Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Frågoroch svar om coronavirus

Uppdaterad 26 november 2020: Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Lidingö stad om coronaviruset. För generella frågor och svar om coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt Vårdguiden 1177.

Vård och omsorg

Vad har hemtjänsten för rutiner och skyddsutrustning? Hur upprätthåller de sin hygien när de går mellan kunder?

Hemtjänstpersonalen som hjälper dig har utbildning i hur de ska skydda dig för att inte föra eventuell smitta vidare från andra kunder. Eftersom Corona är en dropp- och kontaktsmitta är det viktigt är de är helt friska själva och att de noggrant spritar och helst även tvättar sina händer mellan olika kundbesök. När de arbetar närmare än två meter från sina kunder ska de använda heltäckande visir och munskydd för att minimera risken att symtomfri personal smittar vårdtagare.

Personal som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska vara hemma tills de är helt symtomfria och därefter 48 timmar till, enligt nya rutiner inom vård- och omsorgsboende.

Vad kan jag få för hjälp om jag blir smittad? Måste jag avboka mina insatser från hemtjänsten?

Om du uppvisar sjukdomssymtom eller är bekräftat smittad är det viktigt att du informerar din hemtjänst så att de kan hjälpa dig under trygga former och inte riskerar att föra smittan vidare. Hemtjänsten har rutiner för att hantera smitta. Vid behov av att prioritera insatser är det bra om du tänker igenom vad som är viktigast för dig att få hjälp med, och vad du kanske kan klara dig utan eller på annat sätt under en period.

Om du blir sämre och behöver utökat stöd samverkar vi med sjukvården för att planera ditt behov av vård- och omsorg.

Min hemtjänst säger att personalen är sjuk och att de inte har vikarier som kan städa hos mig. Får de göra så?

Ja. Vi befinner oss i en situation som innebär att hemtjänsten kan komma att behöva göra omprioriteringar vid personalbortfall. I första hand kommer personalen att prioritera att hjälpa dem som behöver stöd med mat och personlig omvårdnad. Det innebär att insatser som inte är livsnödvändiga kan komma att ställas in.

Hemtjänsten och Lidingö stad arbetar kontinuerligt för att säkerställa bemanningen och att ta in extra resurser.

Ska aktiviteter som riktas till äldre och anhöriga ställas in?

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället av Covid-19 är det allmänna rådet från Folkhälsomyndigheten att alla bör avstå från att delta i aktiviteter där trängsel kan uppstå så långt det är möjligt.

Utifrån rekommendationerna förlängs stängningen av Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i stadshuset i första hand till och med den 31 januari 2021. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön. Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt.

Kommer jag att få reducerad avgift för de insatser som inte utförs hos mig?

Det beror på vilka insatser som är biståndsbedömda och även på en rad andra omständigheter. Kontakta någon av stadens biståndsbedömare för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

Vilka testas om de har covid-19?

Kunder som bor i våra särskilda boenden för äldre och inom LSS provtas om de uppvisar symtom på att vara smittade. Den patientansvariga läkaren skriver remiss. Provtagningen utförs antingen av våra egna sjuksköterskor eller av sjuksköterskor i särskilda team som åker ut till våra särskilda boenden. Detta görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Kunder som får hjälp av hemtjänst eller boendestöd blir också provtagna för covid-19 om de är sjuka och uppvisar symtom på infektion. I hemtjänsten är det läkare på husläkarmottagningarna som ordinerar provet och distriktsköterskan som utför det.

Från den 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

Testas all vårdpersonal, om inte, vilka testas och varför?

Vårdpersonal med misstänkta luftvägssymtom som jobbar på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, boendestöd och inom LSS, både i kommunal och i privat regi, ska stanna hemma från arbetet och erbjuds självprovtagning i hemmet för covid-19. Provtagningen syftar till att de som inte har covid-19 ska kunna återgå i arbete och att tidigt förebygga spridning till kollegor och kunder för den personal som har konstaterad covid-19.

När någon av våra kunder insjuknar testas även personal som varit involverad i vården. Det som en del av smittspårningen för att om möjligt upptäcka och förebygga smitta. Provtagning görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Från den 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

Finns det skyddsutrustning för personal som arbetar inom vård och omsorg?

