Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Utgångspunkter och förutsättningar

Den här policyn är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska även följas i uppdrag som staden ger andra organisationer, så långt det är möjligt. Policyn bygger på följande styrdokument:

 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Inriktningsmålen för den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
 • Stadens vision och strategiska mål

Den nationella funktionshinderspolitiken

Den nationella funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Sverige antog konvention i december 2008 och den började gälla i mitten på januari 2009. Att Sverige ska följa konventionen innebär i stort att varje individ ska ha möjligheter, att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällslivets alla delar.

Nationella mål:

 • samhällsgemenskap med mångfald som grund
 • samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
 • jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Inriktningen på arbetet:

 • identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning
 • förebygga och bekämpa diskriminering
 • skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande

FN-konventioner

Sverige antog den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga och grundläggande friheterna år 1953. De mänskliga rättigheterna gäller för alla medborgare och inga grupper ska missgynnas av formella eller samhälleliga strukturer.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionens allmänna principer är följande:

 • respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
 • icke-diskriminering,
 • fullständigt och faktiskt deltagande i samhället,
 • respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
 • lika möjligheter,
 • tillgänglighet,
 • jämställdhet mellan kvinnor och män, samt
 • respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionshindrade barns rätt att bevara sin identitet.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Miljö och omgivning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning vilket innebär att ingen ska diskrimineras. Personer med funktionsnedsättning ska kunna få medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Konventionen beskriver nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de rättigheter de har i samhället.

Funktionshinderspolitiken i den offentliga sektorn

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Det innebär exempelvis att Lidingö stad i sin planering och i sitt arbete ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.

Universella lösningar ska utformas så att de fungerar för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar som komplement till generella lösningar för att skapa förutsättning för delaktighet och jämlikhet.

Till toppen av sidan