Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Blåklintsvägen

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

Vägen och gångbanan ska byggas om för att undvika att nya sättningar uppstår. Samtidigt renoverar vi ledningssystemet som försörjer fastigheterna med vatten och avlopp och som avleder regnvatten.

Var

Blåklintsvägen, som går parallellt med Kyttingevägen.

När

Etablering på plats från den 15 juni 2020. Arbetet sker etappvis längs vägen och beräknas vara klart under hösten 2020.

Varför

I slutet av 2017 utförde vi en geoteknisk undersökning av vägbanan och en mätning av vattenbrunnarna på Blåklintsvägen. Analys och utvärdering visade på svåra sättningar och spruckna va-ledningar, som behöver åtgärdas för att hålla över tid.

Hur

Renoveringen sker genom att vägen grävs upp och hela eller delar av rören byts ut. Framkomligheten blir under tiden något sämre. Arbetet sker etappvis så att boende i stort sett hela tiden ska kunna komma till och från sina fastigheter med bil. Under kortare perioder kan tillgängligheten med bil vara begränsad till vissa fastigheter. För att öka tillgängligheten kommer gång- och cykelvägen i östra delen av Blåklintsvägen att öppnas för biltrafik. Arbetet avslutas med att ett nytt ytskikt läggs. Körbanan och gångbanan får samma bredd som tidigare och den befintliga belysningen behålls.

Arbetet utförs av R&R Markentreprenad AB. Staden och entreprenören kommer att hålla boende löpande informerade, till exempel om tillgängligheten till fastigheten skulle förändras. Vi är också behjälpliga med transporter till och från de fastigheter där begränsningar finns.

Informationsmöte 11 juni

Representanter från staden och entreprenören finns på plats på Blåklintvägen, torsdagen den 11 juni klockan 18.00 för att berätta mer om arbetet och svara på dina frågor.

Bodalsviadukten

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

Bodalsviadukten, från 1951, är sliten och behöver renoveras. Det är de åtta pelarna som bron vilar på som ska få ny armering och gjutas om.

Var

Bodalsviadukten, vid Bodalsvägen i Baggeby och som går över Lidingöbanan.

När

Förarbeten under veckan 20-24 april, arbeten startar på körbanan i början av juni.
Arbetet beräknas vara klart till hösten 2020.

Hur

Bron kommer under arbetet att hållas öppen för trafik. Framkomligheten blir dock lite begränsad, då ett körfält åt gången stängs av. Hastigheten sänks och trafiksignaler reglerar trafiken. Gång- och cykelvägen under bron smalnas av för att ge plats åt arbetsetableringen.

Torsviks nya idrottshall

Ritning på Torsviks nya idrottshall.

Vad

På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en fullstor idrottshall 20x40 meter. Den nya hallen kommer också att innehålla en fritidsverksamhet på plan 2. Hallen kommer få en läktare och även ett gym, beläget mellan omklädningsrummen och hallen. När den nya idrottshallen är klar kommer den gamla att rivas. På den ytan anlägger vi i stället en ny fotbollsplan med konstgräs. Under hela byggtiden används den nuvarande hallen som vanligt.

Var

Torsviks skola, Skolvägen 3-5.

När

Byggprojektet startade i februari 2020 och ska vara avslutat hösten 2021.
Pågående arbeten vecka 25-27: 

 • Montage av plåt och ytterväggar till halldel och lågdel
 • Formsättning och gjutning av fundament till utrymningstrappa
 • Undergjutning av betongsocklar
 • Taksprång lågdel
 • Yttertak, isolering och tätskikt lågdel
 • Demontage av invändigt provisoriskt trapptorn
 • Montage av invändig ståltrappa

Projektets milstolpar

 • Februari 2020: start för etablering och produktion
 • Våren 2021: den nya idrottshallen är klar
 • April 2021: den gamla idrottshallen rivs
 • Hösten 2021: fotbollsplanen med konstgräs och skolgården är klara

Hur

Projektet byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.

Sprängning och grundläggningsarbeten har utförts. Riskanalys för markarbeten och förbesiktningar har utförts av Veidekke och Bjerking.

Gång- och cykelvägen genom Torsviks skola kommer att vara avstängd under hela byggperioden. Vi hänvisar till Skolvägen. På Torshammarvägen införs både stopp- och parkeringsförbud i ena riktningen, klockan 06.00-18.00 på vardagar.

Sturevägen

Vad

Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen.

Var

Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När

Från och med oktober 2019 till och med våren 2020. Ytterligare geotekniska undersökningar planeras göras veckan 3-7 februari 2020. Då genomförs en fältundersökning med borrmaskin och lastbil och det kan bli lite smalare passage vid platsen. Därefter kommer föreslagna åtgärder upphandlas och arbeten planeras ske under sommaren 2020.

Hur

En geofysisk mätning med radar har genomförs för att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till skadorna. Ytterligare mätingar görs under februari för att identifiera lämliga åtgärder. Föreslagna åtgärder ska utföras under våren 2020 för att undvika framtida sättningar.

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi under oktober bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.

Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga

Vad

Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.

Var

Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats.

När

Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.

Hur

Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats

Breviks förskola

Breviks gamla förskola med nybygget i bakgrunden.

Vad

På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en ny permanent byggnad till Breviks förskola. Den nya byggnaden ska ersätta den tillfälliga paviljongen, vars bygglov löper ut i september 2020. Breviks förskola består av nio avdelningar, fördelade i två byggnader. Även i den andra byggnaden utförs viss ombyggnation.

Var

Breviks förskola, Vårdkasstigen 9, Brevik.

När

Byggprojektet startade i juli 2019 och ska vara klart till höstterminen 2020. Milstolpar:

 • Maj 2020: inflyttning i den nya delen
 • Juni 2020: flyttas den andra delen av paviljongerna
 • Augusti 2020: slutbesiktning

Hur

En ny detaljplan för området har gjort det möjligt att bygga om och till förskolan. Den nya byggnaden ska uppfylla högre krav på inomhus- och utomhusmiljö för barn och anställda och smälta in i omgivningen med den småskaliga bebyggelsen. Byggnaden får ljust gråblå horisontell träpanel med knutar, lister och sadeltak och ska ge ett modernt intryck. Tillsamammans med den befintliga byggnaden placeras den så att gården blir mindre utsatt för buller. Inom området blir det fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Projektet byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.

Gång- och cykelvägen längs Södra Kungsvägen, i höjd med Breviks föskola, är avstängd under hela byggperioden. Hänvisning finns på plats (via Sälgvägen).

VA-jobb Brevik

Bäverhyddan vindskydd

Vad

Vi förnyar tryckspillvattenledning

Var

Ledningen utgår från Breviks hamn och fortsätter cirka en kilometer norrut genom Brevik.

När

Jobbet påbörjas under vecka 10 och beräknas vara klart under sommaren 2020.

Hur

Arbetet utförs med så kallad relining, där ett nytt rör installeras i befintlig ledning. Under tiden som arbetet pågår kommer en tillfällig ledning att läggas ut, den kommer att passera en del infarter till fastigheter. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt. Schaktningar kommer att behöva göras vid vissa tillfällen, till exempel vid start- och slutpunkt.

Vissa störningar i trafiken kan tillfälligt förekomma.

Vi kommer att behöva gräva en grop vid Breviks båtklubb, detta görs efter sjösättningen. Vid båtklubben blir det också ett upplag för material. Marken kommer att återställas till ursprungligt skick.

Det är vår entreprenör Svatek som utför arbetet.

Larsbergsparken

Vad

Fotbollsplanen i Larsbergsparken blir en konstgräsplan med staket runt.

Var

Larsbergsparken.

När

Arbetet påbörjas i början av april och beräknas vara klart under maj. Konstgräset installeras under vecka 18, påbörjas måndagen den 27 april. Beräknad slutbesiktning under veckan. Därefter sätts ett svart panelstängsel upp, det påbörjas tidigast den 4 maj.

Hur

Det blir en 7-manna- och två 5-mannaplaner. Underlaget blir ett granulatfritt konstgräs, det fylls alltså med sand, inte med mikroplaster. Runt planen blir det ett stängsel så att inga bollar ska flyga iväg.

Täcka Udden

Vad

Vi utför VA-arbeten.

Var

Täcka Udden mellan Grönsta gärde och Askrikehamnen.

När

Arbetet pågår under vår och sommar 2020.

Hur

Två nya fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och vi renoverar äldre spillvattenledningar i området. Framkomligheten till två fastigheter kommer att påverkas, fastighetsägarna får separat information.

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

Lidingövallen upprustas till en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan blir 400 meter lång, mot dagens 369 meter, och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

Etablering av arbetsplatsen börjar vecka 22. Hela jobbet beräknas vara klart i september 2021.

Hur

De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt. Inte heller påverkas parkeringsplatserna vid området.

Ekholmsnäsbacken

Ekholmsnäsbacken sedd från Hustegaholm.

Vad

Schaktmassor transporteras till Ekholmsnäsbacken. Massorna ska användas för att bygga bättre nedfarter.

Var

Slalombacken, Ekholmsnäs.

När

Arbetet påbörjas i maj och pågår till den sista november.

Hur

Lastbilar kör schaktmassor varje vardag till Ekholmsnäsbacken. Under tiden sänks hastigheten för fordon över 3,5 ton till 30 kilometer i timmen mellan Båtsmansvägen och Ekholmsnäsbacken.

Tunnlar gång- och cykelvägar i Rudboda

Vad

Vi renoverar tunnlar vid gång- och cykelvägar. Det handlar i huvudsak om betongreparationer, räckesarbeten, impregnering och utbyte av tätskikt och beläggning.

Var

Två tunnlar på Nilstorpsvägen samt en på Utbyvägen och en på Bergsbyvägen.

När

Arbetet påbörjas sist veckan i juni och alla tunnlar beräknas vara klara under hösten 2020.

Hur

Trafiken påverkas under arbetet eftersom ett körfält växelvis är avstängt, både på vägen och gång- och cykelvägen.

Kontakt
Till toppen av sidan