Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Frågor och svar om coronavirus

Uppdaterad 10 maj 2021: Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Lidingö stad om coronaviruset. För generella frågor och svar om coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt Vårdguiden 1177.

Vård och omsorg

Vad har hemtjänsten för rutiner och skyddsutrustning? Hur upprätthåller de sin hygien när de går mellan kunder?

Hemtjänstpersonalen som hjälper dig har utbildning i hur de ska skydda dig för att inte föra eventuell smitta vidare från andra kunder. Eftersom Corona är en dropp- och kontaktsmitta är det viktigt är de är helt friska själva och att de noggrant spritar och helst även tvättar sina händer mellan olika kundbesök. När de arbetar närmare än två meter från sina kunder ska de använda heltäckande visir och munskydd för att minimera risken att symtomfri personal smittar vårdtagare.

Personal som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska vara hemma tills de är helt symtomfria och därefter 48 timmar till, enligt nya rutiner inom vård- och omsorgsboende.

Vad kan jag få för hjälp om jag blir smittad? Måste jag avboka mina insatser från hemtjänsten?

Om du uppvisar sjukdomssymtom eller är bekräftat smittad är det viktigt att du informerar din hemtjänst så att de kan hjälpa dig under trygga former och inte riskerar att föra smittan vidare. Hemtjänsten har rutiner för att hantera smitta. Vid behov av att prioritera insatser är det bra om du tänker igenom vad som är viktigast för dig att få hjälp med, och vad du kanske kan klara dig utan eller på annat sätt under en period.

Om du blir sämre och behöver utökat stöd samverkar vi med sjukvården för att planera ditt behov av vård- och omsorg.

Min hemtjänst säger att personalen är sjuk och att de inte har vikarier som kan städa hos mig. Får de göra så?

Ja. Vi befinner oss i en situation som innebär att hemtjänsten kan komma att behöva göra omprioriteringar vid personalbortfall. I första hand kommer personalen att prioritera att hjälpa dem som behöver stöd med mat och personlig omvårdnad. Det innebär att insatser som inte är livsnödvändiga kan komma att ställas in.

Hemtjänsten och Lidingö stad arbetar kontinuerligt för att säkerställa bemanningen och att ta in extra resurser.

Ska aktiviteter som riktas till äldre och anhöriga ställas in?

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället av covid-19 är det allmänna rådet från Folkhälsomyndigheten att alla bör avstå från att delta i aktiviteter där trängsel kan uppstå så långt det är möjligt.

Utifrån rekommendationerna förlängs stängningen av Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i Stadshuset. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön. Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt.

Kommer jag att få reducerad avgift för de insatser som inte utförs hos mig?

Det beror på vilka insatser som är biståndsbedömda och även på en rad andra omständigheter. Kontakta någon av stadens biståndsbedömare för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

Vilka testas om de har covid-19?

Kunder som bor i våra särskilda boenden för äldre och inom LSS provtas om de uppvisar symtom på att vara smittade. Den patientansvariga läkaren skriver remiss. Provtagningen utförs antingen av våra egna sjuksköterskor eller av sjuksköterskor i särskilda team som åker ut till våra särskilda boenden. Detta görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Kunder som får hjälp av hemtjänst eller boendestöd blir också provtagna för covid-19 om de är sjuka och uppvisar symtom på infektion. I hemtjänsten är det läkare på husläkarmottagningarna som ordinerar provet och distriktsköterskan som utför det.

Testas all vårdpersonal, om inte, vilka testas och varför?

Vårdpersonal med misstänkta luftvägssymtom som jobbar på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, boendestöd och inom LSS, både i kommunal och i privat regi, ska stanna hemma från arbetet och erbjuds självprovtagning i hemmet för covid-19. Provtagningen syftar till att de som inte har covid-19 ska kunna återgå i arbete och att tidigt förebygga spridning till kollegor och kunder för den personal som har konstaterad covid-19.

När någon av våra kunder insjuknar testas även personal som varit involverad i vården. Det som en del av smittspårningen för att om möjligt upptäcka och förebygga smitta. Provtagning görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Vilka vaccineras och när?

Vaccinationen följer de riktlinjer och prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tagit fram.

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som får dialys eller har genomgått en transplantation de senaste 12 månaderna, och du som bor tillsammans med en person som har det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabeteslänk till annan webbplats eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Jag har hemtjänst, vad gäller för mig kring vaccination?

Vårdcentralen samverkar med kommunen. Du som berörs av detta erbjudande kommer att få personlig information. Exakt när vaccinering sker beror på Region Stockholms tillgång på vaccin.

Jag är över 70 år, vad gäller för mig för vaccination?

Du som är 70 år eller äldre kommer få vaccin av den vårdcentral som du är listad på.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Region Stockholm rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Är det några som inte ska vaccineras?

Barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande vaccineras inte enligt nu gällande direktiv.

Finns det skyddsutrustning för personal som arbetar inom vård och omsorg?

Vår bedömning är att skyddsutrustningen räcker för att täcka de behov som finns för att skydda personalen och minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Vi följer Socialstyrelsens och Region Stockholms (fd landstinget) råd om basala hygienrutiner. Det innebär att skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad smitta för att skydda personalen. För att förhindra smittspridning är det viktigaste att personalen spritar händerna noggrant innan varje nytt kundbesök och använder heltäckande Visir och/eller munskydd vid arbete närmare än 2 meter från kund för att undvika smittspridning. Det är också viktigt att man stannar hemma från jobbet om man har förkylningssymtom.

Skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vad gäller?

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Här spelar basala hygienrutiner och skyddsutrustning nyckelroller.

Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. För att förhindra smittspridning används basala hygienrutiner, här ingår även skyddskläder. För att förhindra att personal smittas används personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning
Arbetet hemma hos den enskilde kan innehålla många olika arbetsmoment. Beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras finns det skillnader i vilken typ av skyddsutrustning som ska användas.

 • Vid arbete med fysisk kontakt eller närmare än två meter, t.ex. omvårdnadsarbete ska personlig skyddsutrustning användas och basala hygienrutiner följas.
 • Vid arbete utan fysisk kontakt eller mer än två meter från kund räcker basala hygienrutiner och vid behov skyddskläder. Personlig skyddsutrustning behöver inte användas.

Med skyddsutrustning menas bland annat heltäckande visir, halvtäckande visir i kombination med skyddsglasögon och kirurgiskt munskydd, kombinerat visir och kirurgiskt munskydd, handskar. Valet av skyddsutrustning beror på vilka arbetsmoment som ska utföras. Vid nära omvårdnadsarbete ska personalen använda både heltäckande visir och munskydd för att minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner omfattar noggrann handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och gäller vid alla arbetsmoment hemma hos den enskilde. Val av skyddskläder beror på vilka arbetsmoment som ska utföras.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring att alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Innebär det att elever och personal ska undvika att komma till jobbet och skola?

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning ska man stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

För rådgivning bör man vända sig till 1177 Vårdguiden. Man kan också göra ett självskattningstest som 11 77 Vårdguiden tagit fram för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Hur agerar staden om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Då det gäller Lidingö stads personal så följer vi de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger. I dagsläget är bedömningen att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning för friska att stanna hemma. Dock har vi dialog med personal för att göra individuella riskbedömningar.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Gäller besöksförbud på stadens särskilda boenden?

För de särskilda boendena på Lidingö gäller stark avrådan till besök.

Besökare måste följa de rutiner som varje särskilt boende tagit fram och under besöket hålla avstånd och undvika kontakt med andra än anhöriga.

Rutinerna omfattar bland annat följande områden: • planerade besök, varje besök ska anmälas i förväg. • symtomfria besökare • besökare bär munskydd under hela besöket • handhygien, både före och efter besöket.

Vad gäller kring Mötesplats centrum?

Utifrån rekommendationerna förlängs stängningen av Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i Stadshuset. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön. Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Vad gäller kring dagverksamhet för äldre?

Med anledning av pågående coronapandemi har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i riskgrupperna bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan verksamheterna vara stängda under en längre tid. Syftet med den tillfälliga stängningen är att minska smittspridningen av covid-19 för utsatta grupper.

Stängningen gäller dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan.

Vad gäller kring daglig verksamhet?

De dagliga verksamheterna Aktivera, Ateljén, Arbetshuset, Stadhusteamet, Träffpunkten, Aktiva Teamet Arbetspraktiken, Serviceteamet och Alfa samt träfflokal Freja och Sysselsättning Ciceronen är, med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, stängda. Beslutet gäller verksamheter i Lidingö stads regi där kunderna deltar med ett insats- eller biståndsbeslut. Personalen från de dagliga verksamheterna, sysselsättning och träfflokal är placerade på gruppbostäderna och i andra verksamheter för att kvalitetssäkra bemanningen.

Vad gäller kring växelvård?

Omsorgs- och socialnämnden har tagit beslut om att ett uppehåll för växelvård för äldre. Nämnden godkänner att förvaltningen öppnar verksamheten tidigare, helt eller delvis, om behovet av att hålla stängt för att förhindra smittspridning minskar.

Lidingö stad arbetar aktivt med att identifiera personer i behov av extra stöd och hjälp med avlastningsbeslut. Möjligheten till att få längre vistelse på korttidsboende som alternativ till växelvård kan bli aktuell. Vi bevakar situationen löpande och kan behöva ta nya beslut.

Jag känner oro kring corona. Vart ska jag vända mig?

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring Corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga:

Skola och förskola

Kommer det att vara distansundervisning i gymnasieskolan?

Gymnasieskolan, åk 1-3, har delvis distansundervisning. Den 1 april upphörde den nationella rekommendationen om distansundervisning i gymnasiet. Fortfarande gäller dock bestämmelserna för skolan om delvis distans för att undvika trängsel i skolans lokaler och kollektivtrafiken. Det innebär därför att Hersby gymnasium har två årskurser på plats och en på distans.

Som vanligt gäller detta under förutsättning att det inte kommer andra regionala rekommendationer från Region Stockholm eller Folkhälsomyndigheten.

Kommer det att vara distansundervisning i högstadiet?

Grundskolan har från och med 15 mars undervisning på plats för alla årskurser. Om en utökad smittspridning sker så har skolan dialog med Smittskydd Stockholm om delar av verksamheten som i så fall övergår till distansundervisning.

Respektive kommunal grundskola kan besluta om delvis distansundervisning för högstadiet utifrån lokala förutsättningar. Utgångspunkten är att undervisningen ska bedrivas på plats så mycket som möjligt.

Kommer låg- och mellanstadiet vara öppet som vanligt?

I grundskolan sker undervisningen på plats för alla årskurser från och med 15 mars.

Vad gäller vid resor utomlands? Ska man isolera sig vid hemkomst?

I Lidingös kommunala skolor gäller det att elever, födda 2014 eller tidigare, som varit utomlands uppmanas vara hemma i sju dagar efter att de kommit hem. Eleverna ska kontakta sin lärare för att få hemarbetsuppgifter under tiden de är borta från skolan.

Vad gäller kring fritidsgårdar, fritidshem och förskolor?

Fritidshem och förskolor är öppna.

Från och med den 6 februari är verksamheter för barn och unga födda 2002 eller senare öppna. Den typ av aktiviteter som omfattas är kulturskola, idrott, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet. En förutsättning för att verksamheterna ska kunna hålla öppet är att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Skolverkets webbplats med information om hur coronaviruset påverkar skolanlänk till annan webbplats

När kan en skola stänga?

En stängning kan ske av huvudmannen, dvs kommunen eller för fristående skola dess styrelse, under följande förutsättningar:

 • Efter samråd med smittskyddsläkare i syfte att motverka smittspridning
 • Om skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Om det inte går att bedriva verksamheten på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronavirus, får skolans huvudman ensam besluta om stängning.
 • Regeringen kan med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid meddela föreskrifter om att skolenheter ska stänga på nationell, regional eller kommunal nivå.

Om familjemedlemmar är sjuka, ska friska elever och barn stanna hemma?

Detta gäller vid ej konstaterad covid-19:

Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.

Detta gäller vid konstaterad covid-19:

När någon har covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5. Detta gäller inte för barn under 6 år.

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. 

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Detta gäller för vaccinerade utan symtom

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor sedan första dosen, dvs de får inga förhållningsregler. De behöver inte heller provtas om de inte har några symtom, oavsett om de bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

Region Stockholms webbplats om hemisoleringlänk till annan webbplats

Smittspårning och provtagning av nära kontakter

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att även symtomfria personer ska testas vid smitta på arbetsplatser.

De som träffat en person då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta.

Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition.

Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

I takt med alltfler vaccinerar sig och att alla över 60 år nu kan vaccinera sig mot covid-19 finns det nya riktlinjer hur smittspårning ska göras.

Vaccinerade med symtom

Alla med symtom ska stanna hemma, beställa prov om symtomen varar mer än 24 timmar och vara isolerade i väntan på provsvar. Detta gäller även vaccinerade, oavsett hur lång tid som gått efter vaccination.

Detta gäller i skolan vid smittspårning av symtomfria personer

De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Barn och elever i förskola, lågstadiet och mellanstadiet ingår inte i denna testrekommendation. Däremot ingår högstadielever, gymnasieelever och lärare samt personal i skolan och förskolan.

Vaccinerade utan symtom

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor sedan första dosen, dvs de får inga förhållningsregler. De behöver inte heller provtas om de inte har några symtom, oavsett om de bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

Vårdgivarguiden om provtagning av symtomfria personerlänk till annan webbplats

Kommer man att erbjuda munskydd i skolan?

Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skola eller förskola.

I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna under längre tid inte kan hålla avstånd. I Lidingös skolor finns tillgång till munskydd i både förskola och skolan.

Hur hanteras måltiderna i skolornas matsalar för att förebygga smittspridning av coronaviruset?

Enligt Livsmedelsverket sprids Coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker vatten (källa Livsmedelverketlänk till annan webbplats). Det är viktigt att ha god handhygien. Att tvätta händerna ofta med tvål och vatten minskar risken för spridning av coronavirus.

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor. Utifrån dessa råd har staden, tillsammans med måltidsleverantörerna för skolorna, vidtagit ett antal åtgärder i matsalarna för att miniminer risken för smittspridning.

 • Pedagoger ser till att händerna är tvättade och slussar in eleverna i matsalen i en jämn ström.
 • Det finns mycket skolpersonal runt serveringen där eleverna tar maten själva.
 • Besticken står upp i behållaren så att eleverna tar i handtaget för att minska kontamineringen.
 • Knivar, slevar m.m. byts kontinuerligt under serveringen.
  Bleck byts kontinuerligt under serveringen, vilket begränsar antalet elever som tar från varje upplägg.
 • Skyltar finns uppsatta som uppmanar eleverna att ta den översta tallriken i högen.

Vad gäller kring trängsel på restauranger och skolmatsalar?

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att det är otillåtet med trängsel på restauranger, kaféer och barer innebär i korthet att besökarna måste kunna hålla avstånd mellan varandra. Man får bara äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Det finns inget förbud mot bufféservering så länge inte trängsel uppstår.

Riktlinjerna gäller även skolmatsalar, där det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Vad gör skolorna för att undvika trängsel i matsalen?

Skolan- och kökspersonalen hjälps åt för att minska risken för smittspridning.

