Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Frågor och svar om coronavirus

Uppdaterad 7 oktober 2021: Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Lidingö stad om coronaviruset. För generella frågor och svar om coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt Vårdguiden 1177.

Vård och omsorg

Vilka riktlinjer finns det för smittskyddsarbete inom vård och omsorg?

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning. Lidingö stad har också förstärkt och intensifierat städningen inom samtliga verksamheter.

 • personal/omsorgstagare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • tillämpande av basala hygienrutiner samt fortsatt användande av skyddsutrustning och source control även om man är vaccinerad
 • alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller avstånd (minst 2 meter)
 • frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19
 • vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Riktlinjerna gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinjerna i sin helhet från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Vad har hemtjänsten för rutiner och skyddsutrustning? Hur upprätthåller de sin hygien när de går mellan kunder?

Hemtjänstpersonalen som hjälper dig har utbildning i hur de ska skydda dig för att inte föra eventuell smitta vidare från andra kunder. Eftersom corona är en dropp- och kontaktsmitta är det viktigt är de är helt friska själva och att de noggrant spritar och helst även tvättar sina händer mellan olika kundbesök. När de arbetar närmare än två meter från sina kunder ska de använda heltäckande visir och munskydd för att minimera risken att symtomfri personal smittar vårdtagare.

Personal som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska vara hemma tills de är helt symtomfria och därefter 48 timmar till, enligt nya rutiner inom vård- och omsorgsboende.

Vad kan jag få för hjälp om jag blir smittad? Måste jag avboka mina insatser från hemtjänsten?

Om du uppvisar sjukdomssymtom eller är bekräftat smittad är det viktigt att du informerar din hemtjänst så att de kan hjälpa dig under trygga former och inte riskerar att föra smittan vidare. Hemtjänsten har rutiner för att hantera smitta. Vid behov av att prioritera insatser är det bra om du tänker igenom vad som är viktigast för dig att få hjälp med, och vad du kanske kan klara dig utan eller på annat sätt under en period.

Om du blir sämre och behöver utökat stöd samverkar vi med sjukvården för att planera ditt behov av vård- och omsorg.

Min hemtjänst säger att personalen är sjuk och att de inte har vikarier som kan städa hos mig. Får de göra så?

Ja. Vi befinner oss i en situation som innebär att hemtjänsten kan komma att behöva göra omprioriteringar vid personalbortfall. I första hand kommer personalen att prioritera att hjälpa dem som behöver stöd med mat och personlig omvårdnad. Det innebär att insatser som inte är livsnödvändiga kan komma att ställas in.

Hemtjänsten och Lidingö stad arbetar kontinuerligt för att säkerställa bemanningen och att ta in extra resurser.

Ska aktiviteter som riktas till äldre och anhöriga ställas in?

Mötesplats Centrum och Träffpunkten Tor inleder en försiktig nystart av de öppna verksamheterna. I början blir det arrangeras det för att kunna fika i gemenskap. Ett försiktigt öppnande av inomhusaktiviteter kommer sedan att göras successivt. Det sker då till en början i mindre grupper om 3 till 4 personer.

Träffpunkt Tor är också öppet men under trygga och ordnade former. Träffpunkt Brevik hålls fortfarande stängt.

För att öppna på ett ansvarsfullt sätt kommer personal inom det förebyggande stödet att säkerställa att avstånd hålls mellan kunder. Personalen ska också se till att hygienrutiner följs och att det finns handdesinfektion, handskar och munskydd åt personal. För de grupper som träffas inomhus kommer det vara ett krav med munskydd och att man spritar av händer innan man går in i lokalen. Man måste intyga att man är fullt frisk vid tiden för besöket.

Kommer jag att få reducerad avgift för de insatser som inte utförs hos mig?

Det beror på vilka insatser som är biståndsbedömda och även på en rad andra omständigheter. Kontakta någon av stadens biståndsbedömare för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

Vilka testas om de har covid-19?

Kunder som bor i våra särskilda boenden för äldre och inom LSS provtas om de uppvisar symtom på att vara smittade. Den patientansvariga läkaren skriver remiss. Provtagningen utförs antingen av våra egna sjuksköterskor eller av sjuksköterskor i särskilda team som åker ut till våra särskilda boenden. Detta görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Kunder som får hjälp av hemtjänst eller boendestöd blir också provtagna för covid-19 om de är sjuka och uppvisar symtom på infektion. I hemtjänsten är det läkare på husläkarmottagningarna som ordinerar provet och distriktsköterskan som utför det.

Testas all vårdpersonal, om inte, vilka testas och varför?

Vårdpersonal med misstänkta luftvägssymtom som jobbar på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, boendestöd och inom LSS, både i kommunal och i privat regi, ska stanna hemma från arbetet och erbjuds självprovtagning i hemmet för covid-19. Provtagningen syftar till att de som inte har covid-19 ska kunna återgå i arbete och att tidigt förebygga spridning till kollegor och kunder för den personal som har konstaterad covid-19.

När någon av våra kunder insjuknar testas även personal som varit involverad i vården. Det som en del av smittspårningen för att om möjligt upptäcka och förebygga smitta. Provtagning görs i samarbete med av Region Stockholm utsedda team som stöttar med provtagning och smittspårning.

Hur bokar jag vaccin?

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i Stockholms län där man kan boka tid. Mottagningarna finns listade dels via appen Alltid Öppet, dels på 1177:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vilka ska ta en tredje dos vaccin?

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

Läkarorganisationerna på särskilt boende för äldre ombesörjer vaccination av sina boende och detta påbörjas inom kort. I samband med detta kan de erbjuda eventuell personal som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att göra det.

Vårdcentralerna kommer kontakta personer med hemsjukvård och erbjuda dem vaccination.

Personer över 80 år

Med start på måndag den 4 oktober kan alla som är 80 år eller äldre boka tid hos någon av vaccinationsmottagningarna via appen Alltid öppet eller med telefonbokningen 08–428 429 30.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Men man kan också boka via telefon. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen och är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00.

Telefonbokning finns på flera språk. För bokning på svenska, ring telefonnummer 08-428 429 30.

Information om telefonummer på andra språk finns på Region Stockholms webbplats.

Region Stockholms webbplats om telefonbokning på olika språk Länk till annan webbplats.

Hemtjänsttagare under 80 år

Hemtjänsttagare under 80 år kan inte boka tid hos vaccinationsmottagning, varken med appen Alltid öppet eller via telefonbokningen.De kommer istället att få ett brev med information om vaccination.

I Folkhälsomyndighetens definitionen av hemtjänst ingår inte LSS. Närstående erbjuds inte dos 3 om de inte ingår i någon av grupperna ovan.

Region Stockholms webbplats om tredje dos vaccin Länk till annan webbplats.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Region Stockholm rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Finns det skyddsutrustning för personal som arbetar inom vård och omsorg?

Vår bedömning är att skyddsutrustningen räcker för att täcka de behov som finns för att skydda personalen och minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Vi följer Socialstyrelsens och Region Stockholms (fd landstinget) råd om basala hygienrutiner. Det innebär att skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad smitta för att skydda personalen. För att förhindra smittspridning är det viktigaste att personalen spritar händerna noggrant innan varje nytt kundbesök och använder heltäckande Visir och/eller munskydd vid arbete närmare än 2 meter från kund för att undvika smittspridning. Det är också viktigt att man stannar hemma från jobbet om man har förkylningssymtom.

Skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vad gäller?

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Här spelar basala hygienrutiner och skyddsutrustning nyckelroller.

Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. För att förhindra smittspridning används basala hygienrutiner, här ingår även skyddskläder. För att förhindra att personal smittas används personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning
Arbetet hemma hos den enskilde kan innehålla många olika arbetsmoment. Beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras finns det skillnader i vilken typ av skyddsutrustning som ska användas.

 • Vid arbete med fysisk kontakt eller närmare än två meter, t.ex. omvårdnadsarbete ska personlig skyddsutrustning användas och basala hygienrutiner följas.
 • Vid arbete utan fysisk kontakt eller mer än två meter från kund räcker basala hygienrutiner och vid behov skyddskläder. Personlig skyddsutrustning behöver inte användas.

Med skyddsutrustning menas bland annat heltäckande visir, halvtäckande visir i kombination med skyddsglasögon och kirurgiskt munskydd, kombinerat visir och kirurgiskt munskydd, handskar. Valet av skyddsutrustning beror på vilka arbetsmoment som ska utföras. Vid nära omvårdnadsarbete ska personalen använda både heltäckande visir och munskydd för att minimera risken för smittspridning från personal till kund.

Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner omfattar noggrann handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och gäller vid alla arbetsmoment hemma hos den enskilde. Val av skyddskläder beror på vilka arbetsmoment som ska utföras.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring att alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Innebär det att elever och personal ska undvika att komma till jobbet och skola?

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning ska man stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

För rådgivning bör man vända sig till 1177 Vårdguiden. Man kan också göra ett självskattningstest som 11 77 Vårdguiden tagit fram för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest corona via 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hur agerar staden om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Då det gäller Lidingö stads personal så följer vi de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger. I dagsläget är bedömningen att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning för friska att stanna hemma. Dock har vi dialog med personal för att göra individuella riskbedömningar.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Gäller besöksförbud på stadens särskilda boenden?

Det råder inte besöksförbud eller besöksavrådan på stadens äldreboenden Däremot behöver besökare vara försiktiga vid besök på ett äldreboende.

De personer som bor på särskilda boenden för äldre löper större risk att utveckla svår sjukdom om de smittas med covid-19. Det är därför mycket viktigt både att minska risken för att smittan förs in och att smittspridning förhindras.

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning som följer smittskyddsläkarens riktlinjer.

Även efter den 29 september 2021 gäller dessa riktlinjer:

 • personal/omsorgstagare och besökare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • tillämpande av basala hygienrutiner samt fortsatt användande av skyddsutrustning och source control även om man är vaccinerad
 • alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller avstånd (minst 2 meter)
 • frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19
 • vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Vid besök gäller detta:

 • Besök bör ske i omsorgstagares lägenhet eller utomhus, inte i lokaler där andra patienter vistas.
 • Besökare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • Besökare använder kirurgiskt munskydd IIR utanför den anhöriges rum/lägenhet, men gärna under hela besöket
 • Besökare vistas inte i allmänna utrymmen inom boendet
 • Besökare bör undvika kontakt med andra än sin närstående i samband med besöket
 • Besökare meddelar den verksamhetsansvarige om hen dagarna efterbesöket får symtom som vid covid-19.

Smittskyddsläkarens riktlinjer kan man läsa om i länken nedan. Riktlinjerna gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinjerna i sin helhet från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Vad gäller kring Mötesplats centrum?

Mötesplats Centrum i stadshuset öppnar gradvis för förbokade evenemang av olika slag.  Caféet som hållits utomhus under sommaren öppnar nu inomhus under ordnade former. 

Även drop in-verksamheten har nu öppet så att äldre på Lidingö kan träffa bland andra den digitala lotsen och syn- och hörselinstruktör i stadshuset.

För att öppna på ett ansvarsfullt sätt erbjuder vi besökarna handdesinfektion och munskydd samt uppmuntrar till att hålla avstånd. Personalen använder visir eller munskydd vid kundnära aktiviteter. Som besökare vill vi att man avstår från att besöka oss vid minsta sjukdomssymtom.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Vad gäller kring daglig verksamhet?

I början av september påbörjades en successiv återgång till det normala på våra dagliga verksamheter och på sysselsättningen.

Nu är alla verksamheter öppna fullt ut igen och alla medarbetare åter på sina ordinarie arbetsplatser.

Vad gäller kring växelvård?

Förvaltningen har öppnat upp för växelvården på korttidsboende. Vi följer utveckling i samhället och om smittspridningen ökar, är förvaltningen beredd att fatta nytt beslut om tillfälligt uppehåll för växelvård.

Jag känner oro kring corona. Vart ska jag vända mig?

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstöd Länk till annan webbplats.

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronaviruset Länk till annan webbplats.

Information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk, Länk till annan webbplats.Funktionsrätt Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Skola och förskola

Hur kan smittspridning förebyggas i skolan när restriktioner släpps 29 september?

Lidingö stad följer rekommendationer från regeringen och myndigheterna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker skolmiljö. För att både elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga i skolan och vi tillsammans ska minska smittspridningen, följer Lidingös kommunala skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur man kan förebygga smittspridning.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur smittspridning kan förebyggas i skolan Länk till annan webbplats.

