Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Chefsidé

Lidingö stad som arbetsgivare ser som sin viktigaste uppgift att ge personalen utveckling och stöd och att stimulera till personligt engagemang genom att arbeta i samverkan och för jämställdhet. Kontinuerlig dialog som innehåller beröm och kritik mellan ledning och medarbetare är avgörande. Detta kan ske både individuellt och på arbetsplatsträffar.

Nå målen genom medarbetarna

Ledarskapets främsta uppgift är att skapa sådana förutsättningar för medarbetarna att verksamhetsmålen kan nås med tilldelade ekonomiska resurser. Ett säkert tecken på fungerande ledarskap är att medarbetarna växer med sina arbetsuppgifter.

Målinriktade medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg att använda för att stödja och utveckla medarbetarna att nå verksamhetens mål. I dessa samtal kan arbetsresultat och medarbetarens inställning å ena sidan och ledningens förmåga att ge effektivt stöd å andra sidan utvärderas. Detta ger en grund för målinriktade förändringar och åtgärder.

Lidingö stad vill ge alla stadens ledningsfunktioner på alla nivåer stöd att leda, styra och stimulera personalen på ett engagerat sätt.

Ledarens tid - en strategisk faktor

Ledare i staden ska prioritera tid för ledning av medarbetarna och tid för verksamhetsutveckling. Handläggning av ärenden bör i så stor utsträckning som möjligt delegeras till medarbetare. Det kan uppnås genom att ledaren med sin ledarstil utvecklar sina medarbetare till ökad självständighet, vilket i sin tur ger möjlighet till ökad delegering.

Den strategiska planeringen av verksamheten ligger till grund för en långsiktig och väl genomtänkt personalplanering. Denna är, tillsammans med en formulerad personalidé, en förutsättning för att kunna ge befintlig personal utveckling och att försörja verksamheterna med kompetent och engagerad personal. En förutsättning för att ledaren ska kunna engagera sina medarbetare är att ledaren är tydlig i sina budskap och själv visar engagemang och tar ansvar. Detta leder till att även medarbetaren blir engagerad vilket skapar förutsättningar för bättre resultat och måluppfyllelse.

En chef i Lidingö stad är tydlig, synlig och närvarande. Ledarens tid ska användas för verksamhetsutveckling, stöd till personalen och i mindre utsträckning till handläggning.

Delegering av handläggning prioriteras.

En kontinuerlig dialog med medarbetarna är en förutsättning för bra verksamhet.

Till toppen av sidan