Barn i trafiken

Trafikmognaden hos barn är inte helt utvecklad. De har inte samma förutsättningar genom syn och hörsel i trafiken som vuxna har.

Barn i trafik

De flesta människor vistas dagligen i trafiken och barn och ungdomar gör det nästan varje dag.

Yngre barn har svårt att ställa om ögat från nära håll till långt bort och har snävare synfält än vuxna. Medan en vuxen lätt kan urskilja olika ljud så hör inte ett yngre barn vart ljuden kommer ifrån på samma sätt. Dessutom gör barns längd att de ibland inte syns bakom bilar.

Att gå eller cykla till skolan

Det är individuellt när ett barn blir trafikmoget och redo att själv ta sig fram längs gatorna och något du som förälder måste avgöra. Men för att uppnå en trafikmognad måste man ha erfarenhet av att röra sig i gaturummet från tidig ålder, vilket man får om man går eller cyklar till skolan. Lidingö stad har sammanställt  rekommendationer som gäller för de kommunala grundskolorna: Att ta sig till skolan.

Genom hjälp och handledning lär sig barnen att uppfatta trafiksituationen och hur de ska bete sig för att sedan själva ta sig till skolan på egen hand. Att blir skjutsad i bil fram till 10-12 års ålder ger inte samma trafikmognad som om barnet gått själv eller med en vuxen sedan förskolan.    

Säkra skolvägar

Lidingö stad har som väghållare ett ansvar att se till att barnen på ett säkert sätt kan ta sig till och från skolan. Genom att utforma gaturummet och prioritera gående och cyklister så förbättras barnens villkor. Skolan har ett ansvar genom skolundervisningen att bidra med utvecklande instinkter, förståelse och sammanhang av trafikrummet. Föräldrar bär också ett ansvar, både i hur de väljer att deras barn ska ta sig till skolan och i att vara förebilder och bete sig trafiksäkert.

Trafikkalendern

Lidingö stad stödjer Trafikkalendern som arbetar för en god trafikmiljö runt skolorna och på platser där barn och ungdomar vistas. Både kommunen och det lokala näringslivet gör det möjligt att Trafikkalendern kan delas ut på stadens skolor.

Trafikkalendern ska inspirera och stödja pedagoger att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Till toppen av sidan