Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunala tillgänglighetsrådet

Organisation och arbetsformer för tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett råd för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan staden och företrädare från organisationerna som representerar olika funktionsnedsättningar.

Både staden och tillgänglighetsrådet har initiativrätt. Rådet är ett rådgivande organ och saknar beslutanderätt.

Tillgänglighetsrådets syfte

Rådets uppgift är att verka för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning beaktas i stadens verksamheter. Staden ska i möjligaste mån samråda och informera om verksamhet, planerade förändringar och resultat av åtgärder som har eller kan påverka denna grupp. Tillgänglighetsrådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag på de frågor som rådet behandlar.

Tillgänglighetsrådets sammansättning

Rådet består av ordförande och två ledamöter som är politiskt tillsatt av kommunstyrelsen. Rådet representeras av ytterligare sex ordinarie ledamöter med sex ersättare som representerar organisationerna för funktionsnedsättning. De fem grupperna representerande syn, hörsel, rörelse, medicin och psykiska funktionsnedsättningar ska vara representerade i rådet. Kommunstyrelsen utser representanterna för de olika grupperna utifrån förslag från Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO). De föreningar som inte är med i HSO skickar in sina nomineringar direkt till rådets sekreterare.

Organisation och arbetsformer

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om ändring av rådets organisation och arbetsformer.

Rådet har fyra möten per år.

Rådet kan utse en granskningsgrupp som utgörs av ordföranden och alla sex representanter från de utsedda organisationerna.
Granskningsgruppen granskar planer och ritningar för objekt som i större utsträckning kommer att brukas av personer med funktionsnedsättning samt upprättar skriftligt protokoll över granskningen. Protokollet skickas till objektets projektledare eller motsvarande.

Granskningsgruppen kan sammankallas och yttra sig å tillgänglighetsrådets vägnar i brådskande ärenden.

Kallelser och minnesanteckningar/protokoll

Ordföranden ansvarar för kallelsen till rådets möten. Övriga ledamöter och ersättare kan initiera ärenden till rådet genom att senast tre veckor innan rådets möte meddela ärenden till sekreteraren. En kallelse ska sändas till rådets ledamöter och ersättare senast en vecka innan mötet.

Tillgänglighetsrådets möten sammanfattas i minnesanteckningar, eller i ett protokoll om rådet fattat beslut i någon fråga. Minnesanteckningarna eller protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot i rådet och anmäls i kommunstyrelsen men skickas inte ut. Minnesanteckningarna eller protokollen ska också tillsändas en nämnd om rådet behandlat en fråga inom nämndens ansvarsområde.

Deltagande i rådets möten

Tjänstemän från omsorgs- och socialförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen deltar också vid rådets sammanträden.

Varje förvaltning ska representeras av en tjänstman då frågor behandlas som berör respektive område.

En tjänsteman från stadsledningskontoret är sekreterare i tillgänglighetsrådet

Arvode

Organisationernas utsedda ledamöter och ersättare är likställda med de politiskt tillsatta ledamöterna i fråga om arvode.

Till toppen av sidan