Så arbetar tekniska förvaltningen

Den senaste tiden har flera vägprojekt uppmärksammats. Därför vill Lidingö stad klargöra några sakfrågor och berätta om vad som styr vår verksamhet.

Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden och i vissa frågor kommunstyrelsen.

Trafikstrategin

I allt som rör trafik och trafiksäkerhet är det trafikstrategin från 2013 som är det viktigaste. Det är ett av tre politiskt beslutade dokument som styr det vi gör. Kortfattat beskriver strategin den långsiktiga inriktningen på vad staden vill åstadkomma.

Hur målen sedan ska uppnås beskrivs i styrdokument nummer två – trafikplanen – i form av konkreta åtgärder inom en femårsperiod. Till det här kommer den så kallade hastighetsplanen. Vi har även ett viktigt uppdrag med att arbeta för säkra skolvägar.

I alla projekt utreder vi olika förutsättningar och omständigheter, och i vissa projekt även den samhällsekonomiska nyttan.

En säker trafikmiljö

Vi har sedan flera år tillbaka, tillsammans med öns skolor, arbetat med projektet ”Säkra skolvägar”. Ett av de viktigaste målen är att få fler barn och ungdomar att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. För att som förälder våga släppa iväg barnen själva till skolan krävs en säker trafikmiljö. Åtgärderna på Kottlavägen och på Källängsvägen är en del av det arbetet och genomförandet av hastighetsplanen.

Kottlavägen

Den nya busshållplatsen på Kottlavägen ligger i direkt anslutning till Skärsätra skola där många barn och ungdomar rör sig. Vi har uppmätt mycket höga hastigheter på den här 30-sträckan. Busshållplatsen är dels en hastighetsdämpande åtgärd, dels en tillgänglighetsanpassning för alla resenärer.

Källängsvägen

Inom arbetet med säkra skolvägar byggs även den nya gång- och cykelvägen på Källängsvägen. Den innebär en högre säkerhet för de oskyddade trafikanterna eftersom de separeras från bilarna. Bilvägen görs mindre bred och ett övergångsställe görs upphöjt, vilket hjälper till att få ner hastigheterna vid Källängens skola.

Befintlig cykelväg via Utterbacken (bakom husen) bedöms som mindre lämplig ur säkerhetssynpunkt. Den är brantare och avslutas på ett litet område där gående från fastigheterna korsar vägen, barn och bilar rör sig på väg till eller från förskolan och elever i skolan parkerar sina cyklar.

Dessvärre försvinner 31 parkeringsplatser i och med det här bygget. Men vi har bedömt att det finns andra parkeringsplatser i området, dock på lite längre avstånd. Vi tittar nu på möjligheter att skapa nya parkeringsplatser inom området, bland annat genom förslag från flera bostadsrättsföreningar.

Norra Kungsvägen

Tekniska nämnden har beslutat att ta bort den påbörjade snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen och återställa vägen. I beslutet ingår också att utreda framkomlighet och säkerhet på den återställda delen.

Vi drar lärdomar

Det finns lärdomar att dra när det gäller den senaste tidens debatt. Vi måste se över hur vi kommunicerar planerade arbeten, att vi i god tid informerar de som berörs av förändringar. Ett steg i den riktningen var det informationsmöte vi nyligen genomförde med de människor som bor nära Zetterbergsvägen vid Norra Kungsvägen. Då berättade vi om upprustningen av en park och en damm och bygget av en gång- och cykelväg för en säkrare skolväg.

Till toppen av sidan