Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö

Dagvattenstråk och nyplanteringar i Kyttingeparken

Karta med grön område markerat

Den gröna ytan markerar var arbeten ska göras under vintern och våren, parken är i övrigt nyrenoverad.

Vad

Vi anlägger ett öppet dagvattenstråk genom Kyttingeparken för att synliggöra, omhänderta, fördröja och rena dagvatten. I samband med det tar vi bort den dagvattenledning som går under parken.

Dessutom ersätter vi klippta gräsytor med blommande äng och planterar fler träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden. Det blir också fler sittplatser i anslutning till fotbollsplanen och en ny gångstig från Kyttingevägen ned i parken för att förbättra tillgängligheten.

När

Arbetena startade i början av februari och pågår under våren 2024.

Övrigt

För oss är det viktigt att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt och Kyttingeparken har tidvis haft problem med våt och översilad mark. Att se över dräneringen i parken var också ett önskemål från Lidingöborna, när de var med och tog fram den nya utformingen av Kyttingeparken, som till största delen byggdes om under 2022.

Arbetet utförs av vår entreprenör, Lidingö Trädgårdscenter.


Fokus på att lokalisera och laga hål i vägen (potthål)

grop i gatan

Vad

För att skapa bästa möjliga trafikmiljö lägger vi nu extra krut på att lokalisera och åtgärda vägskador, som större sprickor och så kallade potthål, på Lidingös vägar. Vinterns växlande temperaturer har inneburit ovanligt många hål i vägarna i stora delar av landet. Hålen kan bildas året runt, men betydligt oftare och snabbare under vintern, när vatten vid snabb temperaturväxling fryser till is och expanderar inne i asfalten.

Var

Vägarna runt om på Lidingö.

När

Under vårvintern 2024, men även under andra delar av året.

Hur

Stora skador lagar vi så snabbt som möjligt, när vi vet var de finns.
Vissa skador är så små att de inte går att göra något åt innan tjälen gått ur marken. De åtgärdar vi i stället under våren. Under vintern använder vi så kallad kall asfalt för att laga hål och sprickor. Den smälter inte ihop med asfalten i vägen och lämpar sig därför inte för permanent lagning. Däremot är den kalla asfalten lika stark som vanlig asfalt och fungerar utmärkt till dess att väderleken tillåter att vi lägger ny, permanent asfalt.

Hjälp oss - gör en felanmälan

Hjälp oss gärna att hitta de stora potthålen genom att fylla i och skicka in formuläret lidingo.se/felanmälan Länk till annan webbplats. Om möjligt, bifoga en bild så vet vi och vår entreprenör vilken utrustning som behövs för att laga skadan.
Tack för att du bidrar till en bättre och säkrare trafikmiljö!

Döda träd tas bort vid Lidingöloppsspåret

Hand som håller en bensinslang och som tankar en vit bil.

Vad

Ett 50-tal granar avverkas utmed Lidingöloppsspåret och en gångväg vid Karins Mosse på Näset. Till våren planteras nya träd i deras ställe.

Varför

Granarna försvagades under torkan 2018 för att sedan angripas av granbarkborren. Nu är de så pass sköra att risken för olyckor är stor. Ett flertal granar har redan vält över Lidingöloppsspåret och andra gångvägar i området. När så hänt har staden behövt rycka ut akut. Säkerheten för de som nyttjar motionsspåren är av högsta prioritet, därför tas granarna bort.

När

Arbetet startar den 22 januari 2024 och pågår under några veckor.
Plantering av nya träd sker under våren 2024.

Hur

Under tiden som granarna fälls och körs bort kan delar av spåret behöva stängas av tillfälligt för passerande. Vi kommer sätta ut skyltar på plats som markerar vad som sker och var.

Övrigt

Fram tills nu har de döda granarna fungerat som hem åt steklar, skalbaggar och hackspettar som i sin tur hjälp till att bekämpa granbarkborren.

Planen är att låta en del grova stammar och stubbar vara kvar i området som så kallad faunadepå. Detta för att gynna den biologiska mångfalden i form av insekter och fågelliv.

Även om en viss spontan självföryngring väntas så kommer staden se till att fylla uppkomna luckor i skogen genom att hjälpplantera med olika trädslag.

Överstiktskarta över ett skogsområde där en del av det är markerad med rött.

Raoul Wallenbergparken byggs om

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Vi bygger om Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum. I den första etappen ges parken en ny inramning mot stadshusparkeringen. Gång- och cykelbanan längs parken, mot parkeringen har breddats för att förbättra tillgängligheten. Vi har även rustat upp gångvägen i parken, från parkeringen till den nya trappan, i samma syfte.

En ny sittbar stödmur i tegel har byggts och vi planterar en bokhäck mellan gångväg och slänt samtidigt som vi anlägger en artrik stäpplik perennplantering i slänten. Buskytan ovanför Ellevios nätstation har tagits bort och ersätts av en klippt bokhäck och en ängsyta.

I nästa etapp rustas slänten mot restaurangerna på terrassen upp. Artrika perenn- och buskar planteras liksom ett antal blommande träd. Två nya gångstigar kommer leda upp till Raoul Wallenbergmonumentet, dels från centrum och dels från den nya trappan mot parkeringen.

Var

Parken ligger i Lidingö centrum, mellan stadshusparkeringen och gågatan.

När

 • Den första etappen av arbetet pågick under hösten 2023. Viss plantering av växter görs på grund av temperaturen under våren 2024.
 • Med start den 24 januari 2024 färdigställs den sista delen av arbetet, utanför restaurangerna. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Hur

Olika delar av parken kommer att vara avstängd för passage vid olika tider. Under våren 2024 kommer trappan från parkeringsplatserna upp till terrasserna att vara avstängd och det kommer inte vara möjligt att passera genom hela parken.

Idéskiss inför ombyggnationen av Raoul Wallenbergparken.

Idéskiss nya Raoul Wallenbergparken. Murfasad mot parkering och slänt mot restauranger.


Övrigt

Upprustningen sker efter önskemål från det lokala näringslivet och centrumledningen om att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Arbetet utförs av vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter.

kartbild på gata med sträcka markerad

Skateparken i Högsätra renoveras

En hage på vintern, snö på marken och stängsel runtom.

Vad

Skateparken i Högsätra ska renoveras. Det är hela ytan som renoveras och nya hinder som installeras (förutom den stora rampen som blir kvar).

Var

Skateparken ligger bakom Exakt annex (isannexet).

När

Alla hinder utom den stora rampen har tagits bort. Under våren läggs ett nytt ytskikt och nya hinder placeras ut.


Ny snötipp anläggs i Högberga

karvy med grön hage markerad, hur och skog runtom

Vad

Vi anlägger en ny snötipp med dammar för rening av smältvatten.

Var

I Högberga naturområde, vid kraftledningsgatan, strax efter gångtunneln mot Högberga station.

När

Projektet startar i september 2023 och ska vara slutfört under 2024.

Tidplan:

 • Avverkning av sly och vissa träd sker veckorna 37-38
 • Borttransport virke/stockar veckorna 39-40
 • Flisning av ris och borttransport av flis, veckorna 40-41
 • Bygge av väg vecka 39 för att flisen ska komma till
 • Markarbeten på snötippen startar vecka 40

Hur

Arbetet utförs av vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter.

Fler allmänna laddplatser på gång

Hand som håller en bensinslang och som tankar en vit bil.

Vad

Vi planerar för fler laddplatser för elfordon på allmän mark. I en första etapp planeras en utbyggnad med 15 laddstolpar, motsvarande 30 parkeringsplatser.

