Lärdomar efter vattenläckan

På trettondagsaftons kväll den 5 januari började en huvudvattenledning att läcka i Mosstorp och boende i närområdet blev utan vatten.

Som en försiktighetsåtgärd gick Lidingö stad senare ut med en kokningsrekommendation som gällde samtliga hushåll då det med säkerhet inte kunde uteslutas att det fanns föroreningar i kranvattnet. Nu har Structor Riskbyrån AB, på uppdrag av Lidingö stad, utvärderat stadens krishantering och kriskommunikation i samband med händelsen.

Utvärderingen bygger dels på intervjuer med flera av de personer som arbetade under händelsens olika faser, dels på intervjuer med Lidingöbor om deras upplevelse av kommunikationen.

Tydligare ansvar och roller

Resultatet visar att det finns en bra bas för staden att utgå ifrån, men att det också finns potential att förbättra krishanteringsförmågan. De styrkor som anges är tydligt ledarskap och beslutsförmåga, snabbhet att kalla in personal samt engagemang bland alla inblandade. De utvecklingsområden som nämns är behovet av att formalisera krisberedskapen, främst när det gäller ansvar och roller samt beredskap och larmvägar, ett arbete som inleddes redan under 2017.

- Det är bra att vi har fått en ordentlig genomlysning av hela händelseförloppet. Det är ett underlag vi tar med i det fortsatta arbetet. Flera av de slutsatser som rapporten konstaterar har vi också identifierat, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.

Sms direkt från staden

I medborgarundersökningen fick 600 Lidingöbor, som är ett representativt urval av stadens invånare, ge sin syn på kommunikationen under händelsen. Utvärderingen visar att 86 procent kände till vattenläckan. Av dessa hade 95 procent nåtts av kokningsrekommendationen. Majoriteten (59 procent) uppger att de i någon mån var nöjd med den information de fick och att informationen var helt eller delvis lätt att förstå (79 procent). På frågan om på vilket sätt informationen kunde varit bättre dominerades svaren (63 procent) av önskemål om information via sms. Det är också en tjänst som är under utredning men som kommer att kräva ett aktivt medgivande av mottagarna. Flera av de svarande trycker på vikten av personlig kontakt och information ”direkt ” från kommunen. Även snabbare och mer utförlig information om händelsen efterfrågas.

- Vi hoppas snart kunna erbjuda en sms-tjänst som kopplas till våra tekniska system. Det är en möjlighet som vi håller på att utreda. Juridiskt kommer det att kräva någon form av aktivt medgivande av de som vill koppla sig till tjänsten, säger kommunikationschef Madeleine Helleday.

Medborgarenkät vattenläckan, Lidingö stadPDF (pdf, 888.1 kB)

Till toppen av sidan