Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Granskning av Högsätra Kärnan – tyck till!

Uppdaterat 240427:
Granskningstiden är förlängd till den 19 maj. Välkommen med dina synpunkter!

Detaljplanen för Högsätra Kärnan, de centrala delarna i Högsätra, ställs nu ut för granskning. Välkommen med synpunkter mellan den 29 mars och 19 maj.

Illustration över byggnader i olika färger.

Visionbild, vy från Läroverksvägen. AIX arkitekter.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att omvandla centrala Högsätra enligt de vinnande förslagen i markanvisningstävlingarna, med nya bostäder och en byggnad för vård och service. Även allmänna platser som gator och torg ska ställas i ordning.

Ambitionsnivån gällande gestaltning, utformning och materialval ska vara hög och arkitekturen i högkvalitativ klassisk stil. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Hela området ska också bli grönare.

—Granskningsfasen är en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla Högsätra till ett attraktivt område, präglat av småskalighet, grönska och en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia, säger Birgitta Sköld, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lämna synpunkter 29 mars – 19 maj

Samråd om detaljplanen hölls 31 maj-28 juni 2022. Efter samrådet har justeringar gjorts i planhandlingarna utifrån inkomna synpunkter. Dessa finns redovisade i en samrådsredogörelse. Till granskningen har även ett gestaltningsprogram tagits fram.

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus och i Högsätrahuset mellan den 29 mars och 19 maj 2023. Planhandingarna finns också digitalt och har skickats till berörda. Under granskningsperioden har du som Lidingöbo möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden förlorar rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Posta dina synpunkter till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Beslut före årsskiftet

Tre markanvisningstävlingar har genomförts i området för att hitta lämpliga byggaktörer inför försäljning och upplåtelse av stadens mark. I februari 2021 blev det klart att Storstaden får uppdraget att bygga de nya flerbostadshusen med cirka 130 lägenheter och att Titania ska uppföra samhällsfastigheten Hälsans hus. Den 7 juni 2022 beslutades att Byggnadsfirman Viktor Hanson AB får bygga 32 nya radhus i den södra delen av Högsätra.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2023, förutsatt att den inte överklagas. Därefter kan rivning av Högsätrahuset och nybyggnation av ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, som nya vägar och torg, påbörjas.

Vy över radhusvägen, idéskiss APH Arkitekter.

Planförslaget i korthet

Bostäder, vård och service

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas och ersättas med nya byggnader, i enlighet med de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och serviceändamål som till exempel apotek och café.

Öppna ytor och torg

Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg att anläggas, som ska ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Breddning av väg, gång- och cykelbana

Högsätravägen kommer att ligga kvar i sitt nuvarande läge, gång- och cykelbanor breddas söderut. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ansluter till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator ska präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Parkering i garage under mark

Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad.

Till toppen av sidan