För att underlätta kan skolorna:

 • Utvidga avståndet mellan bord i matsal om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever, exempel i matsalen.
 • Det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer
 • Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.

Kan barn och elever ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Enligt Livsmedelsverket kan barn och elever fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord och bufféer utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Allmänna frågor

Gäller regeln om 2-meters avstånd överallt?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus. Pandemilagen från den 10 januari 2021 innebär att Regeringen kan införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats (badplats, park eller liknande).

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

På restauranger och serveringar gäller från den 7 juli Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställenlänk till annan webbplats. Av dessa följer bl.a. att serveringsställen ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas. Det kan t.ex. handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen. Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Dock ska hänsyn tas till förutsättningarna på serveringsstället, som till exempel antalet besökare och hur lokalen ser ut. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Från och med den 24 december gäller att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord på servingsställen begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Hur stor publik får det vara på evenemang?

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Vad kan staden göra om folk inte följer riktlinjerna om att hålla avstånd?

Vid behov kan Lidingö i så fall vidta åtgärder när det bedöms relevant och möjligt, såsom att öka tillgänglig yta, skylta, minska antalet personer som befinner sig på en plats (om det inte är en allmän plats såsom park, gator och torg), stänga eller öppna faciliteter och verksamheter etc.

Med den nya pandemilagen kommunerna få rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats (badplats, park eller liknande). Brott mot förbuden kan ge böter.

Om man har symtom, hur länge ska man vara hemma?

Du ska vara helt symtomfri i 48 timmar eller om du endast besväras av kvarstående torrhosta kan du återgå till skola eller arbete om det gått minst 7 dagar sedan du först insjuknade.

När någon har covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5, detta gäller inte för barn under 6 år.

Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta:

 • Hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen
 • Aktiv cancersjukdom eller pågående/nyligen avslutat behandling for cancersjukdom (utom hormonell behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes medkomplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (body mass index -BMI- 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex Parkinson, Multipel Skleros -MS, , amyotrofisk lateral skleros -ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Ny information tillkommer kontinuerligt, man bör därför hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats. De uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om riskgrupperlänk till annan webbplats

Om familjemedlemmar är sjuka, ska man själv stanna hemma?

När någon har covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5, detta gäller inte för barn under 6 år.

Stanna hemma vid minsta symtom och beställ provtagning om symtomen håller i sig mer än 24 timmar.

De som bor med en covid-19 smittad person ska också isloera sig i hemmet. Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar.

Alla i ett hushåll rekommenderas också att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Vaccinerade med symtom

Alla med symtom ska stanna hemma, beställa prov om symtomen varar mer än 24 timmar och vara isolerade i väntan på provsvar. Detta gäller även vaccinerade, oavsett hur lång tid som gått efter vaccination.

Vaccinerade utan symtom

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor sedan första dosen, dvs de får inga förhållningsregler. De behöver inte heller provtas om de inte har några symtom, oavsett om de bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

Region Stockholms webbplats om hemisoleringlänk till annan webbplats

Vilka är symtomen för luftvägsinfektion? Kan det förväxlas med pollenallergi?

Det är framförallt luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

För rådgivning ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Ska jag som privatperson bära munskydd då jag åker kollektivt eller handlar i mataffären?

Från och med den 23 februari 2021 rekommenderar Smittskydd Stockholm munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet.

Smittskydd rekommenderar också att man använder munskydd i vissa inomhusmiljöer (tex butiker och arbetsplatser där man inte kan hålla avstånd).

Rådet om att använda munskydd berör främst, förutom kollektivtrafik också miljöer såsom butiker, apotek, frisörer etc. där man innan man går in inte vet om det går att hålla avstånd eller inte. Butiksinnehavare och verksamhetsutövare ska säkerställa att det inte uppstår trängselsituationer genom att exempelvis ange maxantal besökare och vidta andra åtgärder.

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta.

Folkhälsomyndighetens webbplats om munskydd i kollektivtrafiken.länk till annan webbplats

Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholm att arbeta hemma, hur agerar Lidingö stad på det?