De befintliga laddplatserna vid Friggavägen, som ofta varit ur funktion och är osäkra i drift, har tagits bort och kommer senare att ersättas.

Var

 • Lidingö centrum – Friggavägen
 • Stadshusparkeringen
 • Lidingövallen

När

 • I oktober 2023 togs laddstolpen och de två laddplatserna vid Friggavägen bort tills vidare.
 • Under februari 2024 annonseras tänkta platser som kan upplåtas till laddoperatörer.
 • En så kallad kapacitetsutredning genomförs sedan av utvald laddoperatör. Den kommer bland annat visa vilka platser som är lämpliga för snabb- respektive normalladdning.
 • Utbyggnad på plats med 15 laddstolpar (30 parkeringsplatser) planeras ske genom vald operatör efter sommaren 2024.

Hur/bakgrund

Staden sätter inte själv upp och driver allmänna laddplatser men arbetar för att främja utbyggnadstakten av laddstolpar på Lidingö. Vi upplåter mark och tecknar avtal med laddoperatörer som får nyttjanderätt till marken. Operatörerna sätter upp laddstolpar och tar betalt för tjänsterna av sina kunder.

I ett första skede kommer vi att låta konvertera vissa befintliga allmänna parkeringsplatser till laddplatser för elfordon.

Friggavägens befintliga laddplatser tas bort
De två laddplatser som staden skött på Friggavägen var ofta ur funktion och osäkra i drift. Staden kan inte heller tillhandahålla laddtjänster gratis, det kan påverka konkurrensen och investeringsviljan på marknaden och minska utbyggnadstakten. Därför har dessa laddplatser tagits bort. De kommer att ersättas med nya och fler laddplatser, som utsedd operatör sätter upp och driver på platsen.

Den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur för allmänheten kommer att ske i etapper. Prioritering av områden och platser kommer göras utifrån gjorda utredningar.

Det finns även privatägda laddplatser på Lidingö, till exempel vid matbutiker, bensinstationer och bostäder. Dessa har staden inget ansvar för.

Återställning efter vattenläcka, våtmarksområde vid Näset

kartvy över småhusområde med grönska och vägar emellan.

Vad

I juli inträffade en större vattenläcka vid Näset. Läckan är reparerad men arbetet är inte slutfört.
En tillfällig väg har anlagts för att komma åt ledningarna och utföra reparationerna.

Var

Läckan skedde i skogen bakom Nässelstigen, söder om Näset.

När

Arbetet för att återställa marken på platsen pågår och beräknas vara klart under våre 2024.

Övrigt

Platsen är ett våtmarksområde med många naturvärden, därför arbetar vi med varsamhet.
Den tillfälliga vägen kommer att tas bort när arbetet är avslutat. Arbetet utförs av vår entreprenör Svevia.

Bullerplanket vid Gåshagaleden

Asfalterad större väg med ett hus och träd vid sidan.

Vad

Ett bullerplank som ska dämpa trafikljudet på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden sätts på plats.

Var

Längs Gåshagaleden, på en cirka 650 meter lång sträcka mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen.

Status tidplan - försening

Förberedelser på plats startade våren, 2023. Ursprungsplanen var att hela bullerplanket skulle vara på plats i juli, 2023. Dagen innan färdigställandet körde en bil med hög hastighet igenom entreprenadområdet och material för drygt en halv miljon förstördes. Entreprenören begärdes i konkurs innan arbetet hunnit avslutas.

Vi handlade däför upp en ny entreprenör för att avsluta arbetet. En del av skärmen i korsningen Gåshagaleden/Katrinelundsvägen har under hösten 2023 flyttats för att förbättra sikten.

Återstående arbeten

 • En transparent reflekterande del av bullerskärmen ska monteras på bron närmast Katrinelundsvägen. Detta arbete kommer utföras av ny upphandlad entreprenör, tidplan saknas i dagsläget.

En bullermätning kommer att utföras längs sträckan under våren 2024.

