Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lönepolitik

Var och en ska tillsammans med sin chef kunna diskutera möjligheterna att förbättra sin lön. Detta kan ske till exempel genom att öka sin kunskap och skicklighet, påtaga sig ett större ansvar och svårare arbetsuppgifter, öka sin prestation både kvalitativt och kvantitativt samt deltaga i utvecklingsarbete.

Ansvar för lönepolitiken

Kommunstyrelsen (personalorganet) har delegerat beslutanderätten i vissa ärenden till arbetsutskottet. Ett av dessa är "riktlinjer i personalpolicyfrågor". Härav följer att arbetsutskottet utformar och bestämmer lönepolitiken.

Personalkontorets roll blir att diskutera värderingar i lönepolitiken med chefer och anställda samt att informera om lönepolitikens innehåll. Det ankommer också på personalkontoret att samordna revisionsförhandlingarna och att ta fram lönestatistik.

Förvaltningschef/annan chef ansvarar för den individuella lönesättningen samt att målsamtal genomförs.

Praktiskt lönesättningsarbete

Lönepolitiken utgör grunden för stadens/förvaltningens lönesättning och är därmed ett stöd för de personer som är engagerade i sådant arbete. Av den anledningen krävs hjälpmedel för befattningsvärdering och individbedömning.

Syftet med befattningsvärdering är att kunna jämföra befattningar med varandra. Nedan anges några faktorer, med korta kommentarer, som kan användas för detta ändamål.

Beslutsbefogenhet: Delegation eller verkställighetsfrågor.
Självständighet: Grad av handledning/arbetsledning.
Svårighetsgrad: Arbetsuppgifternas bredd samt metod och teknik för att lösa dem.
Belastning: Arbetstoppar, snabba kast, oförutsägbart arbetstempo, stressighet i arbetet.
För ledningspersonal ingår dessutom en värdering av verksamhetens storlek, det vill säga antal underställda och budgetomslutning.

När det gäller individbedömning är syftet att underlätta värdering av medarbetarnas prestationer.

En av grunderna för individbedömning är yrkesskickligheten. Andra är arbetskapacitet och beslutskompetens samt förmåga att ta ansvar, ta initiativ och lösa problem.

I kontakt med omvärlden värderas flexibilitet och samarbetsförmåga samt förmågan att ge god service.

En gemensam syn på dessa faktorer från stadens, de anställdas och deras representanters sida är nödvändig för att lönepolitiken skall uppfattas som objektiv och rättvis. Det är också viktigt ur jämställdhetshänseende med tydliga lönesättningsprinciper för att undvika löneskillnader på grund av kön. *)

Lönepolitik anpassad till kontor och förvaltning

Inom vissa kontor/förvaltningar har det funnits ett behov att göra kompletteringar till ovan angivna faktorer för befattningsvärdering. Sådana kompletteringar har nedtecknats inom aktuell förvaltning.

*) Parallellt med det lönepolitiska arbetet pågår ett framtagande av jämställdhetsplaner inom kontoren/förvaltningarna. Beroende på utvärderingen av dessa planer kan lönepolitiken behöva kompletteras.

Lönen är en ersättning för utfört arbete och ska kunna variera mellan olika arbetstagare.

Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvar och svårighetsgrad i befattningen och till den anställdes sätt att uppfylla dessa krav.

Medvetenhet om lönepolitiken kommer att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje så att verksamheten i Lidingö stad förbättras.

Till toppen av sidan