Broupphandlingen överklagad

Den arkitektbyrå som lanserat ett förslag att förvandla Gamla Lidingöbron till bostäder har överklagat Lidingö stads upphandling av bygget av nya Lilla Lidingöbron. Överklagan kommer att försena och fördyra arbetet med en ny bro.

Urban Noveau heter företaget som har lanserat förslaget att förvandla Gamla Lidingöbron till bostäder. Enligt företaget vill man på detta sätt bevara bron. Lidingöbanan och gång- och cykelbanan skulle i stället placeras under Lidingöbron. Hur det skulle kunna genomföras och fungera i sin helhet framgår inte av förslaget.

Staden anför till förvaltningsrätten att arkitektbyrån saknar talerätt eftersom de aldrig haft för avsikt att delta i upphandlingen. Staden begär också en skyndsam handläggning.

Den överklagan som nu har lämnats in innebär att avtalsstart försenas eftersom staden måste invänta förvaltningsrättens beslut. Det är en process som kan ta tid och få kostbara konsekvenser.

- Det är olyckligt att man vill använda överprövningsrätten i syfte att stoppa projektet. Vi har ett attraktivt anbud som vi vill arbeta vidare med. Till skillnad från Urban Noveaus förslag är anbudet baserat på säkra tekniska lösningar, i enlighet med miljödom, antagna detaljplaner och överenskommelser med SL och Stockholms stad. Det är också väl förankrat med ett antal politiska beslut ända sedan 2012. Vi måste dock acceptera det formella regelverket och invänta slutligt besked, säger projektledare Jan Werner, Lidingö stad.

Därför ny Lidingöbro
Med åren har konstruktionen av Gamla Lidingöbron försvagats så mycket att fortsatt renovering och underhåll inte längre är ekonomiskt försvarbart. Gamla Lidingöbron är utsatt för rostangrepp, utslitet material och kraftig påverkan av väder. I vintras medförde svåra isförhållanden att stenar lossnade från brofundamenten. Omfattande undersökningar har kommit till slutsatsen att den Gamla Lidingöbron inom loppet av några år inte kommer att vara säker. Tillsammans med ökade trafikströmmar är bron heller inte tillräckligt dimensionerad. Den bro som nu planeras, Lilla Lidingöbron, möter både dagens och morgondagens krav.

Till toppen av sidan