera på den tillfälliga omledningsvägen, parallellt med Lojovägen. Trafiken regleras där med hjälp av trafiksignaler.

Även gående påverkas och gångbanan leds om (grönmarkerat i kartbilden).
Cykeltrafiken hänvisas till bron över Norra Kungsvägen. Följ skyltningen på plats.

Entreprenör för arbetet är Züblin Scandinavia AB.

Övrigt

En ny detaljplan för Lojo antogs 2020.
Peab beräknar att påbörja markarbeten i området under december 2021, inför byggnationen av de nya flerfamiljshusen. Läs mer om planerna

Upprustning av Väpnarparken

Ritning över Väpnarparken.

Vad

Vi rustar upp Väpnarparken.

Var

Lekparken Väpnarparken i Brevik.

När

Arbetet beräknas vara klart sista kvartalet 2021.

Hur

Parken får ny utformning och ett större utbud av lekattraktioner. För att parken ska bli grönare, vackrare och mer inbjudande ramar vi in den med nya träd och buskar. Totalt planteras 11 nya träd. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken också belysning, fler sittplatser och en ny entréväg från Väpnarstigen.

I samband med upprustning har tre björkar fällts. De var gamla och hade tork-, stam- och grenskador. De togs ner eftersom de utgjorde en fara för allmänheten.

Under tiden som upprustningen sker är parken avstängd och instängslad.

Belysning Killinge-Gåshaga

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

Vi rustar upp belysningen i Killinge-Gåshaga. De luftburna ledningarna byts mot nedgrävda ledningar.

Var

Gång- och cykelvägen mellan Ekholmsnäsvägen-Gamla Ekholmsnäsvägen-Blåbärsvägen, alltså i skogen mellan Gåshaga och Killinge.

När

Arbetet påbörjas den 6 september och beräknas ta 6 veckor.

Hur

De uttjänta trästolparna och de luftburna ledningarna tas ner och ersätts med nedgrävda ledningar. Det kommer att göra belysningen mindre sårbar vid till exempel stormar. Belysningen går ner i effekt under natten men tänds gradvis upp när någon passerar. Vissa av ledningarna kommer att läggas under asfalt för att skydda träd i området. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.

Gång- och cykelväg får belysning

Vad

Vi sätter upp belysning längs gång- och cykelvägen.

Var

Mellan Stockbyvägen och Kämpavägen.

När

Arbetet påbörjas vecka 28, tar sedan semesterpaus och fortsätter vecka 33.

Hur

Gång- och cykelvägen mellan Stockbyvägen och Kämpavägen får belysning i höst. Stolparna sätt på den västra sidan av vägen. Vecka 28 påbörjas schaktningsarbetena, sen blir det semesteruppehåll och jobbet återupptas vecka 33.
Belysningen kommer att vara närvarostyrd. Klockan 23.00 går den ner i effekt och tänds under natten när någon passerar. Detta är bra för både miljön och djurlivet.

Det är vår entreprenör Bogfelts som gör jobbet.

Gång- och cykelbro i centrum, tunnlar i Rudboda

Gång-och cykelbro med trafikväg under.

Gång- och cykelbron mellan Sturevägen och Siggebo.

Vad

Vi renoverar två gång- och cykeltunnlar under Norra Kungsvägen och en gång- och cykelbro över Södra Kungsvägen. Tätskiktet ska bytas och betongen repareras.

Var

 • Gång- och cykeltunneln i korsningen Norra Kungsvägen- Bergsbyvägen i Rudboda
 • Gång- och cykeltunneln under Norra Kungsvägen strax innan korsningen med Södergarnsvägen och Elfviksvägen.
 • Gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, mellan Sturevägen och Siggebo.

När

Arbetet med de två tunnlarna vid Norra Kungsvägen startar den 14 juni. Vi räknar med att det är klart i början av oktober.

Veckan därpå börjar vi renovera gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, den beräknas vara klar i slutet av oktober.

Hur

Det går fortfarande att använda gång- och cykeltunnlarna i Rudboda under arbetstiden. Däremot är gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen avstängd under arbetstiden. Vi hänvisar gående och cyklister till alternativa vägar.
Vår entreprenör Allblästring utför arbetena.


Vägskylt och korsning, tunnel för gående och cyklister.

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen vid Bergsbyvägen i Rudboda.

Kartbild med väg, tunnel och byggnader

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen, innan korsningen med Elfviksvägen och Södergarnsvägen.

Fjärrvärmearbeten Södra Kungsvägen

Markerad arbetssträcka på kartbild.

Vad

Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar och renoverar fjärrvärmenätet.

Var

Södra Kungsvägen, under gång- och cykelvägen närmast Mosstorp. Arbetsområdet är en sträckning mellan Mosstorpsvägen och Bodals pendlarparkering.

När

Start den 3 maj 2021, arbetet beräknas vara helt avslutat i november 2021.

Hur

Ett körfält söderifrån kommer att vara avstängt en kortare sträcka 3-28 maj. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden. Cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Södra kungsvägen alternativt till Orrstigen.

Övrigt

Byggledaren finns ofta på plats och kan svara på eventuella frågor.
Kontakt: Stefan Karlsson, telefon 073-052 44 52. Entreprenör är SMA AB .

Du är också välkommen att kontakta kundtjänst, Stockholm Exergi, telefon
020-31 31 51, e-post: kundservice@stockholmexergi.se.

Fotbollsplan i Dalénum

Stängsel med skylt på

Vad

En ny, fullstor 11-mannaplan av konstgräs byggs i Dalénumområdet.

Var

Mellan Larsberg och Dalénum, i korsningen Agavägen-Brostugevägen. Planen kommer att ligga i direkt anslutning till den plats där den nya simhallen ska byggas. 

När

Arbetet startade under våren 2021 och beräknas vara klart under oktober 2021.

Hur

Planen kommer att kunna utnyttjas i princip året runt och är ett välkommet tillskott för den organiserade föreningsidrotten och de lite äldre fotbollsungdomarna, men även för allmänheten och spontanidrotten.

Svensk Entreprenad Teknik AB, som även bygger om Lidingövallen, utför arbetet.

Handbollshall, fotbollsplan, parkering i Gångsätra

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) har tillsammans med sponsorer byggt en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning och bygger en permanent parkeringsanläggning samt en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Hallen har byggts del av den tidigare parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

 • Grundläggning av hallen startade i slutet av oktober 2020
 • Hallen var färdigbyggd och öppnade hösten 2021
 • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrotthallen. För att ge plats åt hallen har den tidigare fotbollsplanenen rivits.

Handbollshallen har en fasad av trä och har byggts ihop i vinkel med Gångsätrahallen. Det är en fullstor träningshall för handboll, volleyboll och basket. Entreprenör var SBG byggen AB, på uppdrag av LSK.

I samband med byggnationen installerar staden en dagvattenanläggning till hallen. När hallen är klar byggs 5-mannaplanen för fotboll och parkeringsanläggningen.

Parkering

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan har goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats har anlagts parallellt med Larsbergsvägen.

Fasad av ny träbyggnad, LSK står det på den. Bilar framför den.

Hallen sedd från Läroverksvägen i mitten av augusti 2021. Det börjar närma sig...

Träbyggnad och ett träd.

Den nya hallen sedd från baksidan, vid Christinaskolan i mitten av augusti 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan