Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö med pågående arbeten markerade

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Gång- och cykelväg får belysning

Vad

Vi sätter upp belysning längs gång- och cykelvägen.

Var

Mellan Stockbyvägen och Kämpavägen.

När

Arbetet påbörjas vecka 28, tar sedan semesterpaus och fortsätter vecka 33.

Hur

Gång- och cykelvägen mellan Stockbyvägen och Kämpavägen får belysning i höst. Stolparna sätt på den västra sidan av vägen. Vecka 28 påbörjas schaktningsarbetena, sen blir det semesteruppehåll och jobbet återupptas vecka 33. Det är vår entreprenör Bogfelts som gör jobbet.

Asfaltering

Vad

Många vägar får ny beläggning.

Var

Arbetet görs i omgångar först ut är:

 • Abborrvägen
 • Trolldalsvägen, från Trolldalstippen ner till parkeringen vid bryggan.
 • Gång- och cykelvägen mellan Källängsvägen och Zetterbergsviadukten.
 • Grönbyvägen
 • Syréntunet
 • Tistrontunet
 • Kyttingevägen. Eftersom denna väg är stor och har mycket trafiken görs jobbet i två etapper. Etapp 1 är från Rödstuguvägen till Patron Haralds väg, etapp två från Patron Haralds väg till Norra Kungsvägen.

När

Arbetet påbörjas i maj och beräknas vara klart på samtliga vägar i slutet av sommaren.

Hur

Trafiken påverkas tillfälligt, följ skyltning på plats.


Gång- och cykelbro i centrum, tunnlar i Rudboda

Gång-och cykelbro med trafikväg under.

Gång- och cykelbron mellan Sturevägen och Siggebo.

Vad

Vi renoverar två gång- och cykeltunnlar under Norra Kungsvägen och en gång- och cykelbro över Södra Kungsvägen. Tätskiktet ska bytas och betongen repareras.

Var

 • Gång- och cykeltunneln i korsningen Norra Kungsvägen- Bergsbyvägen i Rudboda
 • Gång- och cykeltunneln under Norra Kungsvägen strax innan korsningen med Södergarnsvägen och Elfviksvägen.
 • Gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, mellan Sturevägen och Siggebo.

När

Arbetet med de två tunnlarna vid Norra Kungsvägen startar den 14 juni. Vi räknar med att det är klart i början av oktober.

Veckan därpå börjar vi renovera gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, den beräknas vara klar i slutet av oktober.

Hur

Det går fortfarande att använda gång- och cykeltunnlarna i Rudboda under arbetstiden. Däremot är gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen avstängd under arbetstiden. Vi hänvisar gående och cyklister till alternativa vägar.
Vår entreprenör Allblästring utför arbetena.


Vägskylt och korsning, tunnel för gående och cyklister.

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen vid Bergsbyvägen i Rudboda.

Kartbild med väg, tunnel och byggnader

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen, innan korsningen med Elfviksvägen och Södergarnsvägen.

Fjärrvärmearbeten Södra Kungsvägen

Markerad arbetssträcka på kartbild.

Vad

Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar och renoverar fjärrvärmenätet.

Var

Södra Kungsvägen, under gång- och cykelvägen närmast Mosstorp. Arbetsområdet är en sträckning mellan Mosstorpsvägen och Bodals pendlarparkering.

När

Start den 3 maj 2021, arbetet beräknas vara klart den sista augusti.

Hur

Ett körfält söderifrån kommer att vara avstängt en kortare sträcka 3-28 maj. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden. Cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Södra kungsvägen alternativt till Orrstigen.

Övrigt

Byggledaren finns ofta på plats och kan svara på eventuella frågor.
Kontakt: Stefan Karlsson, telefon 073-052 44 52. Entreprenör är SMA AB .

Du är också välkommen att kontakta kundtjänst, Stockholm Exergi, telefon
020-31 31 51, e-post: kundservice@stockholmexergi.se.

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

 • Lidingövallen upprustas till en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan blir 400 meter lång, mot dagens 369 meter, och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.
 • Marken vid Lidingövallen består av lera och behöver förstärkas. Annars är det risk för att den nya friidrottsanläggningen sjunker ner i leran.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

Etablering på plats startade under sommaren 2020. Hela jobbet med anläggningen beräknas vara klart i september 2021.

Markarbeten, schaktning och pålning av mastfundament pågick under hösten 2020. Grundläggningen av friidrottanläggningen blev klar före årsskiftet och under våren 2021 pågår arbeten med marköverbyggnad, asfaltering och belysning.

Preliminära tider (uppdaterade på grund av det kraftiga regnet)

 • I juni ska vi anlägga löparbanornas ytskikt. Beläggningen startar andra veckan i juni. Detta är ett känsligt moment så det är extra viktigt att inte beträda området.
 • Vi färgar löparbanorna i juni. Färgningen kan avge stark lukt, som är helt ofarlig. Det finns risk att färgpartiklar sprids i området närmast arenan vid hård blåst, därför stänger vi av vissa parkeringar tillfälligt. Parkeringsplatser finns under tiden tillgängliga söder om Lidingövallens IP. Följ anvisningarna på plats.

Hur

 • De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum har flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt.
 • Arbeten utförs under vissa perioder mellan klockan 07.00 och 22.00.


Sturevägen

Väg som grävts upp samt vägräcken.

Vad

Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätingar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen. Däremot behöver vägen förstärkas så att liknande sättningar inte uppstår igen.

Var

Längs med Sturevägens södra del, strax innan korsningen med Lejonvägen.

När

Detaljprojektering pågick under hösten 2020 och våren 2021. Då utförders inget arbete på platsen. Detaljprojekteringen har visat vilka åtgärder som behöver göras, hur lång sträcka som omfattas och hur arbetet ska utföras.

Entreprenör för arbetet handlas upp under försommaren 2021. Ombyggnationen av den aktuella sträckan beräknas att starta i mitten av augusti och pågå till och med oktober 2021. Tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

Hur

En stäcka om cirka 100 meter av vägbanan och gångbanan behöver grävas upp och tas bort. Schaktning görs ner till 2-2,5 meter under dagens nivå. Området stabililseras sedan med fyllnadsmassor. När vägen byggs upp igen höjs den med cirka 40 centimeter för att återställa dess ursprungliga status, innan sättningarna uppstod.

Trafikpåverkan

Ett körfält är avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara. Under ombyggnationen blir det enkelriktat och förbud att köra i riktningen Stockholmsvägen-Sturevägen- Lejonvägen. Access med bil från Stockholmsvägen till kortidsparkeringen vid stadshuset och Thairestaurangen blir fortsatt möjlig.

Övrigt

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi i oktober 2019 bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Markerad sträcka för vägarbete.

Planerad arbetssträcka längs Sturevägen.

Handbollshall i Gångsätra med kringarbeten

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) bygger tillsammans med sponsorer en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning, en permanent parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Hallen byggs på en del av den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

 • Grundläggning av hallen startade i slutet av oktober 2020
 • Hallen beräknas vara klar och öppna hösten 2021
 • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrotthallen. För att ge plats åt hallen har den befintliga fotbollsplanenen rivits.

Handbollshallen får en fasad av trä och byggs ihop i vinkel med Gångsätrahallen. Den byggs som en fullstor träningshall för handboll, volleyboll och basket. Entreprenör är SBG byggen AB på uppdrag av LSK.

I samband med byggnationen installerar staden en dagvattenanläggning till hallen. När hallen är klar byggs 5-mannaplanen och parkeringsanläggningen.

Parkering

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande under byggtiden. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan kommer ha goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats anläggs parallellt med Larsbergsvägen. Den beräknas vara klar i mitten av december 2020 och ersätter den tillfälliga parkeringen på den före detta fotbollsplanen.

Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och parkering inritad

Övre bilden: Skiss över Gångsätra idrottsområde med ny hall, 5-mannaplan och förslag till ny parkering. Nedre bilden: Illustration av fasaden till den nya handbollshallen. Bild från Lidingö Sportklubb.

Illustration av fasad till ny handbollshall med barn som går utanför.
Kontakt
Till toppen av sidan