Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Jobbforum

På Jobbforum arbetar vi mest utomhus. Vår bas finns på Bosön och Hustegaholm med uppdrag på olika platser på Lidingö. Om du tycker om ett fritt arbete med mycket frisk luft och en hel del motion kommer du att trivas hos oss. Vi är ett glatt gäng som hjälper och stöttar varandra.

Naturnära jobb

Vi tar hand om skötseln av kommunens grillplatser och vindskydd. Vi röjer sly och ser till att det ser fint ut, så att Lidingöborna har glädje av dem på sin fritid. Vi jobbar också med att klyva ved till kommunens grillplatser och en del av veden paketerar vi och säljer till lidingöborna. För de som är intresserade har vi också en hantverksgrupp, där vi jobbar med snickeri, renovering och återbruk.

Jobb med djur och växter

Tycker du om djur? Vi har ansvar för kor av rasen Highland Cattle, de arbetar som "naturvårdare" på Elfvikslandet. Vi jobbar också med getterna som betar vid Långängens gård. Vårt jobb är att se till att djuren har det bra genom att sköta deras hagar och ge dem mat när de inte har tillräckligt bete ute. Arbetet varierar med årstiderna. Under våren, sommaren och hösten jobbar vi med odlingar. Både på Hustegaholm och Bosön odlar vi bland annat kryddor och grönsaker.

Transporter och service

Vi jobbar också med olika typer av serviceuppdrag och transporter där vi använder oss av elfordon. Det finns möjlighet att ta AM körkort.

Underhåll av idrottsplatser

Vi hjälper också till att sköta idrottsplatser och en skateboardramp på ön. Tillsammans med Lidingöloppet arbetar vi också med att hålla spåret för Lidingöloppet i bra skick, så att alla kan ha glädje av det.

Att få praktik hos en arbetsgivare är något vi gärna försöker hjälpa till med. Hos oss har du möjlighet att få hjälp av arbets- och studiecoach.

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

  • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
  • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
  • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
  • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
  • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
  • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
  • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

  1. Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
  3. Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan