Inbjudan till dialog om gång- och cykelväg till Ekholmsnäs

Nu planerar vi för den sista sträckan av gång- och cykelvägen till Ekholmsnäs. Den ska knyta ihop cykelstråket mellan Ropsten och Gåshaga och göra naturreservatet mer tillgängligt för gående och cyklister. Var med och tyck till om hur sträckan ska dras.

I den förstudie vi gjorde under 2016 jämförde vi tre huvudsträckor för den avslutande delen av gång- och cykelvägen till Ekholmsnäs. 

  • Längs Ekholmsnäsvägen
  • Längs Långängsvägen
  • Söder om Ekholmsnässjön

Vi kallar nu dig som är intresserad till ett dialogmöte för att diskutera de olika alternativen.

  • Tid: Onsdagen den 17 januari klockan 17.00 – 18.30
  • Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen (en trappa ned)

Från staden deltar projektledare Malin Fransson, kommunekolog Jerker Idestam Almquist, trafikingenjör Prem Huq, ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden Christer Åkerhielm, vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden Hans Grundell och enhetschef Olof Minati.

Anmäl dig här senast den 15 januari. Välkommen!

Kort om gällande alternativ

Söder om Ekholmsnäsvägen

Detta alternativ går längs södra sidan av Ekholmsnäsvägen, från korsningen Långängsvägen till den befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen Björkuddsvägen. Här är marken exploaterad, vägen ligger nära intill och inga ingrepp i värdefull natur behöver göras.

Den första delen av sträckan går från Långängsvägen, parallellt med en ridstig, med varierande avstånd mellan dem. På den sista delen av sträckan, från bron över Ekholmsnässundet fram till den befintliga gång- och cykelvägen vid Björkuddsvägen, får cyklister och gående samsas med bilister. Här är vägen för smal för en gång-och cykelväg, i stället genomför vi säkerhetshöjande åtgärder.

Längs Långängsvägen

Denna stäckning går via Långängen, där det redan idag finns en grusad väg som används som cykelväg. Alternativet passerar dock inte viktiga målpunkter som skidbacken, golfbanan och Ekholmsnäs gård. Det kommer heller inte vara möjligt att ta sig ut i reservatet utan bil.

Nollalternativ i stället för söder om Ekholmsnässjön

Alternativet att dra vägen söder om Ekholmsnässjön har strukits. Längs sträckan finns en utpekad nyckelbiotop och värdefull naturmark. I anslutning till sjön finns idag en smal stig och det skulle krävas alltför stora åtgärder i naturreservatet att göra om den till en bredare gång- och cykelväg.

Ett tredje alternativ är att i stället inte göra någon åtgärd alls inom området. Cyklister får då använda Ekholmsnäsvägen och den befintliga Långängsvägen, som är mindre trafikerad och till viss del är gång- och cykelväg.

Varsamhet i naturreservatet

Oavsett val av dragning kommer gång- och cykelvägen att gå genom Långängen-Elfviks naturreservat och tillstånd från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden krävs för att anlägga den. Vägen kommer att anläggas varsamt och anpassas till omgivningen. För att smälta in i kulturlandskapet blir den grusad och 2,2 meter bred till skillnad mot 4,5 meter asfalterad väg, som är standard.

Vad händer nu?

Projektet är ännu i ett tidigt skede. Under hösten har vi informerat berörda fastighetsägare och andra intressenter om planerna. När vi enats om en sträckning ska vi söka tillstånd enligt reservatsföreskrifterna och dispens från strandskyddet hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därefter kan vi börja projektera i detalj. Efter investeringsbeslut handlar vi upp en entreprenör, som förhoppningsvis kan starta arbetet under hösten 2018.

Bakgrund

Staden bygger i tre etapper en gång- och cykelväg till Ekholmsnäs. En separerad gång- och cykelväg behövs för att knyta ihop öns gång- och cykelvägar, öka säkerheten och göra ön - och i detta fall även naturreservatet - mer tillgängligt för fotgängare och cyklister.

  • 2012 anlades sträckan mellan Ekebovägen och Båtsmansvägen
  • 2014 byggdes sträckan mellan Båtsmansvägen och infarten till Långängsvägen
  • 2018 startar den tredje och sista etappen längs Ekholmsnäsvägen.
Till toppen av sidan