Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Renovering av dagvattenledning, Sjöstigen

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

Vi renoverar och lägger om en dagvattenledning vid Sjöstigen.

Var

Sjöstigen i Högberga.

När

Arbdetet startar den 21 september och pågår under 4-8 veckor. Det beräknas vara klart under november 2020.

Hur

Vi börjar nere vid vändplanen och arbetar oss sedan etappvis uppåt vägen. Med hänsyn till boende och för att skona vägen jobbar vi med korta schakt och gräver inte så djupt där den nya vattenledningen ska ligga.

Det kommer vara möjligt att passera till fots under hela arbetstiden.

Asfaltering

Vad

Asfalteringsarbetet på ön fortsätter. Sticklinge är avslutat och och nu är det Näsets tur att få ny fin beläggning. Det blir hela och delar av vägar och gång- och cykelvägar som rustas och vi gör också i ordning trottoarer och kantsten på vissa ställen.

Var

 • Etapp 1:
 • Constantiavägen
 • Sticklingevägen
 • Rosavägen
 • Narcissvägen
 • Hagkroken gata
 • Trappstigen
 • Höjdstigen
 • Åsbacken
 • Norrstigen (fram till Constantiavägen)
 • Norrstigen (vändslinga)
 • Norrstigen (från Constantiavägen till Ugglebostigen)
 • Ugglebostigen

Etapp 2:

 • Källängsvägen Körbana
 • Källängsvägen gång- och cykelbana

När

Arbetet påbörjas vecka 33 och pågår under hösten så länge vädret tillåter. Först ut är Sticklinge, därefter fortsätter arbetet i Näset/Islinge, Bo, Rudboda och södra ön.

Arbetet på Näset påbörjas vecka 36 och beräknas vara klart under vecka 42.

Hur

Flera gator asfalteras parallellt och det blir tillfälligt begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

 

Blåklintsvägen

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

Vägen och gångbanan ska byggas om för att undvika att nya sättningar uppstår. Samtidigt renoverar vi ledningssystemet som försörjer fastigheterna med vatten och avlopp och som avleder regnvatten.

Var

Blåklintsvägen, som går parallellt med Kyttingevägen.

När

Etablering på plats från den 15 juni 2020. Arbetet sker etappvis längs vägen och beräknas vara klart under hösten 2020.

Varför

I slutet av 2017 utförde vi en geoteknisk undersökning av vägbanan och en mätning av vattenbrunnarna på Blåklintsvägen. Analys och utvärdering visade på svåra sättningar och spruckna va-ledningar, som behöver åtgärdas för att hålla över tid.

Hur

Renoveringen sker genom att vägen grävs upp och hela eller delar av rören byts ut. Framkomligheten blir under tiden något sämre. Arbetet sker etappvis så att boende i stort sett hela tiden ska kunna komma till och från sina fastigheter med bil. Under kortare perioder kan tillgängligheten med bil vara begränsad till vissa fastigheter. För att öka tillgängligheten kommer gång- och cykelvägen i östra delen av Blåklintsvägen att öppnas för biltrafik. Arbetet avslutas med att ett nytt ytskikt läggs. Körbanan och gångbanan får samma bredd som tidigare och den befintliga belysningen behålls.

Arbetet utförs av R&R Markentreprenad AB. Staden och entreprenören kommer att hålla boende löpande informerade, till exempel om tillgängligheten till fastigheten skulle förändras. Vi är också behjälpliga med transporter till och från de fastigheter där begränsningar finns.

Informationsmöte 11 juni

Representanter från staden och entreprenören finns på plats på Blåklintvägen, torsdagen den 11 juni klockan 18.00 för att berätta mer om arbetet och svara på dina frågor.

Bodalsviadukten

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

Bodalsviadukten, från 1951, är sliten och behöver renoveras. Det är de åtta pelarna som bron vilar på som ska få ny armering och gjutas om.

Var

Bodalsviadukten, vid Bodalsvägen i Baggeby och som går över Lidingöbanan.

När

Förarbeten under veckan 20-24 april, arbeten startar på körbanan i början av juni.
Arbetet beräknas vara klart under hösten 2020.

Hur

Bron kommer under arbetet att hållas öppen för trafik. Framkomligheten blir dock lite begränsad, då ett körfält åt gången stängs av. Hastigheten sänks och trafiksignaler reglerar trafiken. Gång- och cykelvägen under bron smalnas av för att ge plats åt arbetsetableringen.

