Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stads dagliga verksamheter, LSS

I våra dagliga verksamheter ingår Ögruppen, Jobbforum och Alfa-LSS. Vi har öppet för dig som har beslut inom LSS. Verksamheten ingår i Lidingö stads valfrihetssystem. Vi kan erbjuda sysselsättning för alla typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Hos oss ska det vara roligt och utvecklade. Vi som jobbar här har stor kompetens och engagemang i vårt arbete.

Lindrig till måttlig funktionsvariation

Vi erbjuder verksamhet inom Ögruppen eller Jobbforum. Här finns en rad olika valmöjligheter beroende på färdigheter och intresse. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Ögruppens verksamhet

Jobbforums verksamhet

Omfattande funktionsvariation

Vi erbjuder en speciell verksamhet, där vi arbetar för att stimulera sinnen genom olika hjälpmedel. Här får du också den trygghet och omvårdnad du behöver.

Ögruppens verksamhet

Neuropsykiatrisk funktionsvariation

Här får du hjälp och stöd att komma vidare. Genom våra arbets- och studiecoacher hjälper vi dig att hitta sysselsättning eller praktik som passar dig.

Alfa LSS 

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

  • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
  • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
  • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
  • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
  • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
  • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
  • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

  • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
  • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan