Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo

En ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo har tagits fram för att reglera bebyggelsen på Elfvikslandets kulturhistoriskt viktiga miljö. Planförslaget är nu ute för granskning och du har möjlighet att tycka till.

Flygfoto över planområdet för Rävviken och Bjälbo.

På den nordöstra delen av Lidingö ligger Rävviken och Bjälbo. I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning eller antalet fastigheter i området. Några fastigheter har till exempel styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. Den nya detaljplanen ska se till att reglera detta för framtiden.

– Bevarandet av Elfvikslandets natur är viktig. Vi vill undvika ytterligare förtätning och även skydda det stora kulturhistoriska värdet som området har. Detta gör vi genom att nu införa skyddsbestämmelser, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för det. Birgitta Sköld fortsätter:

– Ny- och ombyggnationer i området ska fortsättningsvis göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Hänsyn ska även tas till innerskärgårdens villabyggnadstradition och bebbyggelsemönster med luftiga tomter.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

I samband med planläggningen har områdets vatten- och avloppsförsörjning utretts. Ledningar för dricks- och spillvatten kommer läggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen vilket innebär att de fastigheter som saknar anslutning till kommunalt VA-nät kommer få det nu.

Så lämnar du dina synpunkter

Planförslaget har varit ute på samråd och synpunkter som kommit in har bearbetats inför att handlingarna nu skickas ut på granskning. Granskningen pågår fram till den 3 maj.

Under granskningsperioden har du som Lidingöbo möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Har du inte framfört synpunkter under granskningstiden förlorar du rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Posta dina synpunkter till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Till toppen av sidan