Kommer det att vara distansundervisning i gymnasieskolan i höst?

Generellt gäller att både grundskolan och gymnasieskolan har undervisning på plats. Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kommer det att vara distansundervisning i högstadiet i höst?

Generellt gäller att både grundskolan och gymnasieskolan har undervisning på plats. Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Respektive kommunal grundskola kan besluta om delvis distansundervisning för högstadiet utifrån lokala förutsättningar. Utgångspunkten är att undervisningen ska bedrivas på plats så mycket som möjligt.

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kommer låg- och mellanstadiet vara öppet som vanligt?

Generellt gäller att både grundskolan och gymnasieskolan har undervisning på plats. Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Erbjuds snabbtest i skolan?

När det gäller snabbtester så rekommenderas inte i dagsläget det av Smittskydd Stockholm.

Hur går vaccination av barn 12 - 15 år via skolan till?

För att kunna vaccinera barn på skolan måste vårdnadshavare lämna samtycke. Båda vårdnadshavarnas godkännande krävs (om man är två vårdnadshavare).

Samtycke lämnas via Lidingö stads webbplats.

Lidingö stads webbplats för samtycke till vaccination. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Region Stockholm ansvarar för vaccinationerna med hjälp av olika vaccinatörer. På Lidingö görs det med hjälp av Kry. De kommer också att ge dos 2. Det är dock skolans elevhälsa som ansvarar för planering och insamlande av hälsouppgifter och samtycke.

Exakt datum för när vaccinationerna börjar finns inte än, men så snart insamlande av samtycken är klart kommer vi meddela datum. Endast ett tillfälle per skola kommer att erbjudas.

Kan barn vaccinera sig på vaccinationsmottagningar?

Från och med den 11/10 2021 kommer Regionen att påbörja arbetet med att 12-15 åringar ska erbjudas vaccination mot covid-19. Redan nu kan man boka tid för sitt barn via 1177 eller appen "Alltid Öppet". Det går inte att gå till en drop-in mottagning utan man måste boka tid på någon av de vaccinationsmottagningar som finns.

Vad gäller vid resor utomlands? Ska man isolera sig vid hemkomst?

Rekommendationen för ovaccinerade över 6 år om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige från ett annat land än Norden gäller till och med den 31 oktober, oavsett om man har symtom eller inte.

Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

 • enbart har rest inom Norden
 • är fullvaccinerad sedan minst två veckor
 • har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.
 • Är yngre än 6 år

Alla bör vara särskilt uppmärksamma på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får man symtom ska man testa sig så snart som möjligt.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

På webbplatsen krisinformation.se finns information om resor både till och från Sverige samt resor inom Sverige. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor till Sverige Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuell information om resor och reseavråden finns på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin, regeringen.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för covidbevis vid resor?

När man ska ut och resa behöver man ofta ha ett covidbevis som man beställer via e-tjänsten covidbevis.se. Planerar man en resa bör man noga kontrollera att ens covidbevis är giltigt. Covidbevisen gäller från och med den 1 oktober i 180 dagar. Vårdnadshavare kan hämta covidbevis för sina barn genom att logga in med e-legitimation i tjänsten.

Covidbevis beställs från e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur covidbevis fungerar, krisinformation.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om covidbevis inför höstlovet, E-hälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

På webbplatsen krisinformation.se finns information om resor både till och från Sverige samt resor inom Sverige. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor till Sverige Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuell information om resor och reseavråden finns på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller kring fritidsgårdar, fritidshem och förskolor?

Fritidshem och förskolor är öppna.

Sedan den 6 februari är musikskolan, kulturskolan och Sagateatern öppna för barn och ungdomar.

Skolverkets webbplats med information om hur coronaviruset påverkar skolan, skolverket.se Länk till annan webbplats.

När kan en skola stänga?

En stängning kan ske av huvudmannen, dvs kommunen eller för fristående skola dess styrelse, under följande förutsättningar:

 • Efter samråd med smittskyddsläkare i syfte att motverka smittspridning
 • Om skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Om det inte går att bedriva verksamheten på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronavirus, får skolans huvudman ensam besluta om stängning.
 • Regeringen kan med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid meddela föreskrifter om att skolenheter ska stänga på nationell, regional eller kommunal nivå.

