Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Personalförsörjning

Förutom god förmåga i de konkreta arbetsuppgifterna, (befattningskompetens) är det väsentligt att medarbetarna har förmåga att samarbeta och att utnyttja alla möjligheter till förbättringar av sin verksamhet i vardagen (utvecklingskompetens). De anställda ska därför ha möjlighet att påverka hur verksamheten ska bedrivas och har medansvar för att målen uppnås och för att resurserna används effektivt.

Bred kompetens - ett villkor för utveckling

Staden ska vara en god arbetsgivare för sina anställda. Det innebär att vara generös med utvecklingstillfällen i det dagliga arbetet, att ge de anställda inflytande över planering, budgetering och uppföljning av den egna verksamheten. Staden vill erbjuda särskilt stöd och möjligheter till vidareutveckling till medarbetare som arbetar i verksamheter som minskar antalet anställda.

Stadens personal kommer, allteftersom utvecklingen går mot mer och fler direkt efterfrågestyrda verksamheter, att bedömas utifrån sin förmåga att uppfylla de förväntningar som stadens invånare har. Det är viktigt att vid rekrytering bedöma vilken inställning till att alltid ge god service en sökande har. Kraven på var och en att arbeta självständigt och effektivt är höga.

Nya tider - förändrade krav

Vissa av verksamheterna utsätts för konkurrens, både internt och externt. Alltfler arbetsställen drivs som ekonomiskt självständiga enheter med resultat- och/eller kostnadsansvar. Staden är positiv till att stödja anställda som önskar driva verksamheter i egen regi genom avknoppning.

Avveckling av personal ur stadens olika verksamheter kan komma att bli vanligare eftersom behoven av personal och verksamheternas existensbetingelser och uppgifter förändras. Staden kommer att ta sitt ansvar som arbetsgivare genom stöd till anställda som riskerar avveckling genom att antingen finna nya arbetsuppgifter inom staden eller genom att ge tillfälle till utveckling som syftar till anställning i annan verksamhet.

Interntillsättning av lediga anställningar

Det kärva ekonomiska läget innebär att det blir alltmer vanligt att uppkomna vakanser tillsätts internt. Detta ställer krav på långsiktighet i personalplaneringen, och beredvillighet från alla verksamheter att ta emot medarbetare som annars blir uppsagda.

Vid rekrytering ska både befattnings- och utvecklingskompetens beaktas.

Långsiktig personalplanering, med stöd vid avveckling är bra grunder för god personalpolitik.

Åldersfördelningen i staden ska uppmärksammas för att klara kompetensförsörjningen i framtiden.

Lidingö stad eftersträvar en jämnare könsfördelning, särskilt på ledande befattningar.

Till toppen av sidan