Ekholmsnäsbacken

Ekholmsnäsbacken sedd från Hustegaholm.

Vad

Schaktmassor transporteras till Ekholmsnäsbacken. Massorna ska användas för att bygga bättre nedfarter.

Var

Slalombacken, Ekholmsnäs.

När

Arbetet påbörjas i maj och pågår till den sista november.

Hur

Lastbilar kör schaktmassor varje vardag till Ekholmsnäsbacken. Under tiden sänks hastigheten för fordon över 3,5 ton till 30 kilometer i timmen mellan Båtsmansvägen och Ekholmsnäsbacken.

Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga

Vad

Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.

Var

Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats.

När

Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.

Hur

Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

 • Lidingövallen upprustas till en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan blir 400 meter lång, mot dagens 369 meter, och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.
 • Marken vid Lidingövallen består av lera och behöver förstärkas. Annars är det risk för att den nya friidrottsanläggningen sjunker ner i leran.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

 • Etablering av arbetsplatsen börjar vecka 22. Hela jobbet med anlälggningen beräknas vara klart i september 2021.
 • Arbetena med marken påbörjas vecka 32 och beräknas vara klara vecka 39. De pågår vardagar mellan klockan 07.00–22.00.

Hur

 • De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt. Inte heller påverkas parkeringsplatserna vid området.
 • Markförstärkningen görs genom pålning och att en kalkcementblandning förs ner i marken. Detta kan skapa ett väsande eller dunkande ljud.

Schaktning vecka 34

Arbetet med Lidingövallen gör att Kyrkviksstigen behöver stängas av under ett par veckor med start på onsdag eller torsdag vecka 34. För att nå återvinningsstationen går det att komma fram via Kyrkvägen.

Sturevägen

Vad

Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen.

Var

Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När

Från och med oktober 2019 till och med senhösten 2020. Detaljprojektering pågår och åtgärder planeras att utföras under senhösten.

Hur

En geofysisk mätning med radar har genomförts för att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till skadorna. Ytterligare mätingar gjordes våren 2020 för att identifiera lämpliga åtgärder. Föreslagna åtgärder ska utföras under hösten 2020 för att undvika framtida sättningar.

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi under oktober bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.

Tunnlar gång- och cykelvägar i Rudboda

Vad

Vi renoverar tunnlar vid gång- och cykelvägar. Det handlar i huvudsak om betongreparationer, räckesarbeten, impregnering och utbyte av tätskikt och beläggning.

Var

Två tunnlar på Nilstorpsvägen samt en på Utbyvägen och en på Bergsbyvägen.

När

Arbetet påbörjas sist veckan i juni och alla tunnlar beräknas vara klara under hösten 2020.

Hur

Trafiken påverkas under arbetet eftersom ett körfält växelvis är avstängt, både på vägen och gång- och cykelvägen.

Täcka Udden

Vad

Vi utför VA-arbeten.

Var

Täcka Udden mellan Grönsta gärde och Askrikehamnen.

När

Arbetet pågår under vår och sommar 2020.

Hur

Två nya fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och vi renoverar äldre spillvattenledningar i området. Framkomligheten till två fastigheter kommer att påverkas, fastighetsägarna får separat information.

VA-jobb Brevik

Bäverhyddan vindskydd

Vad

Vi förnyar tryckspillvattenledning

Var

Ledningen utgår från Breviks hamn och fortsätter cirka en kilometer norrut genom Brevik.

När

Jobbet påbörjas under vecka 10 och beräknas vara klart under sommaren 2020.

Hur

Arbetet utförs med så kallad relining, där ett nytt rör installeras i befintlig ledning. Under tiden som arbetet pågår kommer en tillfällig ledning att läggas ut, den kommer att passera en del infarter till fastigheter. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt. Schaktningar kommer att behöva göras vid vissa tillfällen, till exempel vid start- och slutpunkt.

Vissa störningar i trafiken kan tillfälligt förekomma.

Vi kommer att behöva gräva en grop vid Breviks båtklubb, detta görs efter sjösättningen. Vid båtklubben blir det också ett upplag för material. Marken kommer att återställas till ursprungligt skick.

Det är vår entreprenör Svatek som utför arbetet.

Kontakt
Till toppen av sidan