Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detaljplanen för Högsätra Kärnan godkänd

Den 29 augusti godkändes den nya detaljplanen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planen beräknas antas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023.

Illustration av ett modernt, grönt flerbostadshus

Visionsbild, vy från Läroverksvägen. AIX arkitekter.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Kärnan, Högsätra centrum, till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att omvandla centrala Högsätra enligt de vinnande förslagen i markanvisningstävlingarna, med nya bostäder och en byggnad för vård och service. Även allmänna platser som gator och torg ska byggas.

Ambitionsnivån när det gäller gestaltning, utformning och materialval ska vara hög och arkitekturen i högkvalitativ klassisk stil. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Hela området ska också bli grönare.

—Vårt nämndbeslut tar oss ett steg närmare ett förverkligande av planerna att utveckla Högsätra till ett attraktivt område, präglat av småskalighet, grönska och en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen är planerad att antas i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023 och vinna laga kraft i slutet av november 2023, förutsatt att den inte överklagas. Därefter kan upphandling av projektörer och entreprenörer starta. Utbyggnaden av området beräknas pågå under åren 2025–2031.

Tidigare beslut

Tre markanvisningstävlingar har genomförts i området för att hitta lämpliga byggaktörer inför försäljning och upplåtelse av stadens mark. I februari 2021 blev det klart att Storstaden får uppdraget att bygga de nya flerbostadshusen med cirka 130 lägenheter och att Titania ska uppföra samhällsfastigheten Hälsans hus. Den 7 juni 2022 beslutades att Byggnadsfirman Viktor Hanson AB får bygga 32 nya radhus i den södra delen av Högsätra.

Planförslaget i korthet

Bostäder, vård och service

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas och ersättas med nya byggnader, i enlighet med de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och serviceändamål som till exempel apotek och café.

Öppna ytor och torg

Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg att anläggas, som ska ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre park och i väster ytterligare två torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Breddning av väg, gång- och cykelbana

Högsätravägen kommer att ligga kvar i sitt nuvarande läge, gång- och cykelbanor breddas söderut. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ansluter till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator ska präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Parkering

Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad samt i ett garage under radhusen.

Till toppen av sidan