Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Åtgärder för personer med funktionshinder

Barnomsorg och skola

I Lidingös förskolor, skolor och fritidshem ska funktionshindrade barn och ungdomar kunna utvecklas efter sina behov. Alla pedagoger bör därför ha sådana grundläggande kunskaper att de kan förstå och hantera dessa barns och elevers svårigheter på ett pedagogiskt kvalificerat sätt.

För varje barn och elev i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Det ska utarbetas i samarbete med barnet eller eleven och föräldrarna och innehålla mål och åtgärder. Ansvarig ledning ska se till att åtgärdsprogrammet formuleras och följs upp.

Det sätt på vilket förskolan, skolan, fritidshemmen och fritidsgårdarna tar emot och tar sig an sina barn och elever kan vara avgörande för de ungas framtid. Positiva erfarenheter i arbetet med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd bör spridas.

Stadens insatser ska följas upp genom att konkreta och planerade åtgärder nedtecknas i en arbets- och verksamhetsplan. Arbetsplanen följs upp och utvärderas varje läsår. Utvärderingen redovisar gjorda erfarenheter och vilka förbättringsåtgärder som måste vidtas. Vid genomgångar av arbetsmiljön ska också beaktas dessa barns och ungdomars behov av god miljö. Alla barn och elever ska i så hög grad som möjligt erbjudas en verksamhet och en undervisning som tillgodoser deras behov. Behov och resurser måste kunna kopplas till varandra så att resurserna sätts in där behoven uppstår. Föräldrarnas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Kultur, fritid och idrott

Lärande- och kulturförvaltningen bedriver en väl utvecklad fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, främst utvecklingsstörda, i alla åldrar. Alla ska i största möjliga utsträckning även kunna ta del av det ordinarie utbudet av fritidsaktiviteter, kultur och idrott. På fritidsgårdarna anordnas fritidssysselsättning för barn och ungdomar mellan 10 och 20 år som är i behov av särskilt stöd.

Genom särskilt bidragssystem och/eller handledning ska staden stödja föreningar som aktivt driver integrerad fritidsverksamhet för funktionsnedsatta. Staden ska samarbeta med handikappidrottsförbund i andra kommuner för att bredda det egna utbudet.

Arbete och sysselsättning

Arbetsmarknadspolitik är i huvudsak en statlig angelägenhet. De senaste åren har visat en tendens till minskande statligt ansvar för funktionshindrades arbete. Detta ställer kommunerna inför uppgiften att ta initiativ till att finna nya lokala aktivitetsformer.

Lidingö stad ansvarar som arbetsgivare för att stadens arbetsplatser är användbara även för personer med funktionshinder. Anställning ska underlättas genom flexibilitet och anpassning av fysisk miljö, arbetsorganisation och arbetstider.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska staden erbjuda daglig verksamhet (till exempel arbetssysselsättning) för personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Inriktningen av daglig verksamhet bör så långt det är möjligt avgöras av deltagarna själva. Staden ska bevaka utvecklingen av behoven av daglig verksamhet. Lidingö stad ska sträva efter att daglig verksamhet ska vara en integrerad och meningsfull del i stadens verksamhet. Samverkan med privata företag är positivt. Utgångspunkten för verksamheten är ett för varje person målinriktat program. Den ska utformas så att individen når ökat självförtroende och successivt höjd kompetens.

Tillgänglighet

En väsentlig kommunal uppgift i samhällsplaneringen är att skapa "jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö."

Den offentliga miljön ska utformas så att den möjliggör för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Byggherren, vanligtvis fastighetsägaren, har ansvaret för att byggnaders tillgänglighet och användbarhet blir minst så bra som lagar och normer föreskriver. Stadens förvaltningar har ansvar för olika delar av den offentliga fysiska miljön. Exempel på lokaler där fysisk tillgänglighet är särskilt viktig är Stadshuset, bibliotek, idrottsanläggningar, övriga lokaler för kultur och fritid samt skolor och förskolor.

Framkomlighet, tillgänglighet och orienterbarhet för alla kan förbättras genom att stadens anställda har goda kunskaper om och tillämpar gällande lagstiftning och rekommendationer, med avseende på funktionsnedsattas särskilda behov. Samverkan med tillgänglighetsråd och organisationer som verkar i dessa frågor ska ses som ett naturligt arbetssätt i såväl planering och projektering som vid byggande och drift.

Den främsta värdemätaren på framkomlighet och tillgänglighet är den egna upplevelsen. Organisationerna har därför en viktig roll som erfarenhetsförmedlare till staden. De funktionsnedsatta ska genom sina organisationer ges möjlighet att påverka utformningen av den offentliga fysiska miljön. Kontaktpersoner ska därför utses inom varje förvaltning med ansvar att bevaka ärenden där det är viktigt att dessa personer får yttra sig.

Information

Möjligheten att ta till sig information om vad som händer i staden och samhället är avgörande för att kunna vara delaktig i samhället. För synskadade ger staden ut material i inläst och/eller lättläst form. Övriga trycksaker och skrivelser, som staden framställer, kan dessutom vid behov tillhandahållas i lättläst och/eller inläst form. Detta kommer också andra grupper till del.

Informationsteknikens utveckling ger och kommer att ge funktionshindrade ökade möjligheter till delaktighet och jämlikhet. Stadens förvaltningar ska hålla sig à jour med IT-utvecklingen för att underlätta situationen för personer med funktionshinder. På stadens hemsida bör man sträva efter att göra informationen lättillgänglig för alla.

Boende

Tillgången till en egen bostad, arbete eller sysselsättning och en aktiv fritid för personer med omfattande funktionsnedsättningar utgör tre grundpelare i handikappreformen.

Personer som tillhör personkretsen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)" har rätt till en egen bostad, antingen bostad med särskild service, gruppbostad eller annan särskilt anpassad bostad. Staden ska tillskapa lämpliga bostäder utifrån den kartläggning av behov av bostäder som görs regelbundet. Bostaden ska ingå i en miljö som ger förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Till toppen av sidan