Enligt uppmaning från Folkhälsomyndighetenoch de allmänna lokala råden som gäller i Stockholms län ska de som kan jobba hemifrån. För Lidingö stad innebär det att de som har möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter det, ska arbeta hemma. Dock måste staden säkerställa den löpande verksamheten och vårt samhällsuppdrag.

Stadens verksamheter inom förskola, grundskola, hemtjänst, vård- och omsorg, fritidshem och bibliotek ska tillsvidare hålla öppet.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

Vi undviker i möjligaste mån fysisk kontakt i våra möten och använder munskydd där trängsel inte kan undvikas. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur många fall av coronaviruset finns på Lidingö?

Folkhälsomyndigheten redovisar veckovis antal smittade på kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

Antal smittade på Lidingö vecka 17

För vecka 17 rapporteras för Lidingös del 35 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 170 sjukdomsfall under veckan.

Totalt sett har Lidingö 1088 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 5 222.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering finns på Folkhälsomyndigetens webbplatslänk till annan webbplats

Är det smittspridning inom vissa åldersgrupper och områden på Lidingö?

De siffror som redovisas öppet från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm redovisas på kommunnivå. För Lidingös del innebär det att vi bara får reda på hur många smittade som finns till antalet. Enligt Smittskydd Stockholm är det inte någon särskild åldersgrupp som sticker ut vad gäller smitta. När det handlar om eventuell klustersmitta kommer Smittskydd Stockholm enbart att meddela Lidingö stad om det är något större utbrott där de behöver närmare samverkan. Detta med hänvisning till patientsekretessen som annars råder.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan Lidingö stad bekräfta det?

Vi har inte information på individnivå. Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som vi delar med oss av.

Vart vänder jag mig för provtagning?

 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.
 • Du ska inte vända dig till husläkarmottagningen för att provtas.

Testning för pågående covid-19

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras för pågående sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.länk till annan webbplats

Bokning av provtagning startar via 1177.se. Alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Barn upp till sex år behöver dock inte provtas.

Antikroppstestning för covid-19

Egenbeställd antikroppstestning upphör i Region Stockholm från och med den 31 mars 2021.

Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning bedömt att det inte längre är motiverat att finansiera storskalig antikroppstestning. Finansieringen upphävs från och med 31 mars och därför upphör Region Stockholm med att erbjuda egenbeställd antikroppstestning till invånarna.

Nyhet på Region Stockholms webbplats om antikroppstestning.länk till annan webbplats

Provtagning av barn

Vårdnadshavare till barn i åldern 6 till 13 år kan boka provtagning för covid-19. Vårdnadshavare går in på 1177.se och i appen Alltid Öppet som ombud för sina barn, bokar ett hemtest-kit, hämtar det på ett laboratorium och åker hem för att provta sitt barn. Den nya tjänsten finns än så länge på fem laboratorier i länet och 200 prov per vecka kan bokas. Efter en första utvärdering kommer både antalet bokningsbara hemtest och utlämningsställen av utökas.

Det finns tre möjligheter för provtagning covid-19 för sjuka barn i åldern 6-13 år. Provtagning via vårdcentralen, provtagning vid en drive-in-station eller provtagning där vårdnadshavaren bokar och hämtar ett hem-test på ett laboratorium. Barn under 6 år behöver sällan provtas och om de behöver provtas så sker bokning av provtagning via vården.

Barnets ombud bokar och hämtar hemtest

Testet bokas och kan hämtas ut på ett av de fem laboratorierna på vardagar mellan klockan 13-15. Laboratorierna ligger i Åkersberga, vid Sollentuna sjukhus, Lidingö sjukhus, Sophiahemmet och i Farsta läkarhus, adresser finns i det inloggade läget i 1177.se. För att kunna boka ett hemtest behöver en vårdnadshavare vara ombud för sitt barn i både inloggat läge i 1177.se och i appen Alltid Öppet.

Hur fungerar vaccination?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination och planering. Vaccination ska vara kostnadsfritt för alla invånare i Region Stockholm.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först:

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som får dialys eller har genomgått en transplantation de senaste 12 månaderna, och du som bor tillsammans med en person som har det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabeteslänk till annan webbplats eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Information om planering för hur vaccination ska ske finns på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Hur många har vaccinerats på Lidingö?

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis på torsdagar klockan 14.00 statistik över antal vaccinerade per kommun.

Statistiken finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Hur fungerar sjukvården i Stockholm kring coronaviruset?

 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.
 • Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholmlänk till annan webbplats.
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
  1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller om man är sjuk och måste stanna hemma?

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Hur kan jag få hjälp när jag måste stanna hemma?

För att underlätta för personer över 70 år och andra riskgrupper kan Näringslivsbilen köra ut varor kostnadsfritt. Via Lidingö stad kan man också få hjälp att handla mat från stadens handlare.

Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01

Näringslivsbilen kör ut varor kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Många mataffärer har också hemleverans av matkassar.

Vissa affärer har särskilda tider avsatta för personer över 70 år, kontrollera med din lokala affär.

Kultur och fritid

Vad gäller kring badhus, gym och parker?

Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Inomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala inomhusanläggningar är från och med 6 februari öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Det innefattar alla inomhushallar som ishallar, fotbollstält och simhallar. Dock kommer omklädningsrum fortsatt vara stängda så långt det går. Information om hur många personer som får vistas i utrymmena finns vid respektive anläggning. Vårdnadshavare uppmanas att lämna och hämta barn utomhus.

För alla födda före 2002 är inomhusanläggningarna fortsatt stängda.

Utomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar som öppnade 18 januari kommer att fortsätta vara öppna för både barn och vuxna förutsatt att trängsel kan undvikas.

Omklädningsrum i anslutning till anläggningarna kommer dock att vara stängda.

Många söker sig till Lidingövallen och till andra anläggningar, tänk på att det är var och ens ansvar att hålla avstånd även utomhus så att inte trängsel uppstår. Blir det trängsel kan staden behöva stänga verksamheter.

När kan man träna ute?

Från och med måndag 18 januari är det åter möjligt med utomhusträning igen på utomhusanläggningar.

Utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer kan utomhusträning för både barn och vuxna komma igång igen från den 18 januari 2021. Även organiserad föreningsledd träning utomhus som kan ske helst i närmiljö och i mindre grupper kan genomföras.

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum ska undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats.

När öppnar inomhusanläggningar?

Lidingö stads kommunala inomhusanläggningar är från och med 6 februari öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Det innefattar alla inomhushallar som ishallar, fotbollstält och simhallar. Dock kommer omklädningsrum fortsatt vara stängda så långt det går. Information om hur många personer som får vistas i utrymmena finns vid respektive anläggning. Vårdnadshavare uppmanas att lämna och hämta barn utomhus.

För alla födda före 2002 är inomhusanläggningarna fortsatt stängda.

Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna.

Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte och att se till att hålla avstånd.

Vad gäller kring matcher och tävlingar?

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum ska undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om riktlinjer kring matcher länk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer. Normen om max åtta personer bör även gälla privata tillställningar i hemmet.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Ska kurser och aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar ställas in?

Kulturskolan, musikskolan och Sagateatern och verksamheter för barn och unga födda 2002 eller senare är öppna. Kultur och fritidsverksamheter kan bedrivas förutsatt att det kan göras på ett säkert sätt med hänsyn till gällande rekommendationer och lagstiftning.

Ska evenemang ställas in?

Med anledning av samhällsspridning av coronaviruset covid-19, ställde Lidingö stad från och med den 12 mars 2020 in aktiviteter som samlar många människor.

Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Hur stor får publiken vara?

