Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Frågor och svar om coronavirus

Uppdaterad 2 juli 2020: Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Lidingö stad om coronaviruset. För generella frågor och svar om coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt Vårdguiden 1177.

Vård och omsorg

Vad har hemtjänsten för rutiner och skyddsutrustning? Hur upprätthåller de sin hygien när de går mellan kunder?

Hemtjänstpersonalen som hjälper dig har utbildning i hur de ska skydda dig för att inte föra eventuell smitta vidare från andra kunder. Eftersom Corona är en dropp- och kontaktsmitta är det viktigt är de är helt friska själva och att de noggrant spritar och helst även tvättar sina händer mellan olika kundbesök. Om de besöker en kund med misstänkt eller känd smitta ska de använda skyddsutrustning för att skydda sig själva från att bli smittade.

Personal som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska vara hemma tills de är helt symtomfria och därefter 48 timmar till, enligt nya rutiner inom vård- och omsorgsboende.

Vad kan jag få för hjälp om jag blir smittad? Måste jag avboka mina insatser från hemtjänsten?

Om du uppvisar sjukdomssymtom eller är bekräftat smittad är det viktigt att du informerar din hemtjänst så att de kan hjälpa dig under trygga former och inte riskerar att föra smittan vidare. Hemtjänsten har rutiner för att hantera smitta. Vid behov av att prioritera insatser är det bra om du tänker igenom vad som är viktigast för dig att få hjälp med, och vad du kanske kan klara dig utan eller på annat sätt under en period.

Om du blir sämre och behöver utökat stöd samverkar vi med sjukvården för att planera ditt behov av vård- och omsorg.

Min hemtjänst säger att personalen är sjuk och att de inte har vikarier som kan städa hos mig. Får de göra så?

Ja. Vi befinner oss i en situation som innebär att hemtjänsten kan komma att behöva göra omprioriteringar vid personalbortfall. I första hand kommer personalen att prioritera att hjälpa dem som behöver stöd med mat och personlig omvårdnad. Det innebär att insatser som inte är livsnödvändiga kan komma att ställas in.

Hemtjänsten och Lidingö stad arbetar kontinuerligt för att säkerställa bemanningen och att ta in extra resurser.

Kommer jag att få reducerad avgift för de insatser som inte utförs hos mig?

Det beror på vilka insatser som är biståndsbedömda och även på en rad andra omständigheter. Kontakta någon av stadens biståndsbedömare för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

 Vilka testas om de har covid-19?

Kunder som bor i våra särskilda boenden för äldre och inom LSS provtas om de uppvisar symtom på att vara smittade. Den patientansvariga läkaren skriver remiss. Provtagningen utförs antingen av våra egna sjuksköterskor eller av sjuksköterskor i särskilda team som åker ut till våra särskilda boenden. Detta görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Kunder som får hjälp av hemtjänst eller boendestöd blir också provtagna för covid-19 om de är sjuka och uppvisar symtom på infektion. I hemtjänsten är det läkare på husläkarmottagningarna som ordinerar provet och distriktsköterskan som utför det.

Från den 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

 Testas all vårdpersonal, om inte, vilka testas och varför?

Vårdpersonal med misstänkta luftvägssymtom som jobbar på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, boendestöd och inom LSS, både i kommunal och i privat regi, ska stanna hemma från arbetet och erbjuds självprovtagning i hemmet för covid-19. Provtagningen syftar till att de som inte har covid-19 ska kunna återgå i arbete och att tidigt förebygga spridning till kollegor och kunder för den personal som har konstaterad covid-19.

När någon av våra kunder insjuknar testas även personal som varit involverad i vården. Det som en del av smittspårningen för att om möjligt upptäcka och förebygga smitta. Provtagning görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Från den 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

Finns det skyddsutrustning för personal som arbetar inom omsorgen?

Vår bedömning är att skyddsutrustningen räcker för att täcka de behov som uppstår om någon kund insjuknar. Men vi har inget överflöd av skyddsutrustning. Regionens råd är att vi i första hand ska använda visir, täckande transparent skydd över hela ansiktet.

Vi följer Socialstyrelsens och Region Stockholms (fd landstinget) råd om basala hygienrutiner. Det innebär att skyddsutrustning endast används vid misstänkt eller bekräftad smitta för att skydda personalen. För att förhindra smittspridning är det viktigaste av allt att personalen spritar händerna noggrant innan de hjälper nya kunder och att man stannar hemma från jobbet om man har förkylningssymtom.

Skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vad gäller?

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Här spelar basala hygienrutiner och skyddsutrustning nyckelroller.

Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. För att förhindra smittspridning används basala hygienrutiner, här ingår även skyddskläder. För att förhindra att personal smittas används personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning

Arbetet hemma hos den enskilde kan innehålla många olika arbetsmoment. Beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras finns det skillnader i vilken typ av skyddsutrustning som ska användas.

 • Vid arbete med fysisk kontakt, t.ex. omvårdnadsarbete ska personlig skyddsutrustning användas och basala hygienrutiner följas
 • Vid arbete utan fysisk kontakt räcker basala hygienrutiner och vid behov skyddskläder. Personlig skyddsutrustning behöver inte användas

Med skyddsutrustning menas bland annat heltäckande visir, halvtäckande visir i kombination med skyddsglasögon och kirurgiskt munskydd, kombinerat visir och kirurgiskt munskydd, handskar. Valet av skyddsutrustning beror på vilka arbetsmoment som ska utföras.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner omfattar noggrann handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och gäller vid alla arbetsmoment hemma hos den enskilde. Val av skyddskläder beror på vilka arbetsmoment som ska utföras.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring att alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Innebär det att elever och personal ska undvika att komma till jobbet och skola?

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning ska man stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

För rådgivning bör man vända sig till 1177 Vårdguiden. Man kan också göra ett självskattningstest som 11 77 Vårdguiden tagit fram för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vi har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Hur kan staden säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Mötesplats centrum och Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt över sommaren. Skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras kan beslutet omprövas och verksamheterna helt eller delvis öppnas tidigare. I annat fall fattas ett nytt beslut som gäller från den 31 augusti.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Dagverksamheten stängd helt eller delvis till den 31 augusti 2020. Förvaltningen kan åter öppna verksamheten, helt eller delvis, om risken för smittspridning bedöms kunna kontrolleras. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Daglig verksamhet, enheterna Träffpunkten och Aktivera, håller succesivt på att öppnas.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Hur agerar staden om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Då det gäller Lidingö stads personal så följer vi de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger. I dagsläget är bedömningen att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning för friska att stanna hemma. Dock har vi dialog med personal för att göra individuella riskbedömningar.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

 Vad gäller inom äldreomsorgen?

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att hålla dagverksamheten stängd helt eller delvis gäller till den 31 augusti 2020. Förvaltningen kan åter öppna verksamheten, helt eller delvis, om risken för smittspridning bedöms kunna kontrolleras. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Mötesplats centrum och Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt över sommaren. Skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras kan beslutet omprövas och verksamheterna helt eller delvis öppnas tidigare. I annat fall fattas ett nytt beslut som gäller från den 31 augusti.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Äldre och andra känsliga målgrupper, råder besöksförbud?

Omsorgs- och socialförvaltningen har sedan tidigare beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Besöksförbudet gäller till dess ansvariga myndigheter ger andra rekommendationer. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april til och med den 31 augusti. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Jag känner oro kring mina anhöriga. Vart ska jag vända mig?

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstödlänk till annan webbplats

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronavirusetlänk till annan webbplats

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk länk till annan webbplats

Skola och förskola

Ska gymnasieskolan öppna i höst?

Lidingö stad planerar för att Hersby gymnasium ska öppna för undervisning på plats på höstterminens första dag den 20 augusti 2020 om inte nya besked kommer från ansvariga myndigheter.

Ska skolor och förskolor stänga?

Staden har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Staden har haft samråd med Smittskydd Stockholm som inte anser att förskolor och grundskolor ska stängas i dagsläget. Lidingö stads kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem fortsätter därför att vara öppna.

Utbildningsnämnden i Lidingö stad beslutade att Hersby gymnasium och vuxenutbildningen skulle bedriva sin undervisning på distans från och med 19 mars. Däremot planeras att Hersby gymnasium ska öppna igen som vanligt till höstterminen 2020 den 20 augusti.

När kan en skola stänga?

En stängning kan ske av huvudmannen, dvs kommunen eller för fristående skola dess styrelse, under följande förutsättningar:

 • Efter samråd med smittskyddsläkare i syfte att motverka smittspridning
 • Om skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Endast i det fall att det inte går att bedriva verksamheten på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronavirus, får skolans huvudman ensam besluta om stängning.

Regeringen rekommenderade alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med 18 mars.

Utbildningsnämnden i Lidingö stad beslutade att Hersby gymnasium och vuxenutbildningen skulle bedriva sin undervisning på distans från och med 19 mars. Däremot planeras att Hersby gymnasium ska öppna igen som vanligt till höstterminen 2020 den 20 augusti.

Ska barn och elever stanna hemma från grundskola och förskola?

Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset.Grundskolor och förskolor håller öppet som vanligt. Till hösten planerar vi att öppna Hersby gymnasium igen.

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning oavsett var man befunnit sig, stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

Varför kräver inte staden att föräldrar håller sina barn hemma?

Staden har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för stora.

Hur hanteras måltiderna i skolornas matsalar för att förebygga smittspridning av coronaviruset?

Enligt Livsmedelsverket sprids Coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker vatten. (källa Livsmedelverketlänk till annan webbplats) Det är viktigt att ha god handhygien. Att tvätta händerna ofta med tvål och vatten minskar risken för spridning av coronavirus.

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor. Utifrån dessa råd har staden, tillsammans med måltidsleverantörerna för skolorna, vidtagit ett antal åtgärder i matsalarna för att miniminer risken för smittspridning.

 • Pedagoger ser till att händerna är tvättade och slussar in eleverna i matsalen i en jämn ström.
 • Det finns mycket skolpersonal runt serveringen där eleverna tar maten själva.
 • Besticken står upp i behållaren så att eleverna tar i handtaget för att minska kontamineringen.
 • Knivar, slevar m.m. byts kontinuerligt under serveringen.
 • Bleck byts kontinuerligt under serveringen, vilket begränsar antalet elever som tar från varje upplägg.
 • Skyltar finns uppsatta som uppmanar eleverna att ta den översta tallriken i högen.

Vad gäller kring trängsel på restauranger och skolmatsalar?

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer om att det är otillåtet med trängsel på restauranger, kaféer och barer innebär i korthet att besökarna måste kunna hålla avstånd mellan varandra. Man får bara äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Det finns inget förbud mot bufféservering så länge inte trängsel uppstår.

Riktlinjerna gäller även skolmatsalar, där det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Vad gör skolorna för att undvika trängsel i matsalen?

Skolan- och kökspersonalen hjälps åt för att minska risken för smittspridning.

För att underlätta kan skolorna:

 • Utvidga avståndet mellan bord i matsal om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever, exempel i matsalen.
 • Det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer
 • Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.

Kan barn och elever ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Enligt Livsmedelsverket kan barn och elever fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord och bufféer utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Allmänt

Gäller regeln om 2-meters avstånd överallt?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus.

Många av de miljöer vi vistas i såsom badplatser, parker, gator och torg är allmänna platser och där gäller inte begränsningen om max 50 personer och staden har inte möjlighet att begränsa antal personer på dessa platser. Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna. Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte.

På restauranger och serveringar gäller från den 7 juli Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställenlänk till annan webbplats. Av dessa följer bl.a. att serveringsställen ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas. Det kan t.ex. handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen. Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Dock ska hänsyn tas till förutsättningarna på serveringsstället, som till exempel antalet besökare och hur lokalen ser ut. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Vad kan staden göra om folk inte följer riktlinjerna om att hålla avstånd?

Vid behov kan Lidingö i så fall vidta åtgärder när det bedöms relevant och möjligt, såsom att öka tillgänglig yta, skylta, minska antalet personer som befinner sig på en plats (om det inte är en allmän plats såsom park, gator och torg), stänga eller öppna faciliteter och verksamheter etc.

Ska alla, oavsett var man bufinnit sig, vara uppmärksamma kring luftvägssymtom?

Ja, alla, oavsett var man befunnit sig, bör vara uppmärksamma på symtom och hålla sig hemma om man har luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Om man har symtom, hur länge ska man vara hemma?

Du ska vara helt symtomfri i 48 timmar eller om du endast besväras av kvarstående torrhosta kan du återgå till skola eller arbete om det gått minst 7 dagar sedan du först insjuknade.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta:

 • Hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen
 • Aktiv cancersjukdom eller pågående/nyligen avslutat behandling for cancersjukdom (utom hormonell behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes medkomplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (body mass index -BMI- 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex Parkinson, Multipel Skleros -MS, , amyotrofisk lateral skleros -ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Ny information tillkommer kontinuerligt, man bör därför hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats. De uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om riskgrupper. länk till annan webbplats

Vilka är symtomen för luftvägsinfektion? Kan det förväxlas med pollenallergi?

Det är framförallt luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

För rådgivning ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Ska jag som privatperson bära munskydd då jag åker kollektivt eller handlar i mataffären?

Munskydd kan ge en ”falsk” trygghet, så att man glömmer bort de andra åtgärderna (som att hålla avstånd och tvätta händerna). Om man använder munskydd fel och t.ex. rör sig mer i ansiktet med händerna kan man riskera att föra virus från händerna till ögon/näsa och bli smittad den vägen.

Vissa länder som har infört att personer ska bära munskydd på offentliga platser har gjort detta för att sjuka individer inte ska sprida smittan vidare till någon annan. Vanliga munskydd kan möjligen bidra till att minska smittan FRÅN den som bär det till andra människor men skyddar inte den som bär det så bra från att själv bli smittad av andra. I Sverige ska sjuka individer stanna hemma - denna åtgärd skyddar omgivningen bättre än om sjuka personer bär munskydd och rör sig bland folk.

Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Vad innebär det för stadens verksamheter att vi har en allmän samhällsspridning av covid 19?

Stadens kommunala verksamheter inom förskola, grundskola och vård- och omsorg är fortsatt öppna.

Dock har omsorgs- och socialförvaltningen beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Besöksförbudet omfattar också vissa gruppbostäder. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Alla öppna mötesplatser för äldre är stängda från 12 mars och tills vidare. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholm att arbeta hemma, hur agerar Lidingö stad på det?

Enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten ska de som kan jobba hemifrån. För Lidingö stad innebär det att de som har möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter det, ska arbeta hemma. Dock måste staden säkerställa den löpande verksamheten och vårt samhällsuppdrag.

Stadens verksamheter inom förskola, grundskola, hemtjänst, vård- och omsorg, fritidsverksamhet, bibliotek och fritidsanläggningar ska tillsvidare hålla öppet och bedriva verksamheten som vanligt. Alla öppna mötesplatser för äldre är dock stängda från 12 mars. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Får kommunen information om smittade inom kommunen?

Från och med vecka 23 redovisar Folkhälsomyndigheten veckovis antal smittade även för kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

För vecka 26 rapporteras för Lidingös del 6 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 30 sjukdomsfall totalt under vecka 26.

Totalt sett har Lidingö 82 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 395.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering över antal smittade finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:länk till annan webbplats

Hur många fall av coronaviruset finns på Lidingö?

Från och med vecka 23 redovisar Folkhälsomyndigheten veckovis antal smittade även för kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

För vecka 26 rapporteras för Lidingös del 6 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 30 sjukdomsfall totalt under vecka 26.

Totalt sett har Lidingö 82 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 395.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering över antal smittade finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:länk till annan webbplats

Kan Lidingö stad bekräfta om det finns konstaterade fall av coronaviruset på Lidingö?

Från och med vecka 23 redovisar Folkhälsomyndigheten veckovis antal smittade även för kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

För vecka 26 rapporteras för Lidingös del 6 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 30 sjukdomsfall totalt under vecka 26.

Totalt sett har Lidingö 82 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 395.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering över antal smittade finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:länk till annan webbplats

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan Lidingö stad bekräfta det?

Vi har inte information på individnivå. Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som vi delar med oss av.  

Vart vänder jag mig för provtagning?

 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.
 • Du ska inte vända dig till husläkarmottagningen för att provtas.

Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Från och med 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Med start från och med måndag 15 juni kan man börja boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.länk till annan webbplats

Alla som tror att de tidigare haft covid-19, men är friska sedan minst två veckor tillbaka ska också kunna testas för att se om de utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19.

1177.se/stockholmlänk till annan webbplats kommer det att finnas vägledning för att invånarna ska veta vilket test man ska ta och var.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

Vårdguiden 1177 webbplats, information om covid-19 testerlänk till annan webbplats

Region Stockholms webbplats, information om covid-19 tester länk till annan webbplats

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Hur fungerar sjukvården i Stockholm kring coronaviruset?

 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.
 • Från och med 15 juni ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Med start från och med måndag 15 juni kan man börja boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.länk till annan webbplats
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller om man är sjuk och måste stanna hemma?

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Hur kan jag få hjälp när jag måste stanna hemma?

För att underlätta för riskgrupper har Lidingö stad, Lidingö Näringsliv, Röda Korset Lidingö och Svenska kyrkan Lidingö församling inlett ett samarbete där du kan få hjälp med:

 • Att handla hem mat från stadens handlare via Röda Korset Lidingö. Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01länk till annan webbplats. De uppgifter du lämnar för ditt ärende ska kunna hanteras, raderas så fort du har fått hjälp. Under sommaren kommer Lidingö stads sommarjobbare att hjälpa till med handling och andra sysslor.
 • Att hämta ut medicin och handla mindre matkassar via Svenska kyrkan. Kontakta Svenska kyrkan Lidingö församling på telefon 08-410 847 63länk till annan webbplats
 • Att handla från Lidingös butiker via Näringslivsbilen. Du kan få gratis hemkörning av varor från alla företag på ön. Undantagna är varor från mataffärer, restauranger och systembolaget, som kräver särskilda tillstånd. Kontakta butiken du vill handla ifrån, så ordnar de med transport via Näringslivsbilen.

Många mataffärer har också hemleverans av matkassar.

Vissa affärer har särskilda tider avsatta för personer över 70 år, kontrollera med din lokala affär.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kultur och fritid

Vad gäller kring badplatser, bassängbad och parker?

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och i hamnar. På badplatser och andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar omfattar inte simhallar och bassänger och inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Lidingö stad har inte möjlighet att begränsa antal personer på dessa platser.

Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna.

Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte och att se till att hålla avstånd.

Vad gäller för resor?

Från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en plats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om nya rutiner och vad som gäller de linjer eller sträckor som du ska resa. Följ anvisningarna från trafikoperatören, till exempel Waxholmsbolaget.

Vad gäller kring idrott om matcher och tävlingar?

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Detta innebär att det fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall.

Smittspridningsrisken kan vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Ska idrottshallar och träningslokaler stängas?

Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Det finns inget som tyder på att coronavirus smittar via bassängbadvatten utan det smittar i första hand från människa till människa.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Ska evenemang ställas in?

Som en extra försiktighetsåtgärd och med anledning av höjd risknivå för samhällsspridning av coronaviruset covid-19, så kommer Lidingö stad från och med den 12 mars att ställa in aktiviteter som samlar många människor.

Sedan den 29 mars gäller också att allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Förbudet omfattar dock inte bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet om allmänna sammankomster gäller heller inte skolan eller förskolan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska, även om de inte har fler än 50 deltagare. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Sommarens festligheter

Under sommarens högtider är det viktigt att vi fortsätter att vara rädda om varandra. Faran för smittspridning av Corona är inte över.

I år får du ta hänsyn och fira med dem du bor med, ringa i stället för att träffas i hemmen och hålla avståndet på uteserveringarna. Man kan vara nära varandra, fast man är på avstånd. Tänk på att ditt beteende påverkar inte bara dig, utan alla i samhället och också den hårt belastade vården.

Det här gäller:

 • Folkhälsomyndighetens föreskrift om att inte genomföra folksamlingar med fler än 50 personer även utomhus innebär att större gemensamma firanden under sommaren ställs in.
 • Vid mindre firanden är det viktigt att noga tänka över smittrisken. Det gäller även studentfiranden och religiösa högtider. Det är olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det går bra att vara utomhus, men vi kan inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor.
 • Besök på uteserveringar och andra utomhusaktiviteter går bra, så länge man håller avstånd, undviker trängsel och inte är i stora grupper.
 • Håll minst två meters avstånd, träffa inte dina äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper.

Innebär förbudet för sammankomster med fler än 50 personer även privata arrangemang?

Privata tillställningar omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Dock innebär Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop, dop, begravningar, kalas och andra tillställningar.

Det är dock olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det går bra att vara utomhus, men vi kan inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor.

Förbudet gäller inte för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Vad gäller för fritidsgårdar, lägerverksamhet och kurser?

Fritidsgårdar kan hålla öppet. Dock måste man begränsa antal besökare för att minska trängsel.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. De bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävslänk till annan webbplats.

Vid lägerverksamhet är det viktigt att tänka på:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.
Till toppen av sidan