Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö med pågående arbeten markerade

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Markundersökning kvarteren Brädgården och Båtbyggaren

Vad

Miljöteknisk markundersökning inom och söder om kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Inre Kyrkviken. Detta för att lokalisera och kvantifiera eventuella markföroreningar samt att bedöma om det finns risker för människors hälsa och miljö inom detaljplaneområdet.

När

Under några dagar i december. Arbetet kommer att pågå under dagtid. Du som bor i området kan uppleva buller.

Bakgrund

Tidigare hade Beijer byggvaruhandel sin verksamhet på planområdet. Lidingö stad äger fastigheterna och när Beijer flyttade sin verksamhet till Stockby industriområde sanerades marken av Beijer, vilket ingick i deras arrendeavtal med staden. När planområdet blev tomt skapades det nya möjligheter för användningen av marken.

Vad kommer byggas?

En ny detaljplan tas fram för stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren. Inom arbetet med detaljplanen ingår ta fram en del utredningar för att säkerställa att kommande markanvändning blir lämplig för området.

Planområdet gränsar till en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, vilket ställer krav på en noggrann planering och att den kommande bebyggelsen ska ha höga arkitektoniska kvaliteter. Området har sedan 1900-talets början varit plats för båtbyggeri, båtvarv, snickeri och liknande verksamheter. På området finns i dag en äldre tegelbyggnad och staden undersöker möjligheten att bevara/återuppbygga byggnaden.

Kommunstyrelsen tog i februari 2020 beslut om ett projekt-PM där inriktning för projektet. Syftet med stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde. Området ska utvecklas med friliggande villor samt eventuellt radhus. Möjligheter till utveckling av verksamhetsområdet ska utredas. Vidare ska även allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken säkerställas.

Jag har frågor eller synpunkter. Var kan jag lämna dem?

Frågor och synpunkter är alltid välkomna oavsett tidpunkt i processen. Det lättaste sättet att få svar på frågor är genom att kontakta projektledaren för Brädgården och Båtbyggaren, Åsa Dahlgren.

E-post: asa.dahlgren@lidingo.se

Mer information

För mer information om stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren kan du gå in på projektsidan.

Brädgården och Båtbyggaren

Asfaltering

Skylt med hänvisning på grund av asfaltering.

Vad

Asfalteringsarbetet på ön fortsätter nu på södra och nordöstra ön. Det blir hela och delar av vägar och gång- och cykelvägar som rustas och vi gör också i ordning trottoarer och kantsten på vissa ställen.

På Kottlavägen och Läroverksvägen kommer en del av arbetet att ske nattetid.

Var

 • Läroverksvägen
 • Kottlavägen
 • Sjöviks väg
 • Hustegavägen
 • Almtunet
 • Apeltunet
 • Lönntunet
 • Nypontunet
 • Lindtunet
 • Boktunet
 • Häggtunet
 • Milvägen
 • Villebrådsstigen
 • Stövarstigen
 • Rönnvägen
 • Bo förskola
 • Roderstigen
 • Trolldalsvägen
 • Åkervägen-Gärdesvägen
 • Ängsvägen
 • Hagstigen
 • Raketstigen
 • Badbergsvägen
 • Storgårdsvägen
 • Norrliden
 • Kottlavägen
 • Sommarhemsvägen
 • Snorrevägen
 • Tykö Brygga
 • Klarbärsvägen
 • Kolmårdsvägen
 • Vädurstigen
 • Söderkroken
 • Kragenäsvägen
 • Ekstigen
 • Tallrisstigen
 • Videvägen
 • Banvägen

Arbetet påbörjas vecka 33 och pågår under hösten så länge vädret tillåter. Först ut är Sticklinge, därefter fortsätter arbetet i Näset/Islinge, Bo, Rudboda och södra ön.

Arbetet på södra och nordöstra ön påbärjas vekca 40 och beräknas vara klart vecka 46. På Trolldalsvägen beräknas arbeten pågå under veckorna 50-51.

Hur

Flera gator asfalteras parallellt och det blir tillfälligt begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

Ekholmsnäsbacken

Ekholmsnäsbacken sedd från Hustegaholm.

Vad

Schaktmassor transporteras till Ekholmsnäsbacken. Massorna ska användas för att bygga bättre nedfarter.

Var

Slalombacken, Ekholmsnäs.

När

Arbetet påbörjas i maj och pågår till den sista november.

Hur

Lastbilar kör schaktmassor varje vardag till Ekholmsnäsbacken. Under tiden sänks hastigheten för fordon över 3,5 ton till 30 kilometer i timmen mellan Båtsmansvägen och Ekholmsnäsbacken.

Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga

Vad

Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.

Var

Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats.

När

Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.

Hur

Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

 • Lidingövallen upprustas till en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan blir 400 meter lång, mot dagens 369 meter, och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.
 • Marken vid Lidingövallen består av lera och behöver förstärkas. Annars är det risk för att den nya friidrottsanläggningen sjunker ner i leran.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

 • Etablering av arbetsplatsen börjar vecka 22. Hela jobbet med anläggningen beräknas vara klart i september 2021.
 • Arbetena med marken påbörjas vecka 32 och beräknas vara klara vecka 39. De pågår vardagar mellan klockan 07.00–22.00.
 • Schaktning vecka 34. Arbetet gör att Kyrkviksstigen behöver stängas av under ett par veckor. För att nå återvinningsstationen går det att komma fram via Kyrkvägen.
 • Schakt och ledningsförläggning för VA och el pågår vecka 41.
 • Vecka 41 och 42 sker pålning av mastfundamenten under dagtid på vardagar. Det kan höras som ett dunkande ljud.
 • Grundläggningen av friidrottanläggningan har under hösten blivit klar och arbetet har juluppehåll till och med den 8 januari.

