Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gång- och cykelbanan vid Norra Kungsvägen breddas

Gång- och cykelbanan på norra ön ska förbättras och kopplas ihop med nya Lilla Lidingöbron och Torsvik. Åtgärderna syftar till att öka säkerheten för trafikanterna.

KarTbild med punkter markerade och streck dragna

Kartbilden visar sträckan där gång- och cykelvägen breddas eller byggs om och de punktinsatser som ska genomföras för att öka trafiksäkerheten.

Tekniska nämnden fattade den 29 mars ett enhälligt beslut om att bredda och delvis bygga om en cirka 1,2 kilometer lång sträcka av den befintliga gång-och cykelbanan på Norra Kungsvägen (mellan Grönsta och Norra Kungsvägen 41). Punktinsatser ska genomföras på flera platser för att öka säkerheten för gående, cyklister och övriga trafikanter.

Där Norra Kungsvägen korsar Narcissvägen, Rosavägen och Trappstigen blir det en sammanhängande gång- och cykelbana. En liknande lösning planeras i höjd med bensinmacken på Islinge hamnväg. Per Lagerkvists väg får en hastighetssäkrad cykelöverfart och området kring vägbanan blir trevligare genom ängssådd, infiltrationsbäddar och ny belysning.

Separerad gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan utmed Norra Kungsvägen är i dag 2,5–3,1 meter bred och bara delar av den är separerad. Den nya gång- och cykelbanan blir 4,4 meter bred och får separata delar för gående och cyklister.

—Förutom att vi får en bredare och mer trafiksäker gång- och cykelbana knyter vi samman Lidingös norra delar med området runt bron och Torsvik. Detta är också en av stadens motprestationer till Trafikverket för stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron, säger Anders Paulsen (LP) ordförande i tekniska nämnden.

Sträckan Grönstavägen-Källängsvägen

För att bredda gång- och cykelbanan här behöver viss gräsyta och en planteringsrabatt tas i anspråk. Längs vägen är det sparsamt med planteringar eftersom Norra Kungsvägen saltas vintertid. När gång- och cykelvägen byggs om upprustas planteringen med en infiltrationsbädd. Det är en öppen dagvattenlösning som tål avrinning från den saltade vägen. Ny, effektiv belysning ska lysa upp både körbanan och gång- och cykelvägen. Körbanans bredd blir densamma som tidigare.

Sträckan Källängsvägen–Norra Kungsvägen 41

Under sträckans första del breddas gång- och cykelbanan i Norra Kungsvägens befintliga vägren. Det staket som skiljer gång- och cykelbanan från Norra Kungsvägen byts ut till ett mer passande. Vid bron, strax väster om Zetterbergsvägen, separeras gång- och cykelbanan och cykelbanan placeras i vägrenen på bron. Körbanans vägmitt flyttas något men körbanorna behåller sin bredd. Efter bron ansluter cykelbanan den befintliga gång- och cykelbanan fram till Norra Kungsvägen 41.

Genom breddningen försvinner en del av den gröna remsan mellan gång- och cykelbanan och Norra Kungsvägen. Därför kommer en grönyta att rustas upp och göras om till en äng. Framkomligheten för motortrafiken påverkas ingenstans av att gång- och cykelbanorna breddas eller får en ny sträckning.

—Vi är särskilt nöjda med att kunna genomföra dessa åtgärder och få bredare och säkrare banor utan att behöva smalna av körbanans bredd någonstans. När projektet genomförs kommer vi först att flytta vägens mitt innan vi anlägger den nya cykelbanan, så att framkomligheten för trafiken påverkas så lite som möjligt, säger Pål Jebsen (M), vice ordförande i tekniska nämnden.

Gång- och cykelbana över tre korsningar

Längs Norra Kungsvägens norra sida blir gång- och cykelbanan genomgående vid korsningarna med Narcissvägen, Rosavägen och Trappstigen. Cykelbanan kommer där att gå på en trottoardel som är upphöjd. En väsentlig skillnad mot tidigare är att punkten där bilar ska stanna för att väja är framflyttad. Bilister från dessa vägar kommer då närmare och mer rakt mot Norra Kungsvägen och får bättre sikt. De slipper också stå och vänta på övergångsstället och i cykelpassagen vid utfart på Norra Kungsvägen.

Den befintliga cykelpassagen och övergångstället vid Per Lagerkvists väg ska bli en hastighetssäkrad cykelöverfart med övergångställe.

Genomgående gång- och cykelbana vid Islinge

Längs Islinge hamnvägs norra sida blir gång-och cykelbanan genomgående vid de tre in- och utfarterna i höjd med bensinmacken. I dag cyklar många i körbanan eftersom det är många passager på en kort sträcka. Med en genomgående gång- och cykelbana blir det bättre samspel mellan de olika trafikslagen och säkrare för gående och cyklister.

Under hösten 2023 startar projektering och arbeten på plats beräknas påbörjas våren 2024.

Till toppen av sidan