Vår bedömning är att skyddsutrustningen räcker för att täcka de behov som finns för att skydda personalen och minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Vi följer Socialstyrelsens och Region Stockholms (fd landstinget) råd om basala hygienrutiner. Det innebär att skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad smitta för att skydda personalen. För att förhindra smittspridning är det viktigaste att personalen spritar händerna noggrant innan varje nytt kundbesök och använder heltäckande Visir och/eller munskydd vid arbete närmare än 2 meter från kund för att undvika smittspridning. Det är också viktigt att man stannar hemma från jobbet om man har förkylningssymtom.

Skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vad gäller?

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Här spelar basala hygienrutiner och skyddsutrustning nyckelroller.

Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. För att förhindra smittspridning används basala hygienrutiner, här ingår även skyddskläder. För att förhindra att personal smittas används personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning
Arbetet hemma hos den enskilde kan innehålla många olika arbetsmoment. Beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras finns det skillnader i vilken typ av skyddsutrustning som ska användas.

 • Vid arbete med fysisk kontakt eller närmare än två meter, t.ex. omvårdnadsarbete ska personlig skyddsutrustning användas och basala hygienrutiner följas.
 • Vid arbete utan fysisk kontakt eller mer än två meter från kund räcker basala hygienrutiner och vid behov skyddskläder. Personlig skyddsutrustning behöver inte användas.

Med skyddsutrustning menas bland annat heltäckande visir, halvtäckande visir i kombination med skyddsglasögon och kirurgiskt munskydd, kombinerat visir och kirurgiskt munskydd, handskar. Valet av skyddsutrustning beror på vilka arbetsmoment som ska utföras. Vid nära omvårdnadsarbete ska personalen använda både heltäckande visir och munskydd för att minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner omfattar noggrann handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och gäller vid alla arbetsmoment hemma hos den enskilde. Val av skyddskläder beror på vilka arbetsmoment som ska utföras.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring att alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Innebär det att elever och personal ska undvika att komma till jobbet och skola?

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning ska man stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

För rådgivning bör man vända sig till 1177 Vårdguiden. Man kan också göra ett självskattningstest som 11 77 Vårdguiden tagit fram för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vi har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Hur kan staden säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

På grund av den nu ökande smittspridningen har Lidingö stad infört besöksstopp och anhöriga avråds från att besöka närstående på stadens särskilda boenden. Det gäller servicehus, vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.

Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i Stadshuset ställs in till och med den 31 januari 2021. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön.

Stängningen omfattar även dagverksamheten för äldre samt daglig verksamhet och växelvård.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Dagverksamheten är tills vidare stängd helt eller delvis. Förvaltningen kan åter öppna verksamheten, helt eller delvis, om risken för smittspridning bedöms kunna kontrolleras. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Hur agerar staden om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Då det gäller Lidingö stads personal så följer vi de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger. I dagsläget är bedömningen att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning för friska att stanna hemma. Dock har vi dialog med personal för att göra individuella riskbedömningar.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Besöksstopp gäller på stadens särskilda boenden

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från den 1 oktober. På grund av den nu ökande smittspridningen avråds anhöriga att besöka närstående på stadens särskilda boenden. Det gäller servicehus, vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Vad gäller kring Mötesplats centrum?

Utifrån rekommendationerna förlängs stängningen av Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i stadshuset i första hand till och med den 31 januari 2021. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön. Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Vad gäller kring dagverksamhet för äldre?

Med anledning av pågående coronapandemi har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i riskgrupperna bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan verksamheterna vara stängda under en längre tid. Syftet med den tillfälliga stängningen är att minska smittspridningen av Covid-19 för utsatta grupper.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Förvaltningen kan åter öppna verksamheten, helt eller delvis, om risken för smittspridning bedöms kunna kontrolleras. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan.

Vad gäller kring daglig verksamhet?

De dagliga verksamheterna Aktivera, Ateljén, Arbetshuset, Stadhusteamet, Träffpunkten, Aktiva Teamet Arbetspraktiken, Serviceteamet och Alfa samt träfflokal Freja och Sysselsättning Ciceronen är, med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, stängda till och med den 15 december. Beslutet gäller verksamheter i Lidingö stads regi där kunderna deltar med ett insats- eller biståndsbeslut. Personalen från de dagliga verksamheterna, sysselsättning och träfflokal är placerade på gruppbostäderna och i andra verksamheter för att kvalitetssäkra bemanningen.