Hur

 • De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt. Inte heller påverkas parkeringsplatserna vid området.
 • Markförstärkningen görs genom pålning och att en kalkcementblandning förs ner i marken. Detta kan skapa ett väsande eller dunkande ljud.


Sturevägen

Väg som grävts upp samt vägräcken.

Vad

Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen. Däremot behöver vägen förstärkas för att säkerställa att inte liknande sättningar uppstår under överskådlig tid.

Var

Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När

Detaljprojektering pågår hösten 2020 och ska vara klar under november 2020. Under projekteringsfasen görs inget arbete på platsen. Detaljprojekteringen ska visa vilka åtgärder som behöver göras och hur lång sträcka som omfattas.

Ombyggnationen av den aktuella sträckan beräknas att pågå mellan juni och oktober 2021. Tidplanen är preliminär och uppdateras löpande.

Hur

En geoteknisk undersökning har gjorts för att beräkna sättningarna i marken och ta fram åtgärdförslag för hur vägen ska byggas om. Åtgärsförslaget visar att vägen måste byggas om. Hela den aktuella sträckan behöver grävas upp och fyllas med så kallade lättfyllnad. Det gäller en sträcka om cirka 90 meter där den vägen och gångbanan tas bort. Schaktning görs ner till 2-2,5 meter under dagens nivå.

När vägen byggs upp igen utförs åtgärder på cirka 110 meter där den höjs cirka 40 centimeter för att återställa vägen till hur den såg innan det blev sättningar på platsen.

Övrigt

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi i oktober 2019 bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.


Markerad sträcka för vägarbete.

Planerad arbetssträcka längs Sturevägen.

Tunnlar gång- och cykelvägar i Rudboda

Vad

Vi renoverar tunnlar vid gång- och cykelvägar. Det handlar i huvudsak om betongreparationer, räckesarbeten, impregnering och utbyte av tätskikt och beläggning.

Var

Två tunnlar på Nilstorpsvägen samt en på Utbyvägen och en på Bergsbyvägen.

När

Arbetet påbörjas sist veckan i juni och alla tunnlar beräknas vara klara under hösten 2020.

Hur

Trafiken påverkas under arbetet eftersom ett körfält växelvis är avstängt, både på vägen och gång- och cykelvägen.

VA-jobb Brevik

Bäverhyddan vindskydd

Vad

Vi förnyar tryckspillvattenledning. I smaband med detta lägger vi även om dagvattenledningen vid Löparstigen. Detta för att dagvattenhateringen i området ska fungera optimalt.

Var

Ledningen utgår från Breviks hamn och fortsätter cirka en kilometer norrut genom Brevik. Vi Löparstigen handlar det om en cirka 40 meter lång sträcka som grävs upp i gräsytan bredvid vägen. Därefter borrar eller gräver vi vidare för att lägga om dagvattenledningen som går tvärs över Löparstigen och upp på Breviksängen.

När

Jobbet påbörjas under vecka 10 och beräknas vara klart under hösten 2020. Arbetet utförs på vardagar mellan klockan 07.00 till 15.00.

Hur

Arbetet utförs med så kallad relining, där ett nytt rör installeras i befintlig ledning. Under tiden som arbetet pågår kommer en tillfällig ledning att läggas ut, den kommer att passera en del infarter till fastigheter. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt. Schaktningar kommer att behöva göras vid vissa tillfällen, till exempel vid start- och slutpunkt.

Vissa störningar i trafiken kan tillfälligt förekomma.

Vi kommer att behöva gräva en grop vid Breviks båtklubb, detta görs efter sjösättningen. Vid båtklubben blir det också ett upplag för material. Marken kommer att återställas till ursprungligt skick.

Det är vår entreprenör Svatek som utför arbetet. Jobbet med dagvattenhateringen vid Löparstigen utförs av Styrud.

Handbollshall i Gångsätra med kringarbeten

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) bygger tillsammans med sponsorer en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning, en permanent parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Hallen byggs på en del av den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

 • Grundläggning av hallen startade i slutet av oktober 2020
 • Hallen beräknas vara klar och öppna hösten 2021
 • 5-mannaplanen och den parkeringsanläggningen färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrotthallen. För att ge plats åt hallen har den befintliga fotbollsplanenen rivits.

Handbollshallen får en fasad av trä och byggs ihop i vinkel med Gångsätrahallen. Den byggs som en fullstor träningshall för handboll, volleyboll och basket. Entreprenör är SBG byggen AB på uppdrag av LSK.

I samband med byggnationen installerar staden en dagvattenanläggning till hallen. När hallen är klar byggs 5-mannaplanen och parkeringsanläggningen.

Parkering

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande under byggtiden. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan kommer ha goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats anläggs parallellt med Larsbergsvägen. Den beräknas vara klar i mitten av december 2020 och ersätter den tillfälliga parkeringen på den före detta fotbollsplanen.

Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och parkering inritad

Övre bilden: Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och förslag till ny parkering. Nedre bilden: Illustration av fasaden till den nya handbollshallen. Bild från Lidingö Sportklubb.

Illustration av fasad till ny handbollshall med barn som går utanför.
Kontakt
Till toppen av sidan