Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget 2021

Budgeten för 2021 är en offensiv budget med satsningar på vård och omsorg. Även förskola och skola får ta del av satsningarna. Ändå skapar pandemin stora osäkerheter.

Trots att pågående pandemin skapar stor osäkerhet och en ökande arbetslöshet så uppgår den totala summan av investeringar till 580 miljoner kronor. Mycket beroende på att staten tillfört stora summor till landets kommuner för att kompensera för pandemins effekter.

Uppdämt behov

En effekt av pandemin är att det, liksom i andra kommuner, skapats ett uppdämt behov inom omsorgen. Många äldre och deras anhöriga nyttjar inte den vård och omsorg som finns tillgänglig. Det är ett behov som budgeten måste ha med i sina beräkningar.

I budgeten slås även ett slag för tryggheten på ön. I förslaget finns bland annat satsningar på fler kameror, en högre närvaro av stadens väktare och en förhöjd ambition att sanera klotter och åtgärda annan skadegörelse.

Exempel på investeringar i budgeten är Lilla Lidingöbron där det för 2021 avsätts 160 miljoner kronor och för idrottsanläggningar 34 miljoner kronor. Även inom förskola och skola görs det satsningar för att öka kvaliteten. Bland annat har ett trygghetsprogram tagits fram och under hösten beslutade nämnden en plan för särbegåvade elever.

Tilläggsbudgetar

Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden har beslut om tilläggsbudget där satsningarna 2021 inom skola, vård och omsorg är beskrivna. Därför publiceras dessa nämnders tilläggsbudget separat.

Oppositionspartiernas kommentarer

Av orsaker kopplade till rådande pandemi uteblev årets budgetdebatt i kommunfullmäktige. För att erbjuda Lidingöborna en möjlighet att ta del av alla partiers budgetförslag så har vi publicerat dessa på stadens webb. Som ett komplement till detta ges varje oppositionsparti också möjlighet att kommentera sina viktigaste prioriteringar.

Centerpartiet

”Centerpartiets budget har fokus på barn och äldre. Efter den frysta pengen för skola och omsorg förra året har det varit extra viktigt för oss med en ordentlig uppräkning av pengen 2021. Vi höjer satsningen på socioekonomisk peng i skolan.

Att ge goda förutsättningar till äldreomsorgen är viktigt. Vi vill ge ekonomiska incitament att höja andelen utbildad personal inom hemtjänsten. Vi satsar även på mat och fritid för funktionsnedsatta, miljö och klimat, emot droger samt på idrottsanläggningar!”

Socialdemokraterna

”Socialdemokraterna kan tack vare statsbidrag på 111,6 mnkr lägga fram ett starkt budgetförslag med högre ambitioner för hållbar framtidsinriktad utveckling av Lidingö. Med historiska belopp avsatta till äldreomsorgen kan fler kunniga medarbetare erbjudas trygga anställningar och en bättre arbetsmiljö. Vi satsar extra på socioekonomisk peng i förskolan och grundskolan, stärkt elevhälsa, läxhjälp, lovskola, 150 sommarjobb, samt sänkta avgifter och kortare köer till Sagateatern och Musikskolan.”

Miljöpartiet

"Miljöpartiets vision för Lidingö stad är det hållbara och livskraftiga samhället där socialt ansvar, pålitlig välfärd och omsorg om vår gemensamma framtid står i centrum. Vi vill att Lidingö ska vara en föregångskommun i den stora klimatomställning som Sverige och världen måste göra kommande decennier. Vi vill se ett samhälle där de ekonomiska besluten tar hänsyn till ekologiska och sociala behov. Vår budget har som ledstjärna att förverkliga ett mer hållbart, jämlikt och solidariskt samhälle."

Till toppen av sidan