Hur

Planket är cirka två meter högt, i grå-grön färg och utformat för att passa in i miljön. Det följer terrängen och ansluter mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom att ha bra egenskaper för att dämpa trafikljud ska planket ha lång livslängd och vara lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt har testats på sträckan, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort när den var uttjänt.

Hösten 2020 fick vi uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan. Bygglov behövdes innan det kunde börja byggas på plats.

Nytt konstgräs på Lidingövallens fotbollsplan

Vad

Vi har bytt ut konstgräsmattan och belysningen på Lidingövallen. I samband med det förbereds planen för uppvärmning med fjärrvärme, i samarbete med IFK Lidingö Fotboll som är den förening som primärt nyttjar planen i dag.

Var

Fotbollsplanen ligger på Lidingövallens idrottsområde.

När

Omläggningen av konstgräset och belysningsarbetena är avslutade och planen öppen för spel igen.

Arbetet med att installera och ansluta värmeväxlare för uppvärmning av planen är påbörjat och beräknas vara klart i mars 2024.

Hur

Arbetet utförs av entreprenören Stockholm Exergi.
I samband med arbetena uppstår visst buller från arbetsmaskinerna. Trafiken till och från arbetsplatsen ökar tidvis. Vi arbetar för att minimera eventuella störningar.


Ombyggnad av Rudbodaparken

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Upprustning och ombyggnad av Rudbodaparken.

Var

Rudbodaparken.

Vad

I en första etapp anlägger vi en pumptrackbana i asfalt. Vi fortsätter sedan med att bygga om lekparken.

I en sista etapp rustar vi upp parken där vi bland annat planterar fler träd och buskar, bygger ut grillplatsen och skapar fler sittmöjligheter.

Pumptrackbanan är klar. Så länge det finns avspärrningar på plats får man inte vistas på området. Det kan vara farligt och det är ett brott, så vänligen respektera avspärrningarna.

När

Pumptrackbanan öppnade under höstlovet 2023.
Arbetena i parken beräknas i sin helhet vara klara under våren 2024.


Beläggningsarbeten säsongen 2024

Vad

Årets beläggningsarbeten kommer ske på olika platser på ön, så länge som vädret tillåter det. Vi asfalterar de vägar där behovet för tillfället är som störst men publicerar ingen tidplan och lista på de vägar och avsnitt som ska åtgärdas, det kan ofta bli förändringar. Vi informerar mer utförligt inför arbeten på större vägar och genomfartsleder, om trafiken påverkas i högre grad.

Inför varje aktuellt arbete skyltar vår entreprenör på plats.

När

Ungefär mellan maj och november 2024.

Hur

Arbetet utförs av vår upphandlade entreprenör NCC.

Övrigt

För att värna miljön ställer vi höga krav på koldioxidutsläpp vid tillverkning och utläggning av den asfalt vi använder. Under 2021 bidrog vi till att minska koldioxidutsläppen med 45 procent eller 210 ton, eftersom asfalten framställdes med förnyelsebar energi.

På förekommen anledning ber vi dig att köra försiktigt förbi arbetsplatserna med hänsyn till de som arbetar på plats. Tack!

Arbeten vid Skärsätra spårövergång

Vad

Som ett sista steg i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Södra Kungsvägen ska övergångstället närmast spårövergången flyttas och belysningen där förstärkas. De två trafiksignalerna vid Skärsätra station kommer att tas bort. Sedan tidigare har det anlagts busskuddar vid tre platser längs Södra Kungsvägen.

Var

Södra Kungsvägen Skärsätra station.

När

Under hösten 2022 sattes busskuddarna på plats. Det är oklart när arbetet kommer vara helt avslutat, det vill säga när trafiksignalen tas bort. Arbetet planeras i samarbete med SL.

Varför ska trafiksignalerna tas bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

 • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden cirka 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
 • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Kontakt
Till toppen av sidan