Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så vill politikerna utveckla Lidingö - tre viktiga frågor

Söndag den 11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Om du fortfarande är osäker på vem du ska ge din röst i kommunvalet kanske denna enkät kan bidra till klarhet.

Redan nu kan du förtidsrösta i Lidingö stadshus eller på Föreningsgården i Larsberg. Det kan vara att rekommendera för att undvika trängsel i vallokalerna den 11 september.

På själva valdagen håller vallokalerna öppet mellan klockan 08.00 och 20.00. På röstkortet
står i vilka val du har rösträtt och var din vallokal ligger.

Val 2022, Lidingö stads valinformation

Vi har ställt tre omdebatterade frågor till våra kommunala partier för att du lätt ska kunna se vilka du vill lägga din röst på.

Hur vill ditt parti öka tryggheten på Lidingö?

Moderaterna

Trygghet är centralt för att människan ska vara fri. På Lidingö vill vi öka väktarnärvaron, lysa upp mörka platser, behålla tiggeriförbudet, införa nolltolerans mot klotter och fortsätta driva på för fler poliser på ön.

Centerpartiet

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor och sätt kvinnans rätt i centrum. Jobba för trygga skolor som ger lust att lära. Stöd föreningslivet, kulturen och idrotten, skapa attraktiva mötesplatser för äldre och se till att vi får lokal polis på ön.

Lidingöpartiet

LP vill under kommande mandatperiod:

 • Att polisen öppnar polisstationen med lokala områdespoliser och sätter upp trygghetskameror.
 • Öka antalet fältkuratorer.
 • Öka bidraget till Lidingö kvinnojour.
 • Förbättra belysningen på otrygga platser.
 • Fortsätta satsningen på väktarbilen.

Liberalerna

L vill:

 • Ha en bemannad polisstation på Lidingö.
 • Bygga bort otrygga miljöer till exempel laga trasig belysning och röja sly.
 • Stötta privata trygghetsfrämjande initiativ till exempel nattvandringar och så kallade nospatruller.
 • Ha nattstopp mellan hållplatser på bussarna.

Socialdemokraterna

Vi prioriterar samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, föreningsliv och fastighetsägare, stöd till deltagande i nattvandringar, fler fältkuratorer, långsiktigt stöd till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer, hedersvåld eller förtryck.

Kristdemokraterna

Tryggheten är avgörande för livskvalitén. Vi vill därför:

 • Verka för fler poliser, samt att fler trygghetskameror installeras.
 • Stötta Lidingö kvinnojour och nattvandrarna.
 • Utveckla verksamheten med fältkuratorer. 

Miljöpartiet de gröna

Fler områdespoliser på ön och stärka det brottsförebyggandearbetet och en trygg
uppväxt för unga, idag underfinansierat. Kommunens förmåga att hantera klimatförändringar, cyberhot och störningar i el, vatten och livsmedelsförsörjning måste stärkas.

Sverigedemokraterna

Poliser som fokuserar på områden där narkotikan florerar, kontrollerar misstänkta bilar och aktiviteter. Vid behov även anlita ordningsvakter. Vuxna anhöriga i skolan varje skoldag, för att förhindra mobbing, isolering och psykisk ohälsa. Tillgång till joursjukvård.

Vänsterpartiet

Vi anser att fokus måste läggas på förebyggande arbete. Unga som riskerar att hamna snett hjälps inte av övervakning och högre staket eller strängare straff. De hjälps av vuxna som bryr sig, i skolan, hemma, på fritidsgården.

Hur ska behoven inom äldreomsorgen mötas?

Moderaterna

Lidingö ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi har gott om platser inom omsorgen och kvaliteten är god. För att möta framtidens behov har vi arbetat fram en ny boendekedja med nya lösningar. Friheten att själv få välja sin omsorg ska bevaras.

Centerpartiet

Äldre har rätt till utbildad personal. Vi vill ha 100 procent utbildade undersköterskor i omsorgen. Dessutom behöver personalen ha tillräckligt med tid för att kunna anpassa omsorgen efter dagsbehov. Vi vill även stärka det hälsofrämjande arbetet.

Lidingöpartiet

LP vill under kommande mandatperiod:

 • Införa biståndsbedömt trygghetsboende.
 • Öka kvaliteten inom hemtjänsten och på våra särskilda boenden för äldre.
 • Införa fler förebyggande stödåtgärder och tidiga insatser.
 • Öka stödet till anhöriga.
 • Utveckla sjukvården/omsorgen ihop med regionen.

Liberalerna

Bygg trygghetsboendet Tor2 med minst 60 hyreslägenheter. Förbättra livskvaliteten för dementa genom en demensby. Höj kvaliteten i hemtjänsten med en undersköterska som fast omsorgskontakt och hemlagad mat. Anställ en medicinskt ansvarig läkare.

Socialdemokraterna

Äldreomsorgen ska stärka äldres livssituation, utgå från behov, rätt till självbestämmande och trygghet. Det förutsätter tillitsbaserat ledarskap, goda
arbetsvillkor, kompetens, hög personlig kontinuitet, samordnade insatser och samverkan med regionen.

Kristdemokraterna

Äldreomsorgen är ett prio-område. Tre förslag vi anser särskilt viktiga:

 • Fler välutbildade undersköterskor ska anställas på våra äldreboenden.
 • Vårdtagare ska max möta åtta medarbetare i hemtjänsten.
 • Fler attraktiva seniorboenden ska byggas på Lidingö.

Miljöpartiet de gröna

Lidingö satsar mindre på äldreomsorg än många andra kommuner. Med en äldre
befolkning som växer är mer resurser i omsorgen och fler äldreboenden nödvändigt. Vi vill sätta omsorgstagarens behov i centrum och få bort personalens pressande tidsscheman.

Sverigedemokraterna

Bra trygghetsboenden med hög standard. Svenskspråkig personal med intresse för att hjälpa äldre. Mat de äldre känner igen. En respektfull och ödmjuk färdtjänst och en hemtjänst med flexibla tider. Trevliga aktiviteter och service på dagtid för hjälp med diverse ärenden.

Vänsterpartiet

Det måste finnas en bättre personalkontinuitet i hemtjänsten. Personalen i äldreomsorgen behöver fler kollegor. Det behövs fler platser i boendena och servicehusen ska vara kvar. Även träffpunkter som Föreningsgården i Larsberg är viktiga för äldre.

Hur många hyreslägenheter bör byggas på Lidingö?

Moderaterna

En tredjedel av alla bostäder på ön är hyresrätter. Lidingö ska förbli grönt men behöver kompletteras med varsam bebyggelse. För att lösa Sveriges bostadssituation krävs nationella beslut för ökad rörlighet i det befintliga beståndet

Centerpartiet

Vi vill behålla en tredjedel var av småhus, bostadsrätter och hyresrätter i kommunen. Vi behöver bygga blandat för att man ska kunna bo på ön i hela livet. Även utan höga inkomster, till exempel för yngre och äldre. Vi ska utveckla varsamt med småstadskänsla.

Lidingöpartiet

Hyrorna på Lidingö blir alltid väldigt höga eftersom Lidingö är attraktivt och marken dyr. Om privata fastighetsägare med egen mark vill satsa på hyreslägenheter utan kommunala subventioner är vi i princip positiva till att utreda det.

Liberalerna

Bygg hyreslägenheter efter behov, men se också till att staden lever upp till sitt
bostadsförsörjningsansvar. Ungdomar som ska ”flyga ur boet”, äldre som inte orkar med villan och paret som skiljer sig – hyreslägenheter behövs när livet förändras.

Socialdemokraterna

Lidingö behöver ett modernt varierat bostadsutbud. Fler byggaktörer ska ges chansen att bygga för att bostadssökande utifrån behov och förutsättningar ska finna bostad. Vi prioriterar hyresrätter där fler har råd att bo, men har inte fastslagit antal.

Kristdemokraterna

Vi prioriterar villor och radhus vid nybyggnation, det har byggts för lite sådana på ön de senaste åren. Många Lidingöbor längtar efter en egen tomt och vi vill möjliggöra det. 

Miljöpartiet de gröna

Det moderatledda styret bygger lyxvillor, exklusiva bostadsrätter och radhus på stadens mark. Vi vill prioritera lägenheter, särskilt för personer som inte har höga inkomster. Lidingö ska vara tillgängligt för alla, men samtidigt utvecklas varsamt.

Sverigedemokraterna

Går inte att ge ett exakt antal, men för bland annat äldre, ensamstående och ungdomar är vi inte emot att det byggs hyresradhus eller mindre fastigheter. Bara inte dessa förstör grönområden eller blir betongghetton.

Vänsterpartiet

Lidingö behöver en ny kurs i byggpolitiken med en mer generös inställning till att bygga hyresrätter. Därför behöver Lidingö ett nytt allmännyttigt bostadsbolag som kan ta det ansvaret. För att det ska byggas behöver Lidingö en ny politisk majoritet.

Till toppen av sidan