Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Torsviks nya idrottshall

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad
På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en fullstor idrottshall 20x40 meter. Den nya hallen kommer också att innehålla en fritidsverksamhet på plan 2. Hallen kommer få en läktare och även ett gym, beläget mellan omklädningsrummen och hallen. När den nya idrottshallen är klar kommer den gamla att rivas. På den ytan anlägger vi i stället en ny fotbollsplan med konstgräs. Under hela byggtiden används den nuvarande hallen som vanligt.

Var
Torsviks skola, Skolvägen 3-5.

När
Byggprojektet startar den 10 februari 2020 och ska vara avslutat hösten 2021.
Detaljerad tidplan för det inledande arbetet, februari-mars:

 • Starta etablering, sätta upp byggstaket och plank mellan hus H och B
 • Bygga trappan ner till killarnas omklädningsrum, provisorisk ingång
 • Ändra skyltningen på Torshammarvägen till stopp- och parkeringsförbud
 • Täcka av berget och fälla vissa träd inför sprängningen
 • Utföra sprängningsarbeten inför grundläggning vecka 9-10
 • Bortkörning av bergmassor vecka 9-11
 • Schaktning inför inkommande vatten samt fjärrvärme planerat (vecka 9-10)
 • Grundläggningsarbeten vecka 11

Detaljer om sprängningsarbetet
Sprängningsarbeten kommer att pågå från och med måndag 24 februari. Signalen är 7 korta signaler före och en lång signal efter sprängning.

 • Vardagar klockan 07.00-17.00
 • Lör-söndag: Varje heltimme klockan 08.00-16.00

Riskanalys för markarbeten har utförts av Veidekke och Bjerking, som utfört förbesiktningar. Vibrationsmätare finns för de fastigheter som är inom riskområdet 50 meter från bergschakt. Fastigheter som är utanför detta område är inte inom riskzonen, därför har dessa fastighetsägare inte kontaktats indiviuellt av staden om själva sprängningsarbetet.

Projektets milstolpar:

 • Februari 2020: start för etablering och produktion
 • Våren 2021: den nya idrottshallen är klar
 • April 2021: den gamla idrottshallen rivs
 • Hösten 2021: fotbollsplanen med konstgräs och skolgården är klara

Hur
Projektet byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.

Gång- och cykelvägen genom Torsviks skola kommer att vara avstängd under hela byggperioden. Vi hänvisar till Skolvägen. På Torshammarvägen införs både stopp- och parkeringsförbud i ena riktningen, klockan 06.00-18.00 på vardagar.

Sturevägen

Vad
Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen.

Var
Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När
Från och med oktober 2019 till och med våren 2020. Ytterligare geotekniska undersökningar planeras göras veckan 3-7 februari 2020. Då genomförs en fältundersökning med borrmaskin och lastbil och det kan bli lite smalare passage vid platsen. Därefter kommer föreslagna åtgärder upphandlas och arbeten planeras ske under sommaren 2020.

Hur
En geofysisk mätning med radar har genomförs för att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till skadorna. Ytterligare mätingar görs under februari för att identifiera lämliga åtgärder. Föreslagna åtgärder ska utföras under våren 2020 för att undvika framtida sättningar.

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi under oktober bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.

Mosstorpsparken

Vad
Vi bygger om lekplatsen.

Var
Mosstopsparken, vid Trastvägen i Mosstorp.

När
Arbetet är påbörjat och beräknas klart sommaren 2020.

Hur
Vi byter ut lekutrustning och fallskydd. Det kommer att bli en stor sandlåda, klätterställning, vippgungor och lekhus. Det blir också bänkbord för barn och vuxna och vi planterar buskar och träd för att göra lekparken grönare.

Treklöverparken

Vad
Vi bygger om lekplatsen.

Var
Treklöverparken, mellan Pumpvägen och Toppmurklevägen i norra Gångsätra.

När
Arbetet är påbörjat och beräknas klart sommaren 2020.

Hur
Vi byter ut lekutrustning och fallskydd och gör lekplatsen lite större. Det kommer att finnas klätternät, karusell, linbana, sandlåda, fler gungor och en klätterställning med rutsch. Vi ställer också ut nya bänkbord för barn och vuxna och planterar nya bärbuskar och ett päronträd.

Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga

Vad
Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.

Var
Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats.

När
Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.

Hur
Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats

Breviks förskola

Breviks gamla förskola med nybygget i bakgrunden.

Vad
På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en ny permanent byggnad till Breviks förskola. Den nya byggnaden ska ersätta den tillfälliga paviljongen, vars bygglov löper ut i september 2020. Breviks förskola består av nio avdelningar, fördelade i två byggnader. Även i den andra byggnaden utförs viss ombyggnation.

Var
Breviks förskola, Vårdkasstigen 9, Brevik.

När
Byggprojektet startade i juli 2019 och ska vara klart till höstterminen 2020.

Milstolpar:

 • Maj 2020: inflyttning i den nya delen
 • Juni 2020: flyttas den andra delen av paviljongerna
 • Augusti 2020: slutbesiktning

Hur
En ny detaljplan för området har gjort det möjligt att bygga om och till förskolan. Den nya byggnaden ska uppfylla högre krav på inomhus- och utomhusmiljö för barn och anställda och smälta in i omgivningen med den småskaliga bebyggelsen. Byggnaden får ljust gråblå horisontell träpanel med knutar, lister och sadeltak och ska ge ett modernt intryck. Tillsamammans med den befintliga byggnaden placeras den så att gården blir mindre utsatt för buller. Inom området blir det fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Projektet byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.

Gång- och cykelvägen längs Södra Kungsvägen, i höjd med Breviks föskola, är avstängd under hela byggperioden. Hänvisning finns på plats (via Sälgvägen).

VA-jobb Brevik

Bäverhyddan vindskydd

Vad

Vi förnyar tryckspillvattenledning

Var

Ledningen utgår från Breviks hamn och fortsätter cirka en kilometer norrut genom Brevik.

När

Jobbet påbörjas under vecka 10 och beräknas vara klart under sommaren 2020.

Hur

Arbetet utförs med så kallad relining, där ett nytt rör installeras i befintlig ledning. Under tiden som arbetet pågår kommer en tillfällig ledning att läggas ut, den kommer att passera en del infarter till fastigheter. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt. Schaktningar kommer att behöva göras vid vissa tillfällen, till exempel vid start- och slutpunkt.

Vissa störningar i trafiken kan tillfälligt förekomma.

Vi kommer att behöva gräva en grop vid Breviks båtklubb, detta görs efter sjösättningen. Vid båtklubben blir det också ett upplag för material. Marken kommer att återställas till ursprungligt skick.

Det är vår entreprenör Svatek som utför arbetet.

Mulletjärnen (Trolldalskärret)

Mulletjärnen.

Vad

Vi renoverar tjärnen.

Var

Mulletjärnen, också kallad Trolldalskärret, strax norr om Lidingö golfbana vid Trolldalsvägen.

När

Arbetet med tjärnen planeras klart under mars, fem parkeringsplatser under april.

Hur

Tjärnen muddras, arbetet sker med en grävmaskin på flytpontoner, den angör från Trolldalsvägen. Muddringsmassorna används för nya häckningsöar i tjärnen. Muddring och borttagande av kaveldun och vass behöver göras återkommande för att tjärnen inte ska växa igen och för att behålla ett rikt djurliv. Det kommer att underlätta för sjöfågel att häcka och förbättrar livsmiljöerna för insekter och groddjur och nya vattenspelgar skapas. Det gör också större biologisk mångfald.

Fem parkeringsplatser på grus görs på motsatt sida Trolldalsvägen.

Det är våra entreprenörer Lidingö trädgårdscenter och Våtmarscentrum som utför arbetet.

Sandsopning

Karta över Lidingö med veckoanvisning om när olika områden ska sandsopas.

Vad
Vi sopar upp sand över hela Lidingö efter vinterns halkbekämpning. Det görs via ett roterande schema år från år.

Var
Hela ön.

När
Samtliga områden ska vara klara senast vecka 18.

Vecka 13-14: Gång- och cykelvägar och området kring centrum

Vecka 14-15: Gåshaga, Käppala, Brevik, Mölna, Skärsätra och Gångsätra

Vecka 15-16: Larsberg, Baggeby, Mosstorp, Herseryd och Hersby

Vecka 16-17: Sticklinge, Islinte och Torsvik

Vecka 17-18: Elfvik, Rudboda och Näset

Hur

Datumparkering gäller och det kan bli tillfälligt parkeringsförbud på vissa vägar för att underlätta jobbet. Vi skyltar dessa vägar. Var uppmärksam på skyltarna, bilar som blockerar sandupptagningen kan komma att bötfällas eller forslas bort. Det räcker med en enda felparkerad bil för att hindra sopningen av en väg och försena hela arbetet.

Det kan hända att du får missfärgat vatten i kranen under tiden vi sopar stadens vägar. Det beror på att vi öppnar brandposter för att fylla på sopmaskinerna med vatten som vi spolar vägarna med. När brandposten öppnas frigörs rostpariklar som finns på insidan av vattenledningarna. Det är rostpartiklarna som tillfälligt missfärgar vattnet och detta är helt ofarligt. Spola lite längre i kranen så försvinner missfärgningen.

Larsbergsparken

Vad
Fotbollsplanen i Larsbergsparken blir en konstgräsplan med staket runt.

Var
Larsbergsparken.

När
Arbetet påbörjas i början av april och beräknas vara klart under maj.

Hur
Det blir en 7-manna- och två 5-mannaplaner. Underlaget blir ett granulatfritt konstgräs, det fylls alltså med sand, inte med mikroplaster. Runt planen blir det ett stängsel så att inga bollar ska flyga iväg.

Kontakt
Till toppen av sidan