Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Personalutveckling

Utbildning och utveckling måste nu och i framtiden kopplas direkt till verksamhetens utvecklingsbehov. 1990-talet är en tid av stora omvälvningar, inte minst inom den kommunala sektorn. Utbildning och utveckling är omistliga verktyg i denna omdaning. Alla utbildnings- och utvecklingsinsatser måste, förutom att vara resultat av verksamhetens behov, också grundas på kontinuerlig omvärldsbevakning.

Lärande i vardagen - lärande organisation

Det är för framtiden angeläget att lägga huvuddelen av utveckling och utbildning i vardagen - att utveckla en Lärande Organisation. Det viktigaste innehållet i en sådan organisation är att verksamhetens styrning är uppbyggd som en process vars beståndsdelar är: Problem/frågeställning, diskussion, analys, reflektion, handling, lärande. Därmed skapar organisationen erfarenhetsuppbyggnad, utvärdering, uppföljning och handlingsberedskap. Personalen blir en aktiv förändringsfaktor genom att alla är väl informerade om sin verksamhets utveckling och har inflytande över mål och arbetssätt.

Ansvar för utveckling genom utbildning

Kommunstyrelsen ansvarar för att initiera strategiska utbildningsinsatser för att nå effekter som är nödvändiga för stadens gemensamma utveckling. Förvaltningscheferna ansvarar för att sådan utbildning kommer till stånd i sina verksamheter samt för den utbildning och utveckling som behövs för att nå verksamheternas mål, alltså fortbildning i anställningen. Vidareutbildning, som innebär en ökning av den anställdes förmåga att utföra nya arbetsuppgifter, är huvudsakligen ett ansvar för den enskilde. Staden ser positivt på sådan vidareutbildning som möter förändrade krav i verksamheterna.

Individens behov av utveckling grundas på förändring av uppdrag, roll och mål

Även om perspektivet för utvecklingen huvudsakligen är verksamhetens behov, är individuellt inriktad inventering av kompetensutvecklingsbehov nödvändig. Respektive arbetsledare har ansvaret för att sådan inventering genomförs. Resultatet av individuell utveckling är direkt avhängig att förändringar i arbetsinnehåll och/eller organisation genomförs så att kunskaperna verkligen används. Vid omorganisationer och ändringar av arbetsinnehåll är det väsentligt att analysera om det finns behov av utbildning och utveckling så att förändringen får genomslag på sikt.

Aktivt deltagande i planering och uppföljning ger grunden för utveckling

Staden ska tillägna sig metoder att kontinuerligt återföra erfarenheter och individuella framsteg till verksamheterna. Detta åstadkoms genom att förstärka möjligheterna för medarbetarna att kommunicera om både verksamhetens och sin egen utveckling. Det kanske förnämsta verktyget för lärande i vardagen är aktivt deltagande i verksamhetens planerings-, budget- och uppföljningsarbete. Anställda som har ett verkligt inflytande över verksamheten inte bara lär sig verksamheten och dess behov i grunden, utan bidrar också spontant till förbättring och effektivisering.

Den som "äger" sina mål uppnår dem

Medarbetare som är med och formulerar målen, och vars mening har betydelse för formuleringarna, tar ansvar för verksamhetens utveckling. Den medarbetare som dessutom kan påverka måluppfyllelsen direkt i sitt arbete blir självklart direkt intresserad av att verksamheten utvecklas ytterligare. En förutsättning för att arbetet med mål och måluppfyllelse skall få den betydelsen, är givetvis att de formulerade målen verkligen är styrande i verksamheten. Målen för verksamheterna ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och trendvisande. Med trendvisande menas att målet understödjer en utvecklingstendens och/eller ett överordnat mål.

Ansvar för helheten

Lidingö stad är gemensam nämnare för alla anställda. Alla verksamheters samlade ansträngningar utgör Lidingö stads uppfyllnad av de övergripande målen. Upplevelsen av att vara en del av något större ger motivation och inspiration och ger också varje medarbetare en högre ledstjärna för det vardagliga handlandet. Rätt använd innebär också helhetsperspektivet att möjligheterna att lära internt blir betydligt större än om varje enhet ska åstadkomma all utveckling var för sig.

Personalutveckling bygger på verksamhetens utvecklingsbehov och analys av kompetensbehov.

Aktivt deltagande i mål- och verksamhetsuppföljning samt i värdering av resultatet ger utvecklingsmöjligheter.

Alla verksamheter i Lidingö stad delar med sig av sina utvecklingserfarenheter till andra verksamheter i staden.

Till toppen av sidan