Vad gäller kring växelvård?

Omsorgs- och socialnämnden har tagit beslut om att ett uppehåll för växelvård för äldre gäller till och med 31 december 2020. Nämnden godkänner att förvaltningen öppnar verksamheten tidigare, helt eller delvis, om behovet av att hålla stängt för att förhindra smittspridning minskar.

Lidingö stad arbetar aktivt med att identifiera personer i behov av extra stöd och hjälp med avlastningsbeslut. Möjligheten till att få längre vistelse på korttidsboende som alternativ till växelvård kan bli aktuell. Vi bevakar situationen löpande och kan behöva ta nya beslut.

Vad innebär hävandet av besöksförbudet för mig som vill besöka en närstående på ett äldreboende?

Lidingö stad har besutat att införa besöksstopp på stadens särskilda boenden. Om det är möjligt bör besök i första hand tas emot utomhus. Innan man besöker någon på ett äldreboende måste man först kontakta verksamheten för att ta reda på hur besöket ska genomföras. De flesta äldreboenden tar endast emot bokade besök.

Om ett besök behöver tas emot inomhus, bör det särskilt beaktas att det kan ställa högre krav på vilka åtgärder som behöver vidtas för att besöket ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Jag känner oro kring corona. Vart ska jag vända mig?

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring Corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13.00–15.00. Telefonnummer 08-731 31 32

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga:

Skola och förskola

Kommer det att vara distansundervisning i skolan?

Hersby gymnasium bedriver undervisning på plats i kombination med distansundervisning. Under höstterminen fram till jullovet kommer årskurs 1 att undervisas på plats, medan årskurs 2 och 3 undervisas varannan vecka på plats och varannan vecka på distans. Vi ser just nu över om vi behöver vidta andra åtgärder på kort och lång sikt och kommer att återkomma kring detta.

I grundskolan sker undervisningen på plats.

Ska skolor och förskolor vara öppna i höst?

Staden har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram.

Lidingö stad kommer att fortsätta hålla kommunala skolor och förskolor öppna. Vi följer de rutiner som redan finns kring hygien och för att minska trängsel. Om Smittskydd Stockholm kräver att skolor eller förskolor ska stänga finns det rutiner för detta och för att ställa om verksamheten.

Hersby gymnasium bedriver undervisning på plats i kombination med distansundervisning. Under höstterminen fram till jullovet kommer årskurs 1 att undervisas på plats, medan årskurs 2 och 3 undervisas varannan vecka på plats och varannan vecka på distans. Vi ser just nu över om vi behöver vidta andra åtgärder på kort och lång sikt och kommer att återkomma kring detta.

När kan en skola stänga?

En stängning kan ske av huvudmannen, dvs kommunen eller för fristående skola dess styrelse, under följande förutsättningar:

 • Efter samråd med smittskyddsläkare i syfte att motverka smittspridning
 • Om skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Endast i det fall att det inte går att bedriva verksamheten på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronavirus, får skolans huvudman ensam besluta om stängning.

Kommer man att erbjuda munskydd i skolan?

Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Folkhälsomyndigheten förordar inte munskydd i skolorna.

Dock kommer de elever och personal i Hersby gymnasium som önskar att kunna erbjudas munskydd eller visir.

Hur hanteras måltiderna i skolornas matsalar för att förebygga smittspridning av coronaviruset?

Enligt Livsmedelsverket sprids Coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker vatten (källa Livsmedelverketlänk till annan webbplats). Det är viktigt att ha god handhygien. Att tvätta händerna ofta med tvål och vatten minskar risken för spridning av coronavirus.

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor. Utifrån dessa råd har staden, tillsammans med måltidsleverantörerna för skolorna, vidtagit ett antal åtgärder i matsalarna för att miniminer risken för smittspridning.

 • Pedagoger ser till att händerna är tvättade och slussar in eleverna i matsalen i en jämn ström.
 • Det finns mycket skolpersonal runt serveringen där eleverna tar maten själva.
 • Besticken står upp i behållaren så att eleverna tar i handtaget för att minska kontamineringen.
 • Knivar, slevar m.m. byts kontinuerligt under serveringen.
  Bleck byts kontinuerligt under serveringen, vilket begränsar antalet elever som tar från varje upplägg.
 • Skyltar finns uppsatta som uppmanar eleverna att ta den översta tallriken i högen.

