Vad kostar insatser inom äldreomsorg?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och annan omsorg är 2 089 kronor per månad. Boendekostnad, mat och transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 2 089 kronor betalar du högst 2 089 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

Avgifter för äldreomsorg 2019

Nivå

Ordinärt boende

Servicehus**

Nivå 1: trygghetslarm eller
matdistribution

210 kr/mån

330 kr/mån

Nivå 2: Trygghetslarm och leverans av matlåda

525 kr/mån

645 kr/mån

Nivå 3: Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag - dagtid

723 kr/mån

843 kr/mån

Nivå 4: Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dag - dagtid

1 145 kr/mån

1 265 kr/mån

Nivå 5: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag - dagtid

1 386 kr/mån

1 506 kr/mån

Nivå 6: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag och/eller kväll

1 625 kr/mån

1 745 kr/mån

Nivå 7: Hemtjänst flera gånger per dygn - dag, kväll eller natt

2 089 kr/mån

2 089 kr/mån

Extra: Hemtjänst enstaka insatser, upp till tre timmar per månad

198 kr/timme

198 kr/timme

 

Ovanstående avgifter räknas in i underlaget för maxtaxan.

**Tillgång till hälso- och sjukvård på servicehus 120 kr/mån

Från och med nivå 3 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan.
Matlådan kostar 56 kr/portion

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.

Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering.

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfäll har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

Ersättning för skadad eller borttappad utrustning

Larmklocka ..................................................... 837 kr
Larmmottagare .............................................1 767 kr

Måltider servicehus

Lunch matsal........................................................................71 kr/portion
Lunch avhämtning .................. ...........................................64 kr/dag

Dagverksamhet

Besöksavgift........................................................................198 kr/dag*
Måltider i samband med dagverksamhet,
avser frukost, lunch, dessert och mellanmål.................. ..94 kr/dag
Transporter till och från dagverksamhet............................23 kr/dag

Korttidsboende

Omsorgsavgift: ...............................................................61 kr/dag*
Måltider ..........................................................................102 kr/dag
Avgift för boende .............................................................71 kr/dag

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Omsorgsavgift..........................................................    2 089 kr/månad*
Matabonnemang:.................................................. .....3 100kr/månad
Hyra: .................................................... ........................enligt gällande hyreskontrakt

Kontakt
Till toppen av sidan