Kritik mot staden i revisionsrapport

Den 4 maj överlämnade stadens revisorer revisionsföretaget KPMG:s rapport till Lidingö stad. I rapporten kritiseras stadsledningen och teknik- och fastighetsnämnden för bristen på en politiskt beslutad policy för hur bisysslor ska hanteras och bedömas. Det framhålls också att jäv är en problematik som kräver styrning, ledning och effektiv kontroll för att behålla förtroendet för en verksamhet. Samtidigt med rapporten överlämnades ett brev från stadens revisorer som begär en åtgärdsplan från kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden.

Det var i slutet av oktober som stadens revisorer fick en anonym skrivelse där det framfördes att risk fanns att en cheftjänsteman i Lidingö stad skulle ha varit jävig i samband med upphandling av teknikkonsulttjänster. Anledningen var att tjänstemannens make arbetade som konsult i det av staden upphandlade konsultföretaget Tyréns. I ett senare skede övergick maken till egen konsultverksamhet med uppdrag åt sin tidigare arbetsgivare.

Stadens revisorer gav KPMG i uppdrag att granska om, och i så fall hur, upphandlingen av tjänster från Tyréns AB och dess underkonsult hanterats. Då hade redan stadsdirektör Anna Hadenius initierat en intern granskning och även gett en extern part uppdraget att granska stadens upphandling av tekniska konsulter och frågan om anmälningsplikt gällande bisysslor. Uppdraget gick till Wesslau Söderqvist advokatbyrå som presenterade sin slutrapport i 30 januari.

KPMG konstaterar, i likhet med Wesslau Söderqvist, att Tyréns upphandlats enligt gällande lagstiftning och stadens interna regelverk, men att chefstjänstemannen skulle ha anmält risken för jäv till sin närmaste chef. Även chefstjänstemannens uppdrag som suppleant i makens styrelse har inneburit en otillåten bisyssla och skulle ha redovisats till närmaste chef.

I rapporten kritiseras Lidingö stad för bristen på en politiskt beslutad policy om hur bisysslor ska hanteras. Det framgår också att jäv är en problematik som kräver styrning för att behålla förtroendet för den verksamhet man ansvarar för. Därför är revisionsföretagets rekommendation att en policy för bisysslor upprättas och antas av fullmäktige.

- Det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Vi har nu fått en total översyn av ärendet och tar till oss av den kritik som framförs. Vi kommer att följa revisorernas rekommendationer och se över våra styrdokument. Vi kommer också att förtydliga och aktivt arbeta med de riktlinjer som gäller vid bisysslor, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Tillsammans med den nu publicerade rapporten har stadens revisorer i ett brev till teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen begärt en åtgärdsplan som visar hur risken för bristande upphandling, otillåtna bisysslor och jäv ska förebyggas. I brevet ifrågasätts på det sätt vilket stadsledningen har hanterat ärendet och hävdar bland annat att den av stadsledningen initierade utredningen varit ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende. I skrivelsen till stadsledningen anmäler en av stadens revisorer avvikande mening vad gäller stadsledningens granskning av den aktuella tjänstemannen.

- Vi initierade en extern utredning för att så skyndsamt som möjligt få in fakta i ärendet. Vi välkomnar att nu även revisorernas utredning ligger på bordet och vi kan konstatera att de båda rapporterna i väsentliga delar är samstämmiga. Staden kommer också att presentera den åtgärdsplan som efterfrågas i revisorernas brev, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Senast den 31 augusti ska kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden återkomma till stadens revisorer med åtgärdsplanen.

Mer information

Rapport KPMGPDF (pdf, 962.3 kB)

Revisorernas missivPDF (pdf, 245.2 kB)

Till toppen av sidan