Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Google Workspace for Education (GWFE)

Google Workspace for Education (GWFE) är Googles svit av verktyg för ordbehandling, presentationer, samarbete mm inom utbildningssektorn.


Google Workspace for Education på Lidingö

GWFE är en kostnadsfri molntjänst* från Google med funktioner som till exempel ordbehandling, kalkyl, presentation, delning och samtidig redigering av dokument.

Våra pedagogiska verksamheter har tillgång till GWFE. För sin egen domän (@skola.lidingo.se) har Lidingö stad tecknat ett avtal med Google för tjänsten. Det betyder bland annat att staden äger innehållet och att tjänsten är reklamfri. Avtalet innebär också att personuppgifter i GWFE hanteras enligt riktlinjer för den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Lidingö stads GWFE kan endast elever och personal logga in i.

Varför Google Workspace for Education i skolan?

Skolan använder GWFE som en del i arbetet för att uppfylla de krav som finns när det gäller skolans digitalisering. Forskning visar att en viktig del i elevers kunskapsutveckling är samarbete och  återkoppling på vad de har gjort. De lär av varandra och blir medvetna om sitt eget lärande. Elever som får vara delaktiga i bedömningsprocessen får bättre studieresultat och större motivation.

GWFE ger möjligheter att arbeta med:

  • En digital miljö som är anpassad för skola och utbildning
  • Goda förutsättningar för samarbete och utveckling mellan elev/elev och elev/lärare
  • Underlätta kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet. Det går att redigera, skriva kommentarer eller enbart se materialet.
  • Enklare tillgång, oavsett tid eller plats, till skolarbeten. GWFE kan användas från vilken internetuppkopplad dator, surfplatta eller smartphone som helst.
  • Underlätta formativ bedömning, det vill säga direkt och löpande återkoppling kring lärandet

Genom att arbeta med GWFE som ett verktyg kan elever utveckla sitt lärande, sin kommunikation och sina kunskaper.

Vilken information finns i Google Workspace for Education?

Verktygen i GWFE används enbart i pedagogiskt syfte. GWFE används för samarbete och kommunikation i lärsituationen, här delar pedagoger och elever material och här sker formativt arbete som för elevernas lärande framåt.

Administrativa uppgifter, som till exempel klasslistor, frånvaro, individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen, finns inte i GWFE. För sådana uppgifter använder alla skolformer inom Lidingö stad SchoolSoft.

Det är Lidingö stad som ansvarar för att skapa konton i GWFE. När dessa skapas överförs information om användarnas namn, skola, klass/grupptillhörighet från Lidingö stads elevadministrativa system till GWFE. Det sker på ett säkert sätt via krypterad anslutning. Personuppgifter lämnas inte vidare till annan part och deras enda syfte är att skapa möjligheter att  administrera och arbeta i GWFE genom att skapa användarkonton och en organisationsstruktur på grupp- och klassnivå för skolorna.

* Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet, ”i molnet”, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av molntjänster i dag, eftersom användaren är oberoende av tid, plats och specifik dator för att komma åt sitt arbete. GWFE och SchoolSoft är exempel på molntjänster som används av Lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad.

Till toppen av sidan