Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbegreppet har en vid innebörd. Arbetsmiljön omfattar förutom de traditionella fysiska och tekniska frågorna även betydelsen av de psykiska och sociala aspekterna på arbetsmiljön, inklusive arbetsorganisation och arbetsinnehåll, det vill säga alla de förhållanden som omger individen i arbetet och även individen själv.

Mål för arbetsmiljöarbetet

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagarna för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur samt den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Väsentligt är att de anställda känner att de behövs, trivs och utvecklas i sitt arbete samt har möjlighet att påverka sitt arbete och känner sig delaktiga i stadens verksamhet.
En bra arbetsmiljö, som bidrar till trivsel och utveckling och nedbringar sjukfrånvaro och arbetsskador, lönar sig ekonomiskt och mänskligt såväl för arbetsgivaren och personalen som för deras kunder. En god arbetsmiljö, skapad i samverkan, är ett medel att höja produktiviteten och lönsamheten.

Lokalt arbetsmiljöarbete - ansvar för verksamheten

För att lyckas med det lokala arbetsmiljöarbetet måste detta utgå från och ingå i förvaltningens verksamhetsmål. Det innebär också att arbetsmiljöfrågorna integreras på ett naturligt sätt i löpande budget- och verksamhetsplanering. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet ska tydligt anges. I fördelning av arbetsuppgifter ska det framgå vilket ansvar och vilka befogenheter och resurser chefer och arbetsledare på respektive nivå har i linjeorganisationen.

Internkontroll

Förvaltningarna ska utarbeta lokala system för arbetsmiljöarbetet där mål, handlingsplaner och rutiner för internkontroll klargörs. Målen ska vara konkreta och möjliga att följa upp. Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sker samtidigt som ordinarie prognoser och bokslut.

Lidingö stad ska vara en arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare en bra arbetsmiljö, innefattande såväl fysiska/psykiska faktorer som trygghet.

Utvecklingen av arbetsmiljön är en del av verksamhetens utveckling.

En god arbetsmiljö, där ansvaret är klart definierat, bidrar till positiva resultat, även ekonomiskt.

Till toppen av sidan