Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nybyggd, ombyggd eller flyttad in- och utfart

Om det saknas en in- och utfart till ditt radhus eller din villa, eller om du vill bredda eller flytta din in- och utfart ska du ansöka om detta hos Lidingö stad.

Illustration som visar mått för in- och utfart vid en bostad.

De nya riktlinjerna ska underlätta för Lidingöborna och förenkla för förvaltningen. Trafiksäkerheten blir också större.

Staden vill förbättra planeringen av drift och underhåll av sina vägar och gator. Därför införs riktlinjer för ny-, ombyggnad samt ändring av in- och utfarter från villor och radhus.

Ansökan är gratis och lämnas in till Teknik- och fastighetsförvaltningen. Däremot ska fastighetsägaren bekosta den byggnation som hamnar på stadens gatumark, parkmark eller gatuplaneringsmark. Byggnationen ska utföras av stadens entreprenörer. Beslutet fattades den 19 februari 2020.

Riktlinjer för ny- ombyggnad och ändring av in- och utfart

Grundkriterier

 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 80 cm intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
 • Backning över cykelbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning ut på huvudgata kan i vissa fall tillåtas.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Ytterligare kriterier

Om in- och utfarten uppfyller ovanstående kriterier för trafiksäkerhet görs en bedömning av in- och utfartens påverkan på den allmänna marken, påverkan på gatans karaktär samt vilka konsekvenser in- och utfarten får för stadens drift- och underhåll. Det är bara tillåtet med en in- och utfart för bil per fastighet.

 • In- och utfarten måste anpassas till de befintliga tekniska förutsättningarna utanför fastigheten.
 • In- och utfarten måste fungera väl ur stadens drift- och underhållssynpunkt.
 • In- och utfarten måste vara väl anpassade till gatans och stadsdelens karaktär.

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor, bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och då särskilt känsliga trafikmiljöer. Det kan vara ledningar, gatubelysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Lidingö stad behöver därför ibland ställa ytterligare krav på in- och utfarten.

Krav för in- och utfart över allmän mark

På den del av in- och utfarten som går över allmän mark ställs följande krav:

 • In- och utfartens kantstenshöjd får vara max 6 cm.
 • In- och utfartens bredd får vara max 4,5 meter.
 • In- och utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska vara asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förutsättningar.
 • Avvattning av stadens markyta ska vara säkerställd.

Ansök om tillstånd för ny- ombyggnad eller flyttad in- och utfart

Ansökan om nybyggd, ombyggd eller flyttad in- och utfart görs till Teknik- och fastighetsförvaltningen. En bild eller en enkel skiss på önskad in- och utfart bifogar du din ansökan.

Parkera på infartens allmänna yta

Parkering är inte tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Bygga utan tillstånd

Om du som fastighetsägare bygger en in- och utfart, bygger om eller flyttar din befintliga in- och utfart utan godkänd ansökan från Lidingö stad föranleder det stängning och eventuella ekonomiska krav.

Ritning

Om Lidingö stad anser att en in- och utfart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på var in- och utfarten ska placeras samt hur in- och utfarten ska byggas.

Vem bygger?

Byggnationen av den del av in- och utfarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark ska utföras av stadens upphandlade entreprenörer.

Kostnad för byggnation på stadens mark

Fastighetsägaren står för kostnaden på stadens mark. Efter platsbesök tas en budget fram och du får veta den uppskattade kostnaden för ny- eller ombyggnad in- och utfart, eventuell sänkning av kantsten och eventuell flytt av belysningsstolpe, elskåp samt vid flytt av infart, kostnad för eventuell rivning av den gamla infarten som inte kan kvarstå. Priset kan variera beroende på förutsättningarna på platsen.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan