Lidingö uppdaterar trafikstrategin

Lidingö får en uppdaterad trafikstrategi och en nyhet är att alla trafikslag får samma prioritet. Inriktningen är att ge Lidingöborna möjlighet att välja det transportsätt som passar varje individ bäst och samtidigt minska trafikens negativa miljöpåverkan.

Illustration till trafikstrategi

Den uppdaterade versionen beskriver hur Lidingöborna ska erbjudas ett hållbart och tillgängligt trafiksystem och att staden ska underlätta och förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och trafikmiljön. Det ska bli enklare för alla; gående, cyklister, kollektivtrafikanter, bilister och nyttotrafik.

Fyra mål

Strategin bygger på fyra mål:

  • Lidingö klarar nationella krav på luftföroreningar och minskar påverkan av trafikbuller
  • Lidingös trafikanter känner sig trygga i trafiken
  • Ökad attraktivitet för resande med gång-, cykel- och kollektrivtrafik
  • God framkomlighet för alla trafikslag och färre allvarliga olyckor och dödsfall i trafiken

Framtida transportbehov

Lidingö har en trafikstrategi för att kunna möta framtidens transportbehov, i grunden bygger den på stadens vision. Trafikstrategin är ett komplement till översiktsplanen och miljöprogrammet och är ett stöd i arbetet med att genomföra dessa. Strategin ska innehålla idéer om vad staden vill åstadkomma och vilken trafikutveckling man vill ha. Den ska bland annat presentera en vision för hur trafiksystemet ser ut 2030.

Förslaget till uppdaterad trafikstrategi är godkänt i teknik- och fastighetsnämnden och ska nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Till toppen av sidan