Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Buller och störande ljud i bostadsmiljö

Som buller räknas ljud som vi känner oss störda av. Det kan vara både höga ljudnivåer och lägre ljudnivåer under en längre tid. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. 

När man bedömer buller i boendemiljö används riktvärden för när ljudnivåerna räknas som alltför besvärande. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Det kommer aldrig vara helt tyst för den som bor i en stad.

Vad ska du göra om du störs av buller?

Om du störs av buller i din bostad är det normalt fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren där ljudet förekommer som har ansvaret för att utreda och åtgärda det. Utredningen kan till exempel innebära att en ljudmätning görs för att ta reda på hur mycket en fläkt låter. Om utredningen visar på att ljudnivån är för hög ska det åtgärdas, till exempel genom att fläkten isoleras.  

Om bullret inte kommer från själva fastigheten bör du kontakta den ansvariga för ljudkällan.

Om du har kontaktat den ansvariga för bullret, men inte får någon hjälp, kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad.

Bostadsklagomål till Lidingö stad  

Buller från byggarbetsplats

Det är byggherrens ansvar att följa riktvärdena för ljudet från byggarbetsplatsen. Det går förstås inte att bygga helt tyst, men störande buller från byggarbetsplatser får normalt inte förekomma före klockan 07.00.

Om du störs bör du kontakta byggherren och framföra dina synpunkter.

Naturvårdsverkets riktvärden – Buller från byggplatser, naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Buller från själva fastigheten

Om du tror att det störande ljudet kommer från själva fastigheten, till exempel ventilationen, kolla med fastighetsägaren som vet vilka installationer som finns i huset. Fastighetsägaren ska sedan utreda bullret och eventuellt göra en ljudmätning, och åtgärda problemet om ljudnivån ligger över riktvärdena.

Buller och störande ljud från grannar

Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande och är tillsammans med trafikbuller den bullerkälla som stör flest boende i Sverige. Hög volym på TV:n, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på sådant som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem.

Om du är störd av grannarnas ljud bör du i första hand kontakta grannen själv och be dem åtgärda det. Om det inte hjälper kan du kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende använder bostaden på ett normalt sätt och inte orsakar störningar för andra.

Om det är dålig ljudisolering i fastigheten som är orsaken till de störande ljuden är det svårt att göra något, förutsatt att fastigheten är godkänd enligt den byggnorm som gällde när huset byggdes. Normalt ställs inte hårdare krav i efterhand.

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagen samt ordningslagen.

Hyreslagstiftningen, lagen.nulänk till annan webbplats

Bostadsrättslagen, riksdagen.selänk till annan webbplats

Ordningslagen, riksdagen.selänk till annan webbplats

Trafikbuller

Är du störd av trafikbuller inomhus eller på din uteplats så kan du kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 08-731 33 03. De har ansvar för buller som uppstår från vägtrafiken.

Staden har gjort en kartläggning över ljudnivåer längs Norra och Södra Kungsvägen, där man kan se om ljudvolymen ligger över eller nära riktvärdena. Staden utreder kontinuerligt värden och möjliga åtgärder.

Är du störd av bussbuller eller buller från Lidingöbanan kan du kontakta SL. Om du störs av buller från motorcyklar och hastighetsöverträdelser kan du kontakta Polisen.

Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder, naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid nybyggnation, naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Stadens handlingsplan mot trafikbullerPDF (pdf, 1.7 MB)

Riktvärden

Inomhus

Om du störs av buller inne i din bostad gäller riktvärden från Folkhälsomyndigheten. De säger att ljudnivån i medeltal inte får överstiga 30 dBA och i maximal nivå inte överstiga 45 dBA. Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda. Det finns även riktvärden för lågfrekventa ljud vid olika frekvenser.

Vägledningar och riktvärden för inomhusmiljö, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Utomhus

Utomhusriktvärden används för bedömningen av bullret om du är störd på din uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Exempel på sådant utomhusbuller kan vara fläktar från restauranger eller värmepumpar. Riktvärdena för vad som är okej är olika för olika tider på dygnet:

  • klockan 06.00–18.00 - 50 decibel (dBA)
  • klockan 18.00–22.00 - 45 decibel (dBA)
  • klockan 22.00–06.00 - 40 decibel (dBA)

Vägledning och riktvärden för externt industribuller, naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Till toppen av sidan