Bättre dagvattenhantering och mer grönska längs Kyrkvägen

Nu börjar arbetet med att förbättra avrinningen av dagvatten vid Kyrkvägen. I samband med detta gör vi också ett grönare stråk längs med gamla banvallen.

Det är framför allt på norra sidan av Kyrkvägen som arbeten kommer att ske. Sträckan som berörs startar vid korsningen Kyrkvägen – Lejonvägen och avslutas strax efter korsningen vid Läroverksvägen.

Bättre dagvattenhantering

Det regnvatten som idag rinner längs vägbanan ned i Kyrkviken för med sig föroreningar från trafiken. Genom att förändra vissa kantstenar, dika marken och anlägga stenkistor rinner vattnet i stället ner i grönytor lokalt. Näringsämnen och föroreningar infiltrerar då jorden och tas upp av vegetationen innan vattnet rinner vidare till Kyrkviken.

Grönt stråk

Längs hela den före detta banvallen, det vill säga ytan mellan körbanan och gång- och cykelbanan, planterar vi olika slags träd och buskar, som på ett naturligt sätt skyddar och ger lä för fotgängare och cyklister som använder gång- och cykelvägen. Träden är av varierande höjd och form och skapar tillsammans med högväxande buskar ett lummigare och grönare stråk. I höjd med det före detta stationshuset planterar vi perenner för att ge färg och blomster. Vi utökar även antalet bänkar längs stråket så att fler kan stanna och ta en paus.

Vi hoppas att planteringarna ska verka hastighetsdämpande då vägen visuellt kommer att upplevas smalare än tidigare.

Inga arbeten kommer att ske i själva körbanan men delar av ett körfält kan tidvis stängas för att underlätta arbetena. Kortare sträckor av gång- och cykelbanan kan komma att ledas om tillfällighet.

Arbetet påbörjas i februari och beräknas vara klart sommaren 2018.

Till toppen av sidan