Vad gäller i förskolan vid sjukdom och symtom?

Nya riktlinjer har kommit från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm kring sjukdom och symtom.

 • Vid sjukdom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom
 • Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva
 • Fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom vid andra sjukdomar som magsjuka. Då är det viktigt att barnet stanna hemma under två dygn utan symtom innan återgång till förskolan

Hur länge ska man stanna hemma?

Testning och testsvar

Gäller:

Gör så här:

Om test har tagits och det visar att du har covid-19. (Positivt testsvar)

Alla

Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19. (Negativt testsvar)

Alla

Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om inget test har tagits.

Barn i förskola och grundskola.

Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning.

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om inget test har tagits.
(På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.)

Alla från och med gymnasieålder

Stanna hemma minst 7 dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om familjemedlemmar är sjuka, ska friska elever och barn stanna hemma?

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig, även om man är fullvaccinerad.

Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Du ska alltså stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta.

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen men inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Rekommendationer vid symtom eller sjukdom: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om någon i hushållet har covid-19

Ovaccinerade

Om man inte är vaccinerad finns särskilda förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19.

Man ska testa sig även om man inte har symtom.

Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Fullvaccinerade

Om man får symtom på covid-19 ska man stanna hemma och testa sig. Det finns en viss risk att bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.

Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Smittspårning och provtagning av nära kontakter

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att även symtomfria personer ska testas vid smitta på arbetsplatser.

De som träffat en person då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta.

Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition.

Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

I takt med alltfler vaccinerar sig och att alla över 60 år nu kan vaccinera sig mot covid-19 finns det nya riktlinjer hur smittspårning ska göras.

Vårdgivarguiden om provtagning av symtomfria personer Länk till annan webbplats.

Kommer man att erbjuda munskydd i skolan?

Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skola eller förskola.

I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna under längre tid inte kan hålla avstånd. I Lidingös skolor finns tillgång till munskydd i både förskola och skolan.

Vad gäller kring trängsel i skolmatsalar?

Alla begränsningar gällande trängsel, storlek på sällskap etc upphör den 29 september och efter 29 september finns inte längre några särskilda riktlinjer för restauranger och serveringsställen eller skolmatsalar.

Allmänna frågor

Gäller regeln om 2-meters avstånd överallt?

Den 29 september tas restriktionerkring bland annat trängsel bort.

De här restriktionerna tas bort 29 september

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller efter den 29 september, när många restriktioner tas bort. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner från den 29 september Länk till annan webbplats.

Vad gäller efter den 29 september?

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Stanna hemma vid symtom
 • Tvätta händerna

Vad gäller för de som inte är vaccinerade?

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör därför därför:

 • hålla avstånd till andra människor
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Stanna hemma vid symtom
 • Tvätta händerna

Råden gäller inte personer under 18 år eller personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller för ovaccinerade Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

När ska man testa sig?

 • Om du har symtom.
  • Stanna hemma och testa dig (gäller även fullvaccinerade)
 • Om någon du bor med har covid-19.
  • Stanna hemma i 7 dagar och testa dig, även om du inte har symtom.
   • Gäller INTE fullvaccinerade eller de som haft covid-19 inom 6 månader.
   • Fullvaccinerad vård- och omsorgspersonal får jobba men ska testa sig.
   • Barn ska stanna hemma i 7 dagar. Barn som är i skolålder ska också testas.
 • Om du haft nära kontakt med någon med covid-19.
  • Testa dig även om du inte har symtom.
   • Gäller INTE fullvaccinerade
   • Gäller från högstadieålder och uppåt
 • Om du rest utomlands utanför Norden. Testa dig.
  • Gäller INTE fullvaccinerade
  • Gäller från skolålder och uppåt
 • Om du rest till ett land UD avråder från att resa till:
  • Stanna hemma i 7 dagar efter hemkomst
  • Provta dig på ankomstdagen och på dag 5

Alla tester måste vara så kallade PCR tester och inte snabbtester. Fortfarande finns prioriterad provtagning för personer med samhällsviktiga arbeten

Hur stor publik får det vara på evenemang?

Efter den 29 september tas publiktaket bort på serveringsställen, offentliga sammankomster och på privata sammankomster.