Vad gäller kring trängsel på restauranger och skolmatsalar?

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att det är otillåtet med trängsel på restauranger, kaféer och barer innebär i korthet att besökarna måste kunna hålla avstånd mellan varandra. Man får bara äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Det finns inget förbud mot bufféservering så länge inte trängsel uppstår.

Riktlinjerna gäller även skolmatsalar, där det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Vad gör skolorna för att undvika trängsel i matsalen?

Skolan- och kökspersonalen hjälps åt för att minska risken för smittspridning.

För att underlätta kan skolorna:

 • Utvidga avståndet mellan bord i matsal om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever, exempel i matsalen.
 • Det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer
 • Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.

Kan barn och elever ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Enligt Livsmedelsverket kan barn och elever fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord och bufféer utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Allmänna frågor

Gäller regeln om 2-meters avstånd överallt?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus.

Många av de miljöer vi vistas i såsom badplatser, parker, gator och torg är allmänna platser och där gäller inte begränsningen om max 8 personer och staden har inte möjlighet att begränsa antal personer på dessa platser. Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna. Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte.

På restauranger och serveringar gäller från den 7 juli Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställenlänk till annan webbplats. Av dessa följer bl.a. att serveringsställen ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas. Det kan t.ex. handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen. Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Dock ska hänsyn tas till förutsättningarna på serveringsstället, som till exempel antalet besökare och hur lokalen ser ut. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Från och med den 3 november gäller att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord på servingsställen begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Hur stor publik får det vara på evenemang?

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Vad kan staden göra om folk inte följer riktlinjerna om att hålla avstånd?

Vid behov kan Lidingö i så fall vidta åtgärder när det bedöms relevant och möjligt, såsom att öka tillgänglig yta, skylta, minska antalet personer som befinner sig på en plats (om det inte är en allmän plats såsom park, gator och torg), stänga eller öppna faciliteter och verksamheter etc.

Ska alla, oavsett var man bufinnit sig, vara uppmärksamma kring luftvägssymtom?

Ja, alla, oavsett var man befunnit sig, bör vara uppmärksamma på symtom och hålla sig hemma om man har luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Om man har symtom, hur länge ska man vara hemma?

Du ska vara helt symtomfri i 48 timmar eller om du endast besväras av kvarstående torrhosta kan du återgå till skola eller arbete om det gått minst 7 dagar sedan du först insjuknade.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta:

 • Hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen
 • Aktiv cancersjukdom eller pågående/nyligen avslutat behandling for cancersjukdom (utom hormonell behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes medkomplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (body mass index -BMI- 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex Parkinson, Multipel Skleros -MS, , amyotrofisk lateral skleros -ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Ny information tillkommer kontinuerligt, man bör därför hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats. De uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om riskgrupperlänk till annan webbplats

Om familjemedlemmar är sjuka, ska man själv stanna hemma?

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

De som bor med en covid-19 smittad person ska också isloera sig i hemmet. Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar.

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Region Stockholms webbplats om hemisoleringlänk till annan webbplats

Vilka är symtomen för luftvägsinfektion? Kan det förväxlas med pollenallergi?

Det är framförallt luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

För rådgivning ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Ska jag som privatperson bära munskydd då jag åker kollektivt eller handlar i mataffären?

Munskydd kan ge en ”falsk” trygghet, så att man glömmer bort de andra åtgärderna (som att hålla avstånd och tvätta händerna). Om man använder munskydd fel och t.ex. rör sig mer i ansiktet med händerna kan man riskera att föra virus från händerna till ögon/näsa och bli smittad den vägen.

Vissa länder som har infört att personer ska bära munskydd på offentliga platser har gjort detta för att sjuka individer inte ska sprida smittan vidare till någon annan. Vanliga munskydd kan möjligen bidra till att minska smittan FRÅN den som bär det till andra människor men skyddar inte den som bär det så bra från att själv bli smittad av andra. I Sverige ska sjuka individer stanna hemma - denna åtgärd skyddar omgivningen bättre än om sjuka personer bär munskydd och rör sig bland folk.

Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholm att arbeta hemma, hur agerar Lidingö stad på det?

Enligt uppmaning från Folkhälsomyndighetenoch de allmänna lokala råden som gäller i Stockholms län ska de som kan jobba hemifrån. För Lidingö stad innebär det att de som har möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter det, ska arbeta hemma. Dock måste staden säkerställa den löpande verksamheten och vårt samhällsuppdrag.

Stadens verksamheter inom förskola, grundskola, hemtjänst, vård- och omsorg, fritidsverksamhet, bibliotek och fritidsanläggningar ska tillsvidare hålla öppet och bedriva verksamheten som vanligt.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur många fall av coronaviruset finns på Lidingö?

Från och med vecka 23 redovisar Folkhälsomyndigheten veckovis antal smittade även för kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

För vecka 47 rapporteras för Lidingös del 52 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 249 sjukdomsfall totalt under vecka 47.

Totalt sett har Lidingö 324 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 1557.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering finns på Folkhälsomyndigetens webbplatslänk till annan webbplats

Är det smittspridning inom vissa åldersgrupper och områden på Lidingö?

De siffror som redovisas öppet från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm redovisas på kommunnivå. För Lidingös del innebär det att vi bara får reda på hur många smittade som finns till antalet. Enligt Smittskydd Stockholm är det inte någon särskild åldersgrupp som sticker ut vad gäller smitta. När det handlar om eventuell klustersmitta kommer Smittskydd Stockholm enbart att meddela Lidingö stad om det är något större utbrott där de behöver närmare samverkan. Detta med hänvisning till patientsekretessen som annars råder.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan Lidingö stad bekräfta det?

Vi har inte information på individnivå. Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som vi delar med oss av.

Vart vänder jag mig för provtagning?

 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.
 • Du ska inte vända dig till husläkarmottagningen för att provtas.

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholmlänk till annan webbplats.

Bokning av provtagning startar via 1177.se. Alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Barn upp till sex år behöver dock inte provtas.

Alla som tror att de tidigare haft covid-19, men är friska sedan minst två veckor tillbaka ska också kunna testas för att se om de utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. På 1177.se/stockholm finns vägledning för att invånarna ska veta vilket test man ska ta och var.

Från och med den 1 september gäller nya rutiner för provtagning av pågående covid-19 för medarbetare i vård, äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och för medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. I korthet innebär förändringen att sjuka medarbetare nu beställer egenprovtagning själva via 1177.se då kapaciteten nu är utbyggd.

Provtagning av barn

Vårdnadshavare till barn i åldern 6 till 13 år kan boka provtagning för covid-19. Vårdnadshavare går in på 1177.se och i appen Alltid Öppet som ombud för sina barn, bokar ett hemtest-kit, hämtar det på ett laboratorium och åker hem för att provta sitt barn. Den nya tjänsten finns än så länge på fem laboratorier i länet och 200 prov per vecka kan bokas. Efter en första utvärdering kommer både antalet bokningsbara hemtest och utlämningsställen av utökas.

Det finns tre möjligheter för provtagning covid-19 för sjuka barn i åldern 6-13 år. Provtagning via vårdcentralen, provtagning vid en drive-in-station eller provtagning där vårdnadshavaren bokar och hämtar ett hem-test på ett laboratorium. Barn under 6 år behöver sällan provtas och om de behöver provtas så sker bokning av provtagning via vården.

Barnets ombud bokar och hämtar hemtest

Testet bokas och kan hämtas ut på ett av de fem laboratorierna på vardagar mellan klockan 13-15. Laboratorierna ligger i Åkersberga, vid Sollentuna sjukhus, Lidingö sjukhus, Sophiahemmet och i Farsta läkarhus, adresser finns i det inloggade läget i 1177.se. För att kunna boka ett hemtest behöver en vårdnadshavare vara ombud för sitt barn i både inloggat läge i 1177.se och i appen Alltid Öppet.

Hur fungerar sjukvården i Stockholm kring coronaviruset?

 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.
 • Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholmlänk till annan webbplats.
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
  1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller om man är sjuk och måste stanna hemma?

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Hur kan jag få hjälp när jag måste stanna hemma?

För att underlätta för personer över 70 år och andra riskgrupper kan Näringslivsbilen köra ut varor kostnadsfritt. Via Lidingö stad kan man också få hjälp att handla mat från stadens handlare.

Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01

Näringslivsbilen kör ut varor kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Många mataffärer har också hemleverans av matkassar.

Vissa affärer har särskilda tider avsatta för personer över 70 år, kontrollera med din lokala affär.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kultur och fritid

Vad gäller kring badhus, gym och parker?

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i aktiviteter där många möts. Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Lidingö stad håller endast våra anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för personer födda före 2005.

Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen, Gångsätrahallen och simhallen stängs till och med 13 december så länge som de skärpta allmänna råden gäller, med eventuell förlängning.

Allmänhetens skridskoåkning i Childhoodhallen, Danica Isannex och Lidingövallen stängs därför på helger från och med 20 november till och med 13 december. Detta för att vi inte vill att invånare från olika delar av ön och i olika ålderskategorier ska samlas på ett och samma ställe. Detta gäller oavsett om det är inomhus eller utomhus.

Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna.

Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte och att se till att hålla avstånd.

Vad gäller kring idrott om matcher och tävlingar?

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

De lokala råden i Stockholms län för att begränsa smittspridningen innebär att alla uppmans avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar.

Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Det är viktigt att:

 • bara friska symtomfria personer deltar i de aktiviteter som kan genomföras
  det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Ska idrottshallar och träningslokaler stängas?

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i aktiviteter där många möts.

Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Lidingö stad håller endast våra anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för personer födda före 2005.

Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen, Gångsätrahallen och simhallen stängs till och med 13 december så länge som de skärpta allmänna råden gäller, med eventuell förlängning.

Allmänhetens skridskoåkning i Childhoodhallen, Danica Isannex och Lidingövallen stängs därför på helger från och med 20 november till och med 13 december. Detta för att vi inte vill att invånare från olika delar av ön och i olika ålderskategorier ska samlas på ett och samma ställe. Detta gäller oavsett om det är inomhus eller utomhus.

Generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Det finns inget som tyder på att coronavirus smittar via bassängbadvatten utan det smittar i första hand från människa till människa.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Är det förbjudet att gå till träningslokaler och delta i träning?

De allmänna lokala råden säger att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som badhus och gym.

Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Kan idrottsaktiviteter och träningar fortsatt arrangeras?

De allmänna lokala råden anger att man ska avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Vad gäller kring träning och idrottsaktiviteter för barn?

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Ska kurser och aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar ställas in?

För att minska smittspridning kommer alla gruppkurser och gruppaktiviteter, där elever från olika skolor möts, att ställas in. Verksamheter som berörs är exempelvis KomTek, Sagateatern och musikskolan. Musikskolans enskilda undervisning fortsätter, annan undervisning på Musikskolan eller Sagateatern ställs in eller ställs om. Varje elev eller vårdnadshavare får information om vad som gäller. KomTeks alla kurser ställs in och planeras öppna igen vecka 3-8 2021 om läget tillåter.

Ska evenemang ställas in?

Med anledning av samhällsspridning av coronaviruset covid-19, ställde Lidingö stad från och med den 12 mars in aktiviteter som samlar många människor.

De lokala råden i Stockholms län innebär att alla uppmanas avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Förbudet omfattar dock inte bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet om allmänna sammankomster gäller heller inte skolan eller förskolan.

De lokala råden innebär också att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Innebär förbudet för sammankomster med fler än 8 personer även privata arrangemang?

Privata tillställningar omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Det är olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det går bra att vara utomhus, men vi kan inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor.

Förbudet gäller inte för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Ska biblioteken stänga?

Biblioteken på Lidingö kommer att vara fortsatt öppet för att alla ska kunna låna böcker, men biblioteken begränsar möjligheten att vistas längre tid på biblioteken för att undvika trängsel och folksamlingar. Biblioteken fortsätter att hålla öppet då de fyller en viktig demokratisk funktion. Det finns dock många möjligheter att låna böcker digitalt.

Vad gäller för fritidsgårdar, lägerverksamhet och kurser?

Fritidsgårdar kan hålla öppet. Dock måste man begränsa antal besökare för att minska trängsel.

De lokala råden i Stockholms län för att begränsa smittspridningen innebär att alla uppmans avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2005 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. De bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.länk till annan webbplats

Vid lägerverksamhet är det viktigt att tänka på:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

Vad gäller för resor?

Från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en plats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om nya rutiner och vad som gäller de linjer eller sträckor som du ska resa. Följ anvisningarna från trafikoperatören.

Till toppen av sidan