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Förbudet omfattar dock inte bibliotek och liknande. Förbudet om allmänna sammankomster gäller heller inte skolan eller förskolan.

De lokala råden innebär också att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en maxgröns på 8 personer.

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Innebär förbudet för sammankomster med fler än 8 personer även privata arrangemang?

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en maxgröns på 8 personer.

Det är olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Även här är normen max åtta personer.

Ska biblioteken stänga?

Biblioteken har en viktig demokratisk funktion och fungerar som en viktig funktion för samhällsservice. Lidingö Stadsbibliotek är därför fortsatt öppet för utlåning och återlämning av böcker och för att tillhandahålla samhällsinformation. Besökare uppmanas dock att i möjligaste mån avstå besök och endast göra nödvändiga besök så korta som möjligt.

Information om bibliotekets öppettider och service finns på Lidingö stads webbplats

Vad gäller för resor?

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en plats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Planerar man en resa utomlands ska man följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla som är födda 2014 eller tidigare och som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar sig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Det gäller oavsett vilka länder man har besökt.

För resor utanför Sverige bör man också hålla sig uppdaterad via Utrikesdepartementet kring vad som gäller för reseavrådan och eventuella inreseförbud.

Reser man inom Sverige är det viktigt att tänka på att begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås bara i en mindre krets. Tänk på att riskerna för smittspridning är högre vid längre vistelser inomhus, exempelvis vid delat boende. Dela därför inte boende eller umgås inomhus på nära håll med de utanför din mindre krets. Planera för att kunna hålla avstånd till andra och undvik situationer där det är risk för trängsel.

Folkhälsomyndighetens webbplats med råd inför sportlovetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor till Sverigelänk till annan webbplats

Utrikesdepartementets webbplats kring resorlänk till annan webbplats

Vaccination

Vaccination pågår, det är Region Stockholm som prioriterar och planerar för vaccination. Vaccination ska vara kostnadsfritt för alla invånare i Region Stockholm. Man kan inte boka tid för vaccination, utan de grupper som ska vaccineras erbjuds vaccination.

För hemtjänstkunde samverkar vårdcentralerna med kommunen och de som berörs kommer att få personlig information. Exakt när vaccinering sker beror på Region Stockholms tillgång på vaccin.

Det finns två anledningar till att vi som land inleder vaccination. Det ena är att vaccinet kan skydda de äldsta och de sköraste i vår befolkning från en mycket allvarlig sjukdom. Det andra handlar om att bromsa pandemin, och det är därför som allmänheten erbjuds vaccin.

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som får dialys eller har genomgått en transplantation de senaste 12 månaderna, och du som bor tillsammans med en person som har det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabeteslänk till annan webbplats eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Regionen sköter vaccination - tidsplan

Det är som sagt region Stockholm som sköter administration, planering och genomförande av vaccination. Så här ser deras tidsplan ut.


Tidsplan och prioritering för vaccin mot covid-19

Information om planering för hur vaccination ska ske finns på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Utförliga instruktioner för test av barn finns på webbplatsen1177.selänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177 webbplats, information om covid-19 testerlänk till annan webbplats

Region Stockholms webbplats, information om covid-19 tester länk till annan webbplats

Information om vaccinationer på flera språk. Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Bedrägeriförsök

I samband med att allt större grupper berörs av vaccinationen mot Covid-19 så kommer allt fler rapporter om försök till bedrägerier. Det rör sig om personer som utger sig ringa från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm eller kommunen och vill boka tid för vaccination och begär därför identifiering via Bank-ID eller bankdosa.

Gör inte detta utan lägg istället på luren.

Viktigt att veta är att Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller Lidingö stad inte oanmälda ringer upp och begär identifikation via Bank-ID eller bankdosa.

Man kan inte ställa sig i kö eller anmäla sig för vaccination på egen hand, och det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

På polisens webbplats finns information på svenska och andra språk om hur man kan skydda sig mot olika bedrägerier.

Polisens webbplats om bedrägerierlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan