Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö med pågående arbeten markerade

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Sandsopning

Karta med veckomarkering för sandsopningen.

Vad

Vi räknar med att vintern är slut och börjar sopa upp sand nästa vecka. Först ut är gång- och cykelbanorna, torg och områden kring centrum. Sen blir det enligt roterande schema med start på norra ön.

Var

Hela ön.

När

Vecka 12-13: Gång- och cykelbanorna, torg och områden kring centrum. Sen blir det enligt roterande schema med start på norra ön

Vecka 13-14: Elfvik, Rudboda, Bo och Näset.

Vecka 14-15: Sticklinge, Islinge och Torsvik.

Vecka 15-16: Larsberg, Baggeby, Mosstorp, Dalénum, Herserud och Hersby.

Vecka 16-17: Gåshaga, Käppala, Brevik, Mölna, Skärsätra och Gångsätra.

Övrigt

Som vanligt städar vi bostadsområdena enligt ett roterande schema så det blir rättvist och inte samma område får vänta länge på sopning varje år.

Villaägare kan sopa ut en mindre mängd sand från sina egna tomter – så länge det sker innan vi varit i området och sopat.

Datumparkeringen gäller fortfarande och det är viktigt att den följs för att vi ska komma åt att sopa. Det blir också tillfälligt parkeringsförbud på vissa vägar för att underlätta jobbet. Vi skyltar dessa vägar. Var uppmärksam på skyltarna så sandupptagningen går så smidigt som möjligt, det räcker med en enda felparkerad bil för att hindra sopningen av en väg och försena hela arbetet.

Om din gata inte är sopad den 3 maj kan du göra en felanmälan.

Tidplanen är preliminär, håll dig uppdaterad via Lidingö stad på facebook eller på webben.

Missfärgat vatten

Det kan hända att du får missfärgat vatten i kranen under tiden vi sopar stadens vägar. Det beror på att vi öppnar brandposter för att fylla på sopmaskinerna med vatten som vi spolar vägarna med. När brandposten öppnas frigörs rostpartiklar som finns på insidan av vattenledningarna. Det är rostpartiklarna som tillfälligt missfärgar vattnet och detta är helt ofarligt. Spola lite längre i kranen så försvinner missfärgningen.

Bollplanen i Rudbodaparken

 Grusplan och gräsmatta och träd runtom.

Vad

Vi rustar upp bollplanen i Rudbodaparken.

Var

Rudboda, parken i radhusområdet innanför Norra Kungsvägen.

När

Arbetet pågår mellan 15 april och 15 maj 2021.

Hur

Planen får nytt gruslager, nytt stängsel, bättre belysning och en miniläktare.
Under arbetsperioden är planen avstängd, välkommen tillbaka till en upprustad plan efter den 15 maj.

Fjärrvärmearbeten Södra Kungsvägen

Markerad arbetssträcka på kartbild.

Vad

Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar och renoverar fjärrvärmenätet.

Var

Södra Kungsvägen, under gång- och cykelvägen närmast Mosstorp. Arbetsområdet är en sträckning mellan Mosstorpsvägen och Bodals pendlarparkering.

När

Start den 3 maj 2021, arbetet beräknas vara klart den sista augusti.

Hur

Ett körfält söderifrån kommer att vara avstängt en kortare sträcka 3-28 maj. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden. Cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Södra kungsvägen alternativt till Orrstigen.

Övrigt

Byggledaren finns ofta på plats och kan svara på eventuella frågor.
Kontakt: Stefan Karlsson, telefon 073-052 44 52. Entreprenör är SMA AB .

Du är också välkommen att kontakta kundtjänst, Stockholm Exergi, telefon
020-31 31 51, e-post: kundservice@stockholmexergi.se.

Bergsbeskärning Gåshagaleden

Vad

Vi säkrar och besiktigar berg.

Var

Längs med Gåshagaleden, men trafikljus bland annat vid Katrinelundsvägen.

När

Arbetet planeras börjar den 7 april och beräknas vara klart inom fyra veckor, senast den 7 maj.

Hur

Trafiken kommer att påverkas, vi sätter upp två tillfälliga trafikljus, ett för trafikanter som kommer västerifrån och det andra vid korsningen Katrinelundsvägen-Gåshagaleden. Trafiken kommer att gå med skytteltrafik. Väntetiden kan bli 1-2 minuter. Det blir också gula markeringar i vägbanan för att göra det tydligt vilken körbana som gäller. Det skyltas på plats.

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

  • Lidingövallen upprustas till en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan blir 400 meter lång, mot dagens 369 meter, och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.
  • Marken vid Lidingövallen består av lera och behöver förstärkas. Annars är det risk för att den nya friidrottsanläggningen sjunker ner i leran.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

Etablering på plats startade unde sommaren 2020. Hela jobbet med anläggningen beräknas vara klart i september 2021.

Markarbeten, schaktning och pålning av mastfundament  pågick under hösten 2020. Grundläggningen av friidrottanläggningen blev klar före årsskiftet och under våren 2021 fortsätter arbetena med marköverbyggnad och belysning.

Hur

  • De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt. Inte heller påverkas parkeringsplatserna vid området.
  • Markförstärkningen görs genom pålning och att en kalkcementblandning förs ner i marken. Detta kan skapa ett väsande eller dunkande ljud. Arbeten utförs under vissa perioder mellan klockan 07.00 och 22.00.


Sturevägen

Väg som grävts upp samt vägräcken.

Vad

Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen. Däremot behöver vägen förstärkas för att säkerställa att inte liknande sättningar uppstår under överskådlig tid.

Var

Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När

Detaljprojektering under hösten 2020. Under projekteringsfasen görs inget arbete på platsen. Detaljprojekteringen visar vilka åtgärder som behöver göras och hur lång sträcka som omfattas.

Arbetet handlas sedan upp före sommaren 2021 och ombyggnationen av den aktuella sträckan beräknas pågå under hösten, med start i augusti.

Hur

En geoteknisk undersökning har gjorts för att beräkna sättningarna i marken och ta fram åtgärdförslag för hur vägen ska byggas om. Hela den aktuella sträckan som ska byggas om behöver grävas upp och fyllas med så kallade lättfyllnad. Det gäller en sträcka om cirka 90 meter där vägen och gångbanan tas bort. Schaktning görs ner till 2-2,5 meter under dagens nivå.

När vägen byggs upp igen utförs åtgärder på cirka 110 meter. Vägen höjs cirka 40 centimeter för att återställa den till dess ursprungligt status, innan det blev sättningar på platsen.

Övrigt

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi i oktober 2019 bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.


Markerad sträcka för vägarbete.

Planerad arbetssträcka längs Sturevägen.

Handbollshall i Gångsätra med kringarbeten

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) bygger tillsammans med sponsorer en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning, en permanent parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Hallen byggs på en del av den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

  • Grundläggning av hallen startade i slutet av oktober 2020
  • Hallen beräknas vara klar och öppna hösten 2021
  • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrotthallen. För att ge plats åt hallen har den befintliga fotbollsplanenen rivits.

Handbollshallen får en fasad av trä och byggs ihop i vinkel med Gångsätrahallen. Den byggs som en fullstor träningshall för handboll, volleyboll och basket. Entreprenör är SBG byggen AB på uppdrag av LSK.

I samband med byggnationen installerar staden en dagvattenanläggning till hallen. När hallen är klar byggs 5-mannaplanen och parkeringsanläggningen.

Parkering

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande under byggtiden. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan kommer ha goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats anläggs parallellt med Larsbergsvägen. Den beräknas vara klar i mitten av december 2020 och ersätter den tillfälliga parkeringen på den före detta fotbollsplanen.

Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och parkering inritad

Övre bilden: Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och förslag till ny parkering. Nedre bilden: Illustration av fasaden till den nya handbollshallen. Bild från Lidingö Sportklubb.

Illustration av fasad till ny handbollshall med barn som går utanför.
Kontakt
Till toppen av sidan