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta:

 • Hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen
 • Aktiv cancersjukdom eller pågående/nyligen avslutat behandling for cancersjukdom (utom hormonell behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes medkomplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (body mass index -BMI- 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex Parkinson, Multipel Skleros -MS, , amyotrofisk lateral skleros -ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Ny information tillkommer kontinuerligt, man bör därför hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats. De uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om riskgrupper Länk till annan webbplats.

Om familjemedlemmar är sjuka, ska man själv stanna hemma?

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig, även om man är fullvaccinerad.

Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Du ska alltså stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta.

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen men inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Rekommendationer vid symtom eller sjukdom: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om någon i hushållet har covid-19, vad gäller då?

Ovaccinerade

Om man inte är vaccinerad finns särskilda förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19.

Man ska testa sig även om man inte har symtom.

Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Fullvaccinerade

Om man får symtom på covid-19 ska man stanna hemma och testa sig. Det finns en viss risk att bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.

Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Vilka är symtomen för luftvägsinfektion? Kan det förväxlas med pollenallergi?

Det är framförallt luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

För rådgivning ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ska jag som privatperson bära munskydd då jag åker kollektivt?

Från och med den 1 juli tas rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid bort.

Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholm att arbeta hemma, hur agerar Lidingö stad på det?

Enligt uppmaning från Folkhälsomyndighetenoch de allmänna lokala råden som gäller i Stockholms län ska de som kan jobba hemifrån fram till den 29 september. Från den 1 oktober kommer administrativ personal att successivt återgå till arbete på plats.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

Hur många fall av coronaviruset finns på Lidingö?

Folkhälsomyndigheten redovisar veckovis antal smittade på kommunnivå. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering över smittläget Länk till annan webbplats.

Är det smittspridning inom vissa åldersgrupper och områden på Lidingö?

De siffror som redovisas öppet från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm redovisas på kommunnivå. För Lidingös del innebär det att vi bara får reda på hur många smittade som finns till antalet. Enligt Smittskydd Stockholm är det inte någon särskild åldersgrupp som sticker ut vad gäller smitta. När det handlar om eventuell klustersmitta kommer Smittskydd Stockholm enbart att meddela Lidingö stad om det är något större utbrott där de behöver närmare samverkan. Detta med hänvisning till patientsekretessen som annars råder.

Vart vänder jag mig för provtagning?

 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.
 • Du ska inte vända dig till husläkarmottagningen för att provtas.

Testning för pågående covid-19

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras för pågående sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm. Länk till annan webbplats.

Bokning av provtagning startar via 1177.se. Alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Barn upp till sex år behöver dock inte provtas.

Antikroppstestning för covid-19

Egenbeställd antikroppstestning upphör i Region Stockholm från och med den 31 mars 2021.

Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning bedömt att det inte längre är motiverat att finansiera storskalig antikroppstestning. Finansieringen upphävs från och med 31 mars och därför upphör Region Stockholm med att erbjuda egenbeställd antikroppstestning till invånarna.

Antikroppstestning, sll.se Länk till annan webbplats.

Provtagning av barn

Vårdnadshavare till barn i åldern 6 till 13 år kan boka provtagning för covid-19. Vårdnadshavare går in på 1177.se och i appen Alltid Öppet som ombud för sina barn, bokar ett hemtest-kit, hämtar det på ett laboratorium och åker hem för att provta sitt barn. Den nya tjänsten finns än så länge på fem laboratorier i länet och 200 prov per vecka kan bokas. Efter en första utvärdering kommer både antalet bokningsbara hemtest och utlämningsställen av utökas.

Det finns tre möjligheter för provtagning covid-19 för sjuka barn i åldern 6-13 år. Provtagning via vårdcentralen, provtagning vid en drive-in-station eller provtagning där vårdnadshavaren bokar och hämtar ett hem-test på ett laboratorium. Barn under 6 år behöver sällan provtas och om de behöver provtas så sker bokning av provtagning via vården.

Barnets ombud bokar och hämtar hemtest

Testet bokas och kan hämtas ut på ett av de fem laboratorierna på vardagar mellan klockan 13-15. Laboratorierna ligger i Åkersberga, vid Sollentuna sjukhus, Lidingö sjukhus, Sophiahemmet och i Farsta läkarhus, adresser finns i det inloggade läget i 1177.se. För att kunna boka ett hemtest behöver en vårdnadshavare vara ombud för sitt barn i både inloggat läge i 1177.se och i appen Alltid Öppet.

Hur fungerar vaccination?

Vaccination pågår, det är Region Stockholm som prioriterar och planerar för vaccination. Vaccination är kostnadsfri för alla invånare i Region Stockholm.

På 1177:s webbplats finns information om vaccination, tidsplan för olika grupper samt en kalkylator för att räkna ut när man ska få sin andra dos. Man får ett sms när man kan boka in sin andra dos.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om planering för hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, Länk till annan webbplats.Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information om planering för hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Hur många har vaccinerats på Lidingö?

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis på torsdagar klockan 14.00 statistik över antal vaccinerade per kommun.

Statistiken finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur beställer jag covidbevis?

Covidbevis är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. Beviset går att beställa via e-tjänsten Covidbevis.se. Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du får resa in.

Covidbevis beställs från e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Hur covidbevis fungerar, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hur fungerar sjukvården i Stockholm kring coronaviruset?

 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.
 • Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras för pågående sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm Länk till annan webbplats..
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
  1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest corona via 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller om man är sjuk och måste stanna hemma?

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Kultur och fritid

Vad gäller kring badhus, gym och parker?


Efter den 29 september tas publiktaket bort på serveringsställen, offentliga sammankomster och på privata sammankomster.

 Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Inomhusanläggningar

Från och med den 17 maj öppnade Lidingö stad alla idrottsanläggningar för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare. Ishallar, inomhus- och utomhusanläggningar samt simhall öppnas.

Utomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar som öppnade 18 januari kommer att fortsätta vara öppna för både barn och vuxna.

Ska kurser och aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar ställas in?

Kulturskolan, musikskolan och Sagateatern och verksamheter för barn och unga är öppna.

Ska evenemang ställas in?

Efter den 29 september tas restriktioner bort vilket innebär att evenemang kan genomföras.

Kommer det att vara krav på covidbevis vid evenemang?

Vaccinationspass kommer inte att vara aktuella vid större arrangemang. Men vid ett försämrat smittoläge kommer möjligheten att kunna tas till vara.

Hur stor får publiken vara?

Efter den 29 september tas publiktaket bort på serveringsställen, offentliga sammankomster och på privata sammankomster.

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Restriktioner som gäller från den 1 juli, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställningar, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Begränsningar för sammankomster, länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ska biblioteken stänga?

Biblioteken har en viktig demokratisk funktion och fungerar som en viktig funktion för samhällsservice. Lidingö Stadsbibliotek är därför fortsatt öppet för utlåning och återlämning av böcker och för att tillhandahålla samhällsinformation.

Information om bibliotekets öppettider och service, Lidingö stads webbplats

Vad gäller för resor?

Rekommendationen för ovaccinerade över 6 år om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige från ett annat land än Norden gäller till och med den 31 oktober, oavsett om man har symtom eller inte.

Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

 • enbart har rest inom Norden
 • är fullvaccinerad sedan minst två veckor
 • har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.
 • Är yngre än 6 år

Alla bör vara särskilt uppmärksamma på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får man symtom ska man testa sig så snart som möjligt.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor Länk till annan webbplats.

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Sammanställd information kring vad som gäller för resor, krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination och covidbevis

På 1177:s webbplats finns information om vaccination, tidsplan för olika grupper samt en kalkylator för att räkna ut när man ska få sin andra dos. Man får ett sms när man kan boka in sin andra dos.

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccination

Sedan den 9 augusti kan alla som är födda 2005 och tidigare boka vaccination. Det innebär att alla som är – eller ska fylla 16 år i år - och äldre kan boka tider för vaccination mot covid-19.

Man ska i första hand boka tid på någon av länets 37 vaccinationsmottagningar, som även är tillgängliga för personer som är 65 år och äldre.

Från och med den 11 oktober kan alla som fyllt 12 år – med eller utan riskfaktorer – boka tid för vaccination mot covid-19. Tider bokas via 1177 eller appen "Alltid Öppet".

För barn 12- 15 år går det inte att gå till en drop-in mottagning utan man måste boka tid på någon av de vaccinationsmottagningar som finns.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Men man kan också boka via telefon. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen och är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00.

Telefonbokning finns på flera språk. För bokning på svenska, ring telefonnummer 08-428 429 30 Länk till annan webbplats..

Information om telefonummer på andra språk finns på Region Stockholms webbplats.

Telefonbokning på olika språk, region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i Stockholms län där man kan boka tid. Mottagningarna finns listade dels via appen Alltid Öppet, dels hos 1177.

1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

 

1177:s webbplats om vaccinationer för olika åldersgrupper Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats om vaccinering från 12 år Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccinering från 12 års ålder Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Drop in vaccination

Det finns flera drop-in mottagningar runt om i Stockholm där man kan vaccinera sig.

På 1177:s webbplats finns information om drop-in mottagningar Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbussen i Kungsträdgården, mer information på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Tips inför vaccinationen

 • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
 • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
 • Ta gärna med munskydd för att undvika smittspridning.

Mer information om vaccination, när man kan vaccinera sig och vid vilka vaccinationsmottagningar, samt hur man bokar tid finns via 1177:s webbplats.

1177 webbplats om vaccinationer Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn 12 - 15 år via skolan

För att kunna vaccinera barn på skolan måste vårdnadshavare lämna samtycke. Båda vårdnadshavarnas godkännande krävs (om man är två vårdnadshavare).

Samtycke lämnas via Lidingö stads webbplats.

Lidingö stads webbplats för samtycke till vaccination. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Region Stockholm ansvarar för vaccinationerna med hjälp av olika vaccinatörer. På Lidingö görs det med hjälp av Kry. De kommer också att ge dos 2. Det är dock skolans elevhälsa som ansvarar för planering och insamlande av hälsouppgifter och samtycke.

Exakt datum för när vaccinationerna börjar finns inte än, men så snart insamlande av samtycken är klart kommer vi meddela datum. Endast ett tillfälle per skola kommer att erbjudas.

Tredje dos vaccin vid immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling får en extra dos vaccin.

Folkhälsomyndighetens webbplats om extra dos vaccin Länk till annan webbplats.

Tredje dos vaccin till äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

Läkarorganisationerna på särskilt boende för äldre ombesörjer vaccination av sina boende och detta påbörjas inom kort. I samband med detta kan de erbjuda eventuell personal som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att göra det.

Vårdcentralerna kommer kontakta personer med hemsjukvård och erbjuda dem vaccination.

Med start på måndag den 4 oktober kan alla som är 80 år eller äldre boka tid hos någon av vaccinationsmottagningarna via appen Alltid öppet eller med telefonbokningen 08–428 429 30.

Hemtjänsttagare under 80 år kan inte boka tid hos vaccinationsmottagning, varken med appen Alltid öppet eller via telefonbokningen.De kommer istället att få ett brev med information om vaccination.

I Folkhälsomyndighetens definitionen av hemtjänst ingår inte LSS. Närstående erbjuds inte dos 3 om de inte ingår i någon av grupperna ovan.

Region Stockholms webbplats om tredje dos vaccin Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats om tredje dos vaccin Länk till annan webbplats.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om planering för hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk, folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om planering för hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, Länk till annan webbplats.Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk, folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Bedrägeriförsök

I samband med att allt större grupper berörs av vaccinationen mot covid-19 så kommer allt fler rapporter om försök till bedrägerier. Det rör sig om personer som utger sig ringa från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm eller kommunen och vill boka tid för vaccination och begär därför identifiering via Bank-ID eller bankdosa.

Gör inte detta utan lägg istället på luren.

Viktigt att veta är att Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller Lidingö stad inte oanmälda ringer upp och begär identifikation via Bank-ID eller bankdosa.

Man kan inte ställa sig i kö eller anmäla sig för vaccination på egen hand, och det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

På polisens webbplats finns information på svenska och andra språk om hur man kan skydda sig mot olika bedrägerier.

Om bedrägerier, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Covidbevis är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. Beviset går att beställa via e-tjänsten Covidbevis.se. Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du får resa in.

Covidbevis beställs från e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Om hur covidbevis fungerar, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kommer det att vara krav på covidbevis vid evenemang?

Vaccinationspass kommer inte att vara aktuella vid större arrangemang. Men vid ett försämrat smittoläge kommer möjligheten att kunna tas till vara.

Till toppen av sidan