Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Personalpolicy

En personalidé beskriver det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan verksamhetens krav på personalen och medarbetarnas behov av utveckling, ledning och stöd för att kunna göra en fullgod insats. Viktiga beståndsdelar i en personalidé är verksamhetens utgångspunkter för att rekrytera, behålla, hushålla med, utveckla och avveckla personal. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot hur nyckelpersoner rekryteras och utvecklas liksom hur totalt beroende av en nyckelperson ska kunna undvikas. Kompetens bör spridas för att undvika ett sådant beroende.

Varje verksamhet har sina egna krav på medarbetarna. Personalens behov kan skifta mellan olika verksamheter. Därför kan det vara lämpligt att varje verksamhet formulerar sin egen personalidé. Konkreta tillämpningar kan formuleras i riktlinjer för olika avsnitt, med personalidén som grund.

Lidingö stad på 1990-talet

Målet för Lidingö stads verksamhet är att tillgodose Lidingöbornas efterfrågan av sådan service som är nödvändig för den enskilde och som inte finns tillgänglig på annat sätt. Den personal som arbetar i stadens verksamheter har som sin främsta uppgift att uppfylla detta mål. l Lidingö stad gäller att all personal ska ges reella möjligheter att använda sin kompetens, det vill säga sin yrkeskunskap, sina idéer och förslag, sitt engagemang och sin arbetsglädje, sin kreativitet och personlighet för att förbättra sitt arbete.

Självständigt handlande med tydligt uppdrag

Medarbetarnas kompetens och engagemang är stadens nyckelresurs för att Lidingöborna ska ha största möjliga utbyte av den nödvändiga servicen. En väsentlig del av god service är att den anställde, som ska ge service, kan handla självständigt. Självständigt handlande kan bara ske om målen för den anställde är klara, verksamheten är decentraliserad och grundad på en tydlig delegering av uppgifter och befogenheter samt ger tillgång till moderna hjälpmedel.

Positiv grundinställning - utvecklande verksamhet

Den personal som arbetar i Lidingö stad förväntas ha en positiv inställning till förändringar och en vilja att lösa problem smidigt. Att vilja arbeta för att uppnå fastställda mål och att använda sina befogenheter och sin kompetens för att ge bästa möjliga service är andra egenskaper hos personalen som staden värdesätter. Generositet mellan medarbetarna när det gäller att sprida nya impulser och förändringsförslag ger stora bidrag till stadens möjligheter att utveckla sina verksamheter och sin personal. Att ge medarbetarna delaktighet i målformulering, planering, uppföljning och rekrytering höjer motivationen.

Myndighetsutövning

De anställda som arbetar med myndighetsutövning ska utföra denna korrekt och med hög formell kompetens. Arbetet ska bedrivas så att andra faktorer än det sakliga innehållet i myndighetsutövningen inte skapar konflikter med invånarna.

Introduktion

Varje medarbetare i stadens tjänst förväntas bidra till stadens mål efter bästa förmåga. En viktig grund för att kunna göra det är att varje anställd får introduktion på arbetsplatsen. Målet med introduktionen är att den nyanställde så snabbt som möjligt ska få full klarhet i sina egna och sina kollegers mål och arbetsuppgifter samt på vilket sätt dessa bidrar till att nå hela verksamhetens och stadens mål. En bra introduktion innefattar klar och tidig information om alla praktiska förhållanden av betydelse för arbetsplatsen.

Särskilt viktig är introduktionen av nya chefer och arbetsledare. Förutom att en nyrekryterad chef själv måste ta ledningen ska den anställande myndigheten tydligt kommunicera mandat och mål för den nyanställde till medarbetarna, liksom de förväntningar om resultat som anställaren har.

Anställda har rätt till tydliga mål i sitt arbete.

Anställda ska med uppdraget som grund kunna handla självständigt.
Okomplicerade lösningar på vardagliga problem och obyråkratiskt förhållningssätt eftersträvas.

Till toppen av sidan