Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Uppdrag till styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen och alla nämnder

Kontaktperson

För att tillvarata handikapporganisationernas kunskaper och erfarenheter på ett tidigt stadium i beredningsprocessen ska:

  • en tjänsteman inom varje förvaltning utses som kontaktperson i övergripande frågor som rör funktionshindrade inom förvaltningens verksamhetsområde
  • kontaktpersonen ha ansvar för att bevaka i vilka ärenden som det är särskilt önskvärt för funktionshindrade att ha inflytande
  • kontaktpersonen ta tillvara synpunkter från den handikappade/handikapporganisationen i frågor som rör förvaltningens ansvarsområde
  • kontaktpersonen ta initiativ till att handikapporganisationerna ges tillfälle att påverka dessa ärenden.

Kontaktpersonerna ska ges tillfälle att träffas över förvaltningsgränserna ett par gånger per år för erfarenhetsbyte och för att få kompetensutveckling. Stadsledningskontoret/konsult- och servicekontoret ska vara ansvarig för sammankallande till träffarna.

Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden

För att intensifiera och utveckla samverkan kring barn och elever i behov av särskilt stöd ska:

  • samverkan inledas mellan förskola, skola, särskola, kultur- och fritid samt LSS-enheten inom omsorgs- och socialförvaltningen för dialog om gemensamt synsätt, samarbete och gränsdragningar
  • ett utvecklingsprojekt starta för att pröva möjligheten att utveckla gemensamma stödsystem över förvaltningsgränserna
  • elev som lämnar särskolan ha med sig en individuell plan som tar sikte på att underlätta övergången till arbete/sysselsättning. Planen upprättas i samverkan mellan eleven, anhöriga och ansvariga för daglig sysselsättning.

Teknisk- och fastighetsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämnderna ska i samverkan inventera var det finns behov av korrigeringar i den yttre miljön. Därefter tar nämnderna fram ett åtgärdsprogram till den ordinarie verksamhetsplaneringen i syfte att på sikt skapa bra framkomlighet och tillgänglighet för alla Lidingöbor.

I samband med denna genomgång undersöks möjligheten att bygga upp en databas för erfarenhets- och kunskapsåterföring. Till databasen förs erfarenheter om den fysiska miljön som stadens förvaltningar gör i det dagliga arbetet med funktionshindrade. I databasen införs även idéer och klagomål som framförs av allmänheten och annat viktigt för ändamålet.

En sådan funktion underlättar för staden att uppfylla ett av de övergripande målen – att långsiktigt eliminera de faktorer som idag är handikappande. Aktuella uppgifter om andra förändringsbehov finns också direkt tillgängliga när en åtgärd ska vidtas på en viss plats.

Övriga uppdrag

En tillgänglighetsguide ska skapas på stadens hemsida som visar tillgängligheten till lokaler och anläggningar med kultur-, idrotts- och fritidsutbud och deras verksamheter. Lokalerna ska inventeras utifrån olika funktionshinder.

Till toppen av sidan