Effektivitet och kvalitet i fokus för översyn

En översyn av stadens förvaltning med fokus på ökad effektivitet och kvalitet. Det uppdraget gav kommunstyrelsen till stadsledningskontoret den 1 juni. Effektiviseringarna ska förutom en kvalitetshöjning också leda till besparingar.

Utgångspunkten för uppdraget är att Lidingö, trots en stark ekonomisk ställning, har ökande kostnader i sina verksamheter i förhållande till intäkterna. Till bilden hör också att Lidingö kommer att påverkas ytterligare av förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Utredningen tar avstamp i den förstudie som genomfördes 2013 av konsultfirman KPMG. Resultaten i den studien ska nu uppdateras. Syftet är att förbättra styrprocesser och organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus och därmed kunna frigöra resurser. Bättre samordning mellan förvaltningarna och en större helhetssyn i staden eftersträvas. Den nya utredningen ska bli mer konkret och ett beslutsunderlag för förändring.

Översynen ska omfatta både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Organisationsöversynen omfattar alla stadens verksamheter men ska enligt direktiven hållas på en övergripande nivå. En viktig del är att se över stadens administration, både den centrala och ute i verksamheterna.

Även den decentraliserade kundtjänsten kommer att granskas, liksom möjligheten att öka effektiviteten genom it-stöd. Utredningen ska även redovisa vilka av stadens verksamheter som bör drivas i egen regi och vilka som skulle kunna läggas ut på externa utförare. Exempel från andra kommuner ska studeras.

Mer information

UtredningsdirektivetPDF (pdf, 2.5 MB)

Till toppen av sidan