Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Om biblioteket

Här hittar du kontaktuppgifter, dokument och annan information om biblioteket.

Biblioteksplan för Lidingö stad 2020-2023

Alla kommuner ska ha en biblioteksplan. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om biblioteksplanen för Lidingö stad. Biblioteksplanen beskriver inriktningen för biblioteksverksamheten inom Lidingö stad under perioden 2020–2023. Planen omfattar såväl Lidingö stadsbibliotek som skolbiblioteken i de kommunala skolorna. Här kan du läsa ett utdrag ur biblioteksplanen. Det är de delar som handlar om Lidingö stadsbibliotek.

Inledning

Biblioteksplanens innehåll utgår från stadens vision och målarbete, och anger hur Lidingö stad ska uppfylla ändamålen i Bibliotekslagen.

Information och it - en demokratifråga

Stadsbiblioteket är Lidingöbornas resurs så att alla kan ta del av samhällsinformation och följa med i samhällsdebatten. Möjligheter för användare att ta del av olika åsikter genom debatter, panelsamtal, rådgivning och handledning erbjuds via stadsbiblioteket.

Att vara en aktiv invånare kräver i dag ofta kunskap inom det digitala området. Vissa Lidingöbor behöver stöd för att bli digitalt delaktiga. Stadsbiblioteket finns som resurs och kan stötta användarna i att bli mer delaktiga i samhället. Stadsbiblioteket gör det lätt att använda bibliotekets resurser genom att tillhandahålla användarvänliga digitala tjänster och vägledning till allmänna digitala resurser. Stadsbiblioteket erbjuder handledning i digitala verktyg samt i att söka, analysera, och värdera information. De aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder inom digitala verktyg och källor är åldersadekvata för barn, unga och vuxna samt i viss utsträckning anpassade till funktionsförmåga och på annat språk än svenska.

Stadsbiblioteket erbjuder ett utbud av medier anpassade efter olika behov (ålder, språk eller funktionsvariation). Utbudet av skön-och facklitteratur, dagstidningar och tidskrifter är kvalitativt oavsett format. Särskild hänsyn ska tas till de enligt Bibliotekslagen prioriterade grupperna. Användare som behöver hjälp att hitta lämpliga medier får personlig vägledning och blir bemötta utifrån sina förutsättningar.

Ett kreativt nav för utveckling och lärande

Dagens föränderliga och globala samhälle ställer krav på invånarna att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. Stadsbiblioteket följer användarna genom livets alla faser och är ett stöd i invånarnas lärande, i såväl fritidsförkovring som organiserade studier på avancerad nivå. Att kunna läsa, oavsett medieformat, är en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, och därigenom förstå och lära av omvärlden.

Stadsbiblioteket underlättar för användarnas lärande genom att erbjuda möjligheter till självstudier. Distansstuderande Lidingöbor kan skriva tentamen på biblioteket. Invånarna kan ta del av föredrag och workshops inom olika ämnen och på olika nivåer. De möjligheter till språkutvecklande aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder anpassas efter de språkgrupper och funktionsvariationer som finns i kommunen.

Stadsbiblioteket är en mötesplats för läsning och berättande, och inspirerar i sitt arbete till invånarnas läsning. Stadsbibliotekets läsfrämjande arbete är även ett medel i stadens strävan att ge invånare och besökare förutsättningar för god livskvalitet. I arbetet ingår lästips, samtal och berättande i olika former. De läsfrämjande aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder är åldersadekvata för barn, unga och vuxna samt i viss utsträckning
anpassade till funktionsförmåga och på annat språk än svenska.

Framtidsspaning: Det digitala, fysiska och rörliga stadsbiblioteket på Lidingö

Alla Lidingöbor ska ha samma tillgång till information. Många grupper i samhället är fortfarande nybörjare inom digital teknik och saknar dator och internet hemma. Biblioteket erbjuder modern teknik och tillgång till internet. Digitaliseringen har skapat större möjlighet för Lidingöborna att ta del av bibliotekets resurser. Böcker, tidskrifter, ljudböcker och film finns numera i digitalt format. Databaser och söktjänster är en ovärderlig resurs i arbetet
med att tillhandahålla uppdaterad information. Via webben kan Lidingöborna söka bland bibliotekens resurser och utföra biblioteksärenden.

För allas lika tillgång till bibliotekets resurser kan behovet av bibliotekstjänster utanför bibliotekslokalen öka. Det kan ske genom digitala lösningar, uppsökande arbete och depositioner av fysiska medier på förskolor och äldreboenden.

För många Lidingöbor är det fysiska mötet med bibliotekspersonalen mycket betydelsefullt. Att kunna ställa frågor, få tips och hjälp är en trygghet för invånarna och ett sätt att närma sig litteraturen. I det fysiska biblioteket har Lidingöborna tillgång till bibliotekets hela utbud av medier. Den fysiska boken är fortfarande det mest efterfrågade medieformatet och det fysiska bibliotekets lokaler är och ska vara anpassat för ett brett utbud. I en tid där tillgången
på tysta miljöer i samhället blir mindre har biblioteken en viktig roll i att erbjuda en lugn och tyst miljö. För många kan biblioteket vara den enda platsen att finna läs- och studiero. En optimal lärmiljö ser olika ut för olika personer; vissa behöver en helt tyst miljö för att kunna koncentrera sig, andra behöver liv och rörelse omkring sig.

Stadsbiblioteket kan utgöra ett viktigt kreativt nav och därmed bli en oslagbar inkubator för utveckling och lärande. Att i samarbete med andra bygga vidare på tidigare kunskap har varit nyckeln till många framgångssagor, oavsett om det handlar om nystartade företag, forskningsprojekt eller personligt välbefinnande.

Biblioteksplanen i sin helhet

Dewey

Dewey decimalklassifikation - i dagligt tal Dewey eller DDK - är det klassifikationssystem som vi använder för våra samlingar på Lidingö stadsbibliotek. I slutrapporten Dewey på Lidingö stadsbibliotek - övergång från SAB till DDK som klassifikationssystem (pdf, 811 kB) Pdf, 811.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns nästan all information om hur vi gick tillväga när vi gick över till Dewey från det tidigare systemet SAB. Där kan du också läsa om vilka roller och funktioner som medverkade i projektgruppen, var vi hittade inspiration och hur vi kommunicerade övergången till biblioteksbesökarna.

Om du jobbar på bibliotek och vill veta mer går det bra att kontakta oss via e-post. Vi kan skicka exempel på hyllistor, knubbtexter, klartextmärkningar med mera.

Illustrationer

Våra Deweyillustrationer är gjorda av Kaj Poikela. Illustrationerna är fria att använda under Creative Commons 0-licens. Om du vill ta del av illustrationerna, kontakta oss via e-post.

Till toppen av sidan