Skriv ut
Dela

Tjänstemän

Vilka tjänstemän leder Lidingö stad och vad arbetar förvaltningarna med? Vilka är de kommunala bolagen?

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är ett stabsorgan till kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Kontoret samordnar verksamheterna och är ett nav i organisationen.

Lidingö stads ledningsgrupp

Ledningsgruppen är stadsdirektörens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Stadsdirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna och stadsledningskontorets strateger. Ledningsgruppen beslutar i kommungemensamma frågor. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Stadens ledningsgrupp träffas två gånger i månaden.

Anna Hadenius
Stadsdirektör
Tel: 08‑731 33 27
Mobil: 073‑079 30 81
E-post: anna.hadenius@lidingo.se

Förvaltningar

Stadens förvaltningar har olika ansvarsområden. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

 • Stadsledningskontoret

  Stadsledningskontoret är ett stabsorgan till kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Dess uppgift är att samordna verksamheterna i stadens förvaltningar och bolag samt bereda ärenden till kommunstyrelsen. Kontoret är ett nav i organisationen där politik, förvaltning, fack och medier möts.

  Ansvarsområden:

  • ekonomi och verksamhetsuppföljning kommunikation
  • personal
  • it
  • näringsliv
  • säkerhet
  • juridik
  • överförmyndare
  • kundtjänst

  Miljö- och stadsbyggnadskontoret

  Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med stadsplanering, bygglov, bostadsanpassning, kartor, mark- och exploateringsfrågor samt frågor som rör miljö och hälsa.

  Ansvarsområden:

  • Övergripande stadsbyggnadsfrågor.
  • Ta fram detaljplaner.
  • Frågor kring markägande (försäljning, upplåtelseformer och avtal)
  • Ärenden kring bygglov, tillsyn över byggande och hissar.
  • Mätning, kartframställning och förberedande fastighetsbildningsåtgärder.
  • Ärenden kring bostadsanpassning.
  • Hälsoskyddsfrågor, till exempel tillsyn av inomhusmiljöer vad gäller buller, ventilation och radon samt provtagning av badvatten vid strandbad och bassänger.
  • Miljöskyddsfrågor, till exempel tillsyn av verkstäder som hanterar kemiska produkter, tillsyn av enskilda avloppsanläggningar samt sanering av förorenade markområden.
  • Livsmedelsfrågor, till exempel kontroll och rådgivning vid livsmedelshantering i butiker, restauranger, skolor och förskolor. Handläggning vid misstänkt matförgiftning.
  • Kontroll och information vad gäller tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel och folköl.

  Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under kommunstyrelsen samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

  Miljö- och stadsbyggnadschef
  Amanda Horwitz
  E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

  Lärande- och kulturförvaltningen

  Lärande- och kulturförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Även kultur- och fritidsfrågor så som bibliotek, teater och föreningsliv ingår i förvaltningens frågor.

  Ansvarsområden:

  • Leda den kommunala skolan och förskolan. Här ingår till exempel förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor och gymnasieskolor.
  • Svara för kontakterna med skolor och förskolor i fristående regi.
  • Utveckla kundvalssystemet.
  • Svara för stöd och resurser till barn i all verksamhet oavsett driftsform.
  • Bedriva verksamheter inom litteratur, musik, teater, film, bildkonst, folkbildning, kulturmiljön, idrott, motion, rekreation och friluftsliv.
  • Bevaka föreningslivets behov.
  • Bedriva barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med andra verksamheter inom staden.
  • Driva bibliotek och ansvara för utställningar.
  • Ge stöd till och samarbeta med annan kultur- och fritidsverksamhet på ö.
  • Lärande- och kulturförvaltningen lyder under utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

  Förvaltningschef
  Daniel Broman
  Telefon: 08-731 34 82
  E-post: larande.kultur@lidingo.se

  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Omsorgs- och socialförvaltningen ser till att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Förvaltningen ger även stöd åt familjer, barn, ungdomar och vuxna samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

  Anvarsområden:

  • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst men även service som äldrelots, fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
  • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
  • Besluta om försörjningsstöd och erbjuda hjälp och stöd kring missbruksproblematik.
  • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
  • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
  • Samordna brottsförebyggande frågor.

  Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden.


  Förvaltningschef
  Lotta Wigen
  Tel: 08-731 30 01
  E-post: lotta.wigen@lidingo.se

  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Stadens teknik- och fastighetsförvaltning ansvarar för förvaltningen av vår offentliga miljö samt stadens fastigheter och anläggningar.

  Anvarsområden:

  • Underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt Lidingöbroarna.
  • Trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Underhåll av utomhusbelysning, torg och offentliga lekplatser.
  • Avfallshantering, vatten och avlopp.
  • Energiplanering och energihushållning.
  • Skötsel av naturområden och parker.
  • Förvaltning av Lidingö skärgård bland annat öarna Björkskär och Lilla Nassa
  • Stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
  • Stadens idrotts- och friluftsanläggningar.

  Teknik- och fastighetsförvaltningen lyder under teknik- och fastighetsnämnden.


  Förvaltningschef
  Poa Hellqvist
  Tel: 08-731 30 00
  E-post: poa.hellqvist@lidingo.se

Nio kommunala bolag

I Lidingö stad finns nio kommunala bolag: Lidingö stads tomt AB, Lidingöhem AB och koncernen Lidingö stads fastighets AB med sina sex dotterbolag.

Stadens bolag

Till toppen av sidan