Parkering hetast vid Bodalsvägen

Stort tack ni närmare 400 personer som tyckte till om trafiksituationen längs Bodalsvägen. Vi fick många olika synpunkter och förslag, några redovisar vi här. Parkering var den i särklass hetaste frågan, följt av säkerhet och trygghet.

Syftet med enkäten var att få veta vad de som bor eller arbetar i Baggeby och Bodal tycker om trafiksituationen och vad som är viktigast att förbättra. Totalt bor cirka 3 000 personer i området. En majoritet av de som svarade var i åldern 41-64 år och uppgav att de bor i Bodal.  

- Vi har fått värdefulla synpunkter och en större förståelse för hur situationen längs Bodalsvägen ser ut idag, vilka brister och behov som finns och förslag på tänkbara lösningar, säger Olof Minati, enhetschef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Resmönster

Bil och kollektivtrafik är de vanligaste färdmedlen vid skol- och arbetspendling, 42 procent av tar bilen medan 87 procent har tillgång till bil. Drygt hälften av de som svarat har periodkort på SL och 37 procent arbetspendlar kollektivt. Under sommarhalvåret cyklar 20 procent, vintertid 7 procent.

Boendeparkering en lösning?

Över hälften svarade att parkeringsplatser är det viktigaste att se över och att möjligheterna att parkera är mycket dåliga. Halva svarsgruppen parkerar på gatan och upplever att parkeringsbristen är stor, särskilt kvällar och vintertid. Flera anser att parkeringssituationen är rörig runt Bodals skola och att bristen på parkeringsplatser leder till många felparkeringar.
Bland åtgärdsförslagen:

  • Boendeparkering, för att frigöra platser och begränsa långtidsparkering av utomstående
  • Parkeringsförbud för lastbilar
  • Ersätta 7-dygnsparkeringen med dygnsparkering, samtidigt vill andra behålla och utöka möjligheten till långtidsparkering.
  • Utnyttja befintliga parkeringar bättre (infartspakeringen, vid ICA Kvantum, etc)

Trafiksäkerhet och trygghet

Trafikmiljön upplevs delvis som osäker för att fordon håller hög hastighet och sikten stundtals är skymd. Vägen inbjuder till att hålla högre hastighet än 30 km/tim. Området vid Bodals skola är en plats där många anser att trygghet och säkerhet bör förbättras.
Bland åtgärdsförslagen: 

  • Lägre hastighetsbegränsning dagtid
  • Ta bort övergångsställen, men även anlägga nya, reglerade övergångsställen
  • Se över busshållsplatsernas läge
  • Förbättra sikten genom att ta bort vissa parkeringar, förbjuda tunga fordon och förse utfarter med spegel

Cykelbana eller inte?

Förutsättningarna att cykla i området är bra eller mycket bra tycker 43 procent medan 14 procent anser att de är dåliga eller mycket dåliga. Flera anser att trafikmiljön är osäker för cyklister, som antingen behöver trängas med bussar och bilar på vägen eller olovligen med fotgängare på trottoarer. Det är framför allt barn som har behov av att kunna cykla tryggt i området till och från Bodals skola. Bland åtgärdförslagen:

  • Separerad cykelbana, men inte på bekostnad av parkeringsplatser
  • Cykelbana längs Bodalsvägen, som har en lokal funktion och ansluter till huvudcykelstråket

Bakgrund och nästa steg

I vår förstudie ser vi över framkomligheten för gående och cyklister, hastigheter, parkeringsplatser och hur vägen kan bli mer trafiksäker för alla. En enkät fanns tillgänglig på stadens webbplats under juni och september och dialog har förts med representanter i skola, förskola och bostadsrättsföreningar.

Utifrån förstudien tar vi fram ett antal åtgärdsförslag som vi jobbar vidare med. Förutsatt att lösningarna bedöms förbättra situationen avsevärt och politiska beslut fattas kan förbättringar i området bli aktuella från 2019.

EnkätresultatetPDF (pdf, 232.5 kB)